| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gorzkowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 391, ze zm. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888 ) Rady Gminy w Gorzkowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1, składa się :

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian danych określonych w deklaracji.

§ 2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzkowice przy ul. Szkolnej 3 w Gorzkowicach.

§ 3. Ustala się warunki i tryba składania deklaracji o której mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Format elektroniczny określony jest w formacie danych XML;

2) Układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gorzkowice;

4) Deklaracje są opatrywane:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważgo kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565,z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzkowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jan Woźniak


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »