| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/490/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVIII/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok ogółem o kwotę per saldo 436.896,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok ogółem o kwotę per saldo 436.896,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów w 2013 roku przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIX/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XXVIII/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego


Klemens Derach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/490/2013
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 lipca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2013r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2013 rok

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

własne

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami

realizowane
w drodze umów
lub porozumień
z organami administracji
rządowej

w drodze umów lub porozumień z jst

środki
na zadania bieżące
z udziałem
środków unijnych

dochody
ze sprzedaży
majątku

przekształcenie
prawa
użytkowania
wieczystego
w prawo
własności

środki
inwestycyjne
z udziałem środków unijnych

w drodze umów
lub porozumień
z jst

z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jst ustawami

pozostałe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

600

Transport i łączność

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

-2 052 685,20

0,00

1 615 789,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

-2 052 685,20

0,00

1 615 789,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-2 052 685,20

-2 052 685,20

-2 052 685,20

gmina Koluszki

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

1 615 789,00

1 615 789,00

1 615 789,00

Ogółem

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

-2 052 685,20

0,00

1 615 789,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/490/2013
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 lipca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2013r.

Dział

Rozdział

Treść

Wydatki ogółem (5+13)

Razem wydatki bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wynagrodzenia
i pochodne

Zadania statutowe

Dotacje
na zadania bieżące

Świadczenia
na rzecz osób fizycznych

Wydatki
z udziałem środków UE

Wydatki
na obsługę długu

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

Własne

Programy
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wydatki
związane
z realizacją
zadań w drodze umów
lub porozumień między jst

Wydatki
z zakresu administracji rządowej
i innych
zleconych jst
ustawami

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

I. Zadania własne

600

Transport i łączność

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-436 896,20

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-436 896,20

0,00

-436 896,20

-436 896,20

"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki"

-436 896,20

OGÓŁEM

-436 896,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-436 896,20

-436 896,20

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/490/2013
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 lipca 2013 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2013r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania i podmiot

Plan finansowy
na 2013r.

Dział

Rozdział

§

1

2

3

4

5

I. DOCHODY BIEŻĄCE

710

Działalność usługowa

351 760,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

351 760,00

gmina Rzgów

351 760,00

2710

"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Rzgów"

351 760,00

750

Administracja publiczna

424 363,96

75020

Starostwa powiatowe

424 363,96

gmina Brójce

54 540,00

2710

"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"

54 540,00

gmina Koluszki

144 400,00

2710

"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"

75 400,00

2710

"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"

28 000,00

2710

"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2013r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"

29 000,00

2710

"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2013 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód w Koluszkach"

12 000,00

gmina Rzgów

100 000,00

2710

"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"

60 000,00

2710

"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"

40 000,00

gmina Tuszyn

112 300,00

2710

"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"

86 300,00

2710

"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"

26 000,00

razem § 2710

411 240,00

2337

"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"

13 123,96

852

Pomoc społeczna

461 581,00

85204

Rodziny zastępcze

461 581,00

2320

powiat łaski

11 780,00

powiat pabianicki

44 608,00

powiat skierniewicki

19 996,00

powiat świecki

21 402,00

powiat wejherowski

9 098,00

powiat zgierski

24 575,00

miasto Łódź

330 122,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

61 680,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

18 480,00

2320

powiat tomaszowski

18 480,00

85321

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

43 200,00

2710

powiat zgierski

43 200,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE

1 299 384,96

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

600

Transport i łącznośc

1 115 804,80

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 115 804,80

gmina Koluszki

1 115 804,80

6300

"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki"

1 115 804,80

750

Administracja publiczna

620 532,28

75020

Starostwa powiatowe

620 532,28

gmina Koluszki

12 000,00

6300

"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"

12 000,00

6637

"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"

608 532,28

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

1 736 337,08

OGÓŁEM (I + II)

3 035 722,04


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/490/2013
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 25 lipca 2013 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2013r.
zadania własne i zlecone

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

§

Jednostka koordynująca

Okres realizacji

Plan finansowy
na rok 2013

zmiana

Plan finansowy
po zmianach
na rok 2013

I. ZADANIA WŁASNE

1.

"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki"

600

60014

6050

WRGRiOŚ

2013r.

3 668 490,00

-436 896,20

3 231 593,80

w tym:

budżet powiatu łódzkiego wschodniego

500 000,00

500 000,00

pomoc finansowa z gminy Koluszki

3 168 490,00

-2 052 685,20

1 115 804,80

środki z budżetu państwa w ramach NPPDL - etap II

0,00

1 615 789,00

1 615 789,00

2.

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II

600

60014

6050

WRGRiOŚ

2013r.

300 000,00

300 000,00

3.

"Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol"

600

60014

6050

WRGRiOŚ

2013r.

30 000,00

30 000,00

4.

"Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych"

600

60014

6050

WRGRiOŚ

2013r.

25 000,00

25 000,00

5.

"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce"

600

60014

6050

WRGRiOŚ

2013r.

120 000,00

120 000,00

razem rozdział 60014, § 6050

4 143 490,00

-436 896,20

3 706 593,80

6.

"Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyn"

600

60014

6610

WRGRiOŚ

2013r.

50 000,00

50 000,00

7.

"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"

WBGiGN

2013r.

930 904,53

0,00

930 904,53

710

71095

6059

WBGiGN

2013r.

314 952,47

314 952,47

6069

7 419,78

7 419,78

750

75020

6057

WBGiGN

2013r.

594 526,19

594 526,19

6067

14 006,09

14 006,09

8.

"Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego w Łodzi z adaptacją na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych"

WRGRiOŚ

2013r.

300 000,00

0,00

300 000,00

750

75020

6050

WRGRiOŚ

2013r.

222 000,00

222 000,00

900

90019

6050

WRGRiOŚ

2013r.

78 000,00

78 000,00

9.

"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi (2 łazienki)"

750

75020

6050

W Organizacyjny

2013r.

39 000,00

39 000,00

10.

"Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"

750

75020

6050

W Organizacyjny

2013r.

241 552,61

241 552,61

11.

"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"

750

75020

6050

WKiSO/Worg.

2013r.

12 000,00

12 000,00

w tym:

pomoc finansowa z gminy Koluszki

12 000,00

12 000,00

12.

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

758

75818

6800

WRGRiOŚ

2013r.

27 747,25

27 747,25

13.

"Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"

801

80130

6050

WRGRiOŚ

2013r.

160 000,00

160 000,00

14.

"Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"

801

80130

6050

WRGRiOŚ

2013r.

25 000,00

25 000,00

15.

"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"

WRGRiOŚ

2013r.

919 169,15

0,00

919 169,15

801

80130

6050

WRGRiOŚ

2013r.

619 256,45

619 256,45

801

80130

6057

WRGRiOŚ

2013r.

254 925,78

254 925,78

801

80130

6059

WRGRiOŚ

2013r.

44 986,92

44 986,92

16.

Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"

801

80130

6660

WRGRiOŚ

2013r.

362 088,32

362 088,32

17.

"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"

WRGRiOŚ

2013r.

77 803,00

0,00

77 803,00

801

80130

6050

WRGRiOŚ

2013r.

57 369,00

57 369,00

900

90019

6050

WRGRiOŚ

2013r.

20 434,00

20 434,00

18.

"Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim"

852

85202

6060

DPS Lisowice

2013r.

48 000,00

48 000,00

19.

"Zakup i montaż regałów półkowych przejezdnych - archiwalnych"

852

85202

6050

DPS Wiśniowa Góra

2013r.

20 000,00

20 000,00

20.

"Zakup i montaż pompy obiegowej"

852

85202

6050

DPS Wiśniowa Góra

2013r.

8 000,00

8 000,00

21.

"Zakup wózka do kąpieli"

852

85202

6060

DPS Wiśniowa Góra

2013r.

14 000,00

14 000,00

22.

"Zakup kosiarki samojezdnej profesjonalnej z osprzętem"

852

85202

6060

DPS Wiśniowa Góra

2013r.

34 000,00

34 000,00

23.

Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"

852

85295

6660

WRGRiOŚ

2013r.

32 252,75

32 252,75

24.

"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - etap II"

854

85495

6050

PPP w Koluszkach

2013r.

32 800,00

32 800,00

I. RAZEM ZADANIA WŁASNE

7 477 807,61

-436 896,20

7 040 911,41

II. ZADANIA ZLECONE

1.

"Zakup zestawu komputerowego"

710

71015

6060

PINB

2013r.

4 000,00

4 000,00

2.

"Zakup laptopa"

710

71015

6060

PINB

2013r.

4 000,00

4 000,00

3.

"Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji"

754

75411

6060

KP PSP w Koluszkach

2013r.

7 000,00

7 000,00

II. RAZEM ZADANIA ZLECONE

15 000,00

0,00

15 000,00

OGÓŁEM (I + II)

7 492 807,61

-436 896,20

7 055 911,41

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »