| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/417/13 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2013 rok:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału 90095 - Pozostała działalność

z grupy wydatków -Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 5.250,00 zł

do rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami

do grupy wydatków -Inwestycje i zakupy inwestycyjne,kwotę 5.250,00

zadanie inwestycyjne:"Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2", kwotę 5.250,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/324/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2013, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2013.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/417/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

Treść

WYDATKI

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

5.250,00

90095

Pozostała działalność

-

5.250,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-

5.250,00

OGÓŁEM WYDATKI

-

5.250,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

Treść

WYDATKI

Zwiększyć

Zmniejszyć

1

2

3

4

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.250,00

-

90002

Gospodarka odpadami

5.250,00

-

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
"Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2"

5.250,00

-

OGÓŁEM WYDATKI

5.250,00

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/417/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Planowany wykaz zadań inwestycyjnych
wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania

Planowa kwota na 2013 rok

1

2

3

4

5

010

01010

6050

Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów

268 000,00

Dział 010

268 000,00

600

60016

6050

Budowa drogi w Kolonii Bilew
Fundusz sołecki - 12.415,10 zł)

65 059,10

60016

6050

Modernizacja ul. Lipowej w Okupie Małym
(Fundusz sołecki)

17 660,32

60016

6050

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Bałucz
(Fundusz sołecki)

12 753,50

60016

6050

Utwardzenie dróg osiedlowych we wsi Wiewiórczyn
(Fundusz sołecki)

19 690,73

60016

6050

Budowa ul.Łącznej, Pięknej w Kolumnie

116 000,00

60016

6050

Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku

20 000,00

60016

6060

Zakup wiaty przystankowej

6 212,00

Dział 600

257 375,65

700

70005

6050

Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej we Wrzeszczewicach
(Fundusz sołecki)

10 976,90

Dział 700

10 976,90

750

75011

6060

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności

5 000,00

75023

6050

Podniesienie wersji Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000 do wersji KSAT2000i

100 000,00

75023

6060

Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Gminie Łask

45 000,00

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego

25 000,00

75023

6060

Zakup oprogramowania - zarządzanie oświatą

5 500,00

Dział 750

180 500,00

754

75405

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

40 000,00

75412

6230

Termomodernizacja części garażowej w jednostce OSP Anielin(Fundusz sołecki)
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestcyji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

9 369,49

75412

6057

Remont i zakup wyposażenia do sali OSP w miejscowości Anielin

86 540,60

75412

6059

Remont i zakup wyposażenia do sali OSP w miejscowości Anielin

41 265,40

Dział 754

177 175,49

801

80104

6050

Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łasku przy ul.Jana Pawła II 11

40 000,00

Dział 801

40 000,00

900

90002

6050

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask

7 310,00

90002

6057

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask

500 000,00

90002

6059

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Orchowie, Gm. Łask

557 070,06

90002

6050

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul.Lutomierskiej 2

80 250,00

90015

6050

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Zielęcicach
(Fundusz sołecki)

6 070,07

90015

6050

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łask

357 060,00

90015

6050

Przebudowa oświetlenia ulicy Jodłowej od ul.Szkolnej do ul.Batorego

7 000,00

90095

6057

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD O 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej

1 232 117,89

90095

6059

Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD O 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej

410 705,97

90095

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chabrowej w Łasku

154 000,00

90095

6050

Modernizacja targowiska "Witaminka" w Łasku

10 000,00

90095

6057

Modernizacja targowiska "Witaminka" w Łasku

225 964,00

90095

6059

Modernizacja targowiska "Witaminka" w Łasku

109 618,60

90095

6050

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku

103 322,15

90095

6057

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku

6 210 958,19

90095

6059

Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku

1 096 051,42

90095

6050

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łasku - Kolumnie ul.Ogrodowa

108 000,00

90095

6060

Zakup i montaż urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej

200 000,00

Dział 900

11 375 498,35

921

92109

6050

Modernizacja Domu Ludowego
w Kopyści wraz z zagospodarowaniem terenu
(Fundusz sołecki)

11 124,95

92109

6050

Wykonanie placu zabaw w Woli Łaskiej
(Fundusz sołecki)

13 937,91

92109

6050

Wymiana ocieplenia stropodachu w budynku Domu Ludowego w Łopatkach
(Fundusz sołecki)

13 829,52

92109

6050

Modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Orchowie
(Fundusz sołecki)

20 409,83

92109

6050

Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Woli Bałuckiej
(Fundusz sołecki)

8 037,03

92109

6050

Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach
(Fundusz sołecki)

5 477,87

Dział 921

72 817,11

926

92601

6050

Budowa trybun na boisku w Bałuczu

25 000,00

Dział 926

25 000,00

OGÓŁEM

12 407 343,50

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »