| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/355/13 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2013 o kwotę 13.447,00 zł w związku z umową z dnia 20 grudnia 2012 roku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 603/EE/D/2012 w formie dotacji na dofinansowanie zadania: "Projekt edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 4 i w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Łasku - Kolumnie: Ziemia łódzka piękna i czysta - wiem, potrafię i działam na rzecz środowiska przyrodniczego mojej okolicy".

2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 13.447,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2013 o kwotę 172.000,00 zł.

2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 - Podatek od nieruchomości, o kwotę 52.000,00 zł

w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 - Podatek od nieruchomości, o kwotę 120.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2013 o kwotę 185.447,00 zł.

2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 170.000,00 zł

zadanie inwestycyjne -"Podniesienie wersji Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000 do wersji KSAT2000i.", o kwotę 100.000,00 zł

zadanie inwestycyjne -"Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Gminie Łask", o kwotę 70.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 13.447,00

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność

w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 2.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2013 rok:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 7.310,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 7.310,00

zadanie inwestycyjne -"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask", kwotę 7.310,00 zł

do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 7.310,00

zadanie inwestycyjne -"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask", kwotę 7.310,00 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 10.000,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 10.000,00

zadanie inwestycyjne -"Modernizacja targowiska Witaminka w Łasku", kwotę 10.000,00 zł

do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 10.000,00 zł, w tym:

zadanie inwestycyjne -"Modernizacja targowiska Witaminka w Łasku", 10.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 6, Nr 7, Nr 8, do uchwały Nr XXXIII/324/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2013, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2013.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/355/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

ZADANIA WŁASNE

I. DOCHODY BIEŻĄCE

ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

DOCHODY

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

6

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

172.000,00

-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

52.000,00

-

0310

Podatek od nieruchomości

52.000,00

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

120.000,00

-

0310

Podatek od nieruchomości

120.000,00

-

801

Oświata i wychowanie

13.447,00

-

80195

Pozostała działlność

13.447,00

-

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

13.447,00

-

OGÓŁEM DOCHODY

185.447,00

-



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/355/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

ZADANIA WŁASNE

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

Treść

WYDATKI

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

170.000,00

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

170.000,00

-

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
"Podniesienie wersji Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000 do wersji KSAT2000i"

100.000,00

-

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
"Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Gminie Łask"

70.000,00

-

OGÓŁEM WYDATKI

170.000,00

-


II. WYDATKI BIEŻĄCE

ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

Treść

WYDATKI

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

801

Oświata i wychowanie

13.447,00

-

80195

Pozostała działalność

13.447,00

-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13.447,00

-

851

Ochrona zdrowia

2.000,00

-

85195

Pozostała działalność

2.000,00

-

Dotacje na zadania bieżące

2.000,00

-

OGÓŁEM WYDATKI

15.447,00

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/355/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

ZADANIA WŁASNE

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

Treść

WYDATKI

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.310,00

17.310,00

90002

Gospodarka odpadami

7.310,00

7.310,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask"

7.310,00

-

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask"
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

7.310,00

90095

Pozostała działalność

10.000,00

10.000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
"Modernizacja targowiska Witaminka w Łasku"

10.000,00

-

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
"Modernizacja targowiska Witaminka w Łasku"
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

10.000,00

OGÓŁEM WYDATKI

17.310,00

17.310,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/355/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

Przychody i rozchody
Budżetu Gminy Łask
na rok 2013


Dochody


68.650.105,43


Wydatki


66.151.309,17


Przychody ogółem


3.000.000,00


Rozchody ogółem

z tego:

z tego:

931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych


3.000.000,00

992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

5.498.796,26

w t y m:

w t y m:

Emisja obligacji komunalnych

3.000.000,00


NFOŚiGW w Warszawie


180.000,00


WFOŚiGW w Łodzi


418.796,26


PKO Bełchatów


1.000.000,00

BGK Łódź

3.300.000,00

BS w Bełchatowie

600.000,00


OGÓŁEM:


71.650.105,43


OGÓŁEM:


71.650.105,43


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/355/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

Planowany wykaz zadań inwestycyjnych
wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania

Planowany wykaz zadań inwestycyjnych
wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania

Planowa kwota na 2013 rok

Nr pozycji w WPF

1

2

3

4

5

600

60016

6050

Budowa drogi w Kolonii Bilew
(Fundusz sołecki)

12 415,10

-

60016

6050

Modernizacja ul. Lipowej w Okupie Małym
(Fundusz sołecki)

17 660,32

-

60016

6050

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Bałucz
(Fundusz sołecki)

12 753,50

-

60016

6050

Utwardzenie dróg osiedlowych we wsi Wiewiórczyn
(Fundusz sołecki)

19 690,73

-

Dział 600

62 519,65

700

70005

6050

Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej we Wrzeszczewicach
(Fundusz sołecki)

10 976,90

-

70005

6050

Remont dachu w szkole podstawowej w Teodorach
(Fundusz sołecki)

14 508,96

-

Dział 700

25 485,86

750

75011

6060

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności

5 000,00

-

75023

6050

Podniesienie wersji Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000 do wersji KSAT2000i

100 000,00

-

75023

6060

Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Gminie Łask

70 000,00

-

Dział 750

175 000,00

754

75412

6050

Termomodernizacja części garażowej w jednostce OSP Anielin
(Fundusz sołecki)

9 369,49

-

Dział 754

9 369,49

900

90002

6050

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask

7 310,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.1.

90002

6057

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask

500 000,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.1.

90002

6059

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask

557 070,06

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.1.

90015

6050

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Zielęcicach
(Fundusz sołecki)

6 070,07

-

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask

357 060,00

Programy, projekty lub zadania pozostałe.
Nr 1.3.2.11.

90095

6057

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD O 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej

1 230 843,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.3.

90095

6059

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD O 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej

410 281,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.3.

90095

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chabrowej w Łasku

230 000,00

-

90095

6050

Modernizacja targowiska "Witaminka" w Łasku

10 000,00


Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.4.

90095

6057

Modernizacja targowiska "Witaminka" w Łasku

225 964,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.4.

90095

6059

Modernizacja targowiska "Witaminka" w Łasku

134 618,60

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.4.

90095

6050

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku

23 322,15

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.2.

90095

6057

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku

5 373 357,43

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr .1.1.2.2.

90095

6059

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku

948 239,54

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Nr 1.1.2.2.

Dział 900

10 014 135,85

921

92109

6050

Modernizacja Domu Ludowego
w Kopyści wraz z zagospodarowaniem terenu
(Fundusz sołecki)

11 124,95

-

92109

6050

Wykonanie placu zabaw w Woli Łaskiej
(Fundusz sołecki)

13 937,91

-

92109

6050

Wymiana ocieplenia stropodachu w budynku Domu Ludowego w Łopatkach
(Fundusz sołecki)

13 829,52

-

92109

6050

Modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Orchowie
(Fundusz sołecki)

20 409,83

-

92109

6050

Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Woli Bałuckiej
(Fundusz sołecki)

8 037,03

-

92109

6050

Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach
(Fundusz sołecki)

5 477,87

-

Dział 921

72 817,11

OGÓŁEM

10 359 327,96


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/355/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na rok 2013

Dział

Rozdział

Zakres

Ogółem

Razem

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Razem

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(5+9)

(6+7+8)

dotacje celowe

dotacje

dotacje

(10+11)

dotacje celowe

dotacje podmiotowe

przedmiotowe

podmiotowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

600

60004

Dotacja dla Zakładu

1 270 000,00

1 270 000,00

1 270 000,00

0,00

Komunikacji Miejskiej

w Łasku

700

70001

Dotacja dla Zakładu

393 000,00

393 000,00

393 000,00

0,00

Gospodarki

Mieszkaniowej w Łasku

801

80101

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

932 468,00

932 468,00

932 468,00

801

80103

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

65 230,00

65 230,00

65 230,00

801

80104

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

164 000,00

164 000,00

164 000,00

801

80104

Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Łask

38 577,00

38 577,00

38 577,00

851

85153

Dotacja na zadania JST

7 000,00

7 000,00

7 000,00

zlecane innym

jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)

851

85154

Dotacje na zadania JST

25 300,00

8 300,00

8 300,00

17 000,00

17 000,00

zlecane innym

jednostkom

851

85195

Dotacje na zadania JST zlecane innym jednostkom

2 000,00

2 000,00

2 000,00

852

85295

Dotacje na zadania JST

6 000,00

6 000,00

6 000,00

zlecane innym

jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)

921

92109

Dotacja dla Łaskiego

650 000,00

650 000,00

650 000,00

Domu Kultury

921

92116

Dotacja dla Biblioteki

675 000,00

675 000,00

675 000,00

Publicznej w Łasku

921

92195

Dotacje na zadania JST

6 000,00

6 000,00

6 000,00

zlecane innym

jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)

926

92605

Dotacje na zadania JST

110 000,00

110 000,00

110 000,00

zlecane innym

jednostkom (dotacja dla stowarzyszeń)

Ogółem:

4 344 575,00

3 034 877,00

46 877,00

1 663 000,00

1 325 000,00

1 309 698,00

148 000,00

1 161 698,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »