| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gorzkowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 391, ze zm. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888 ) Rady Gminy w Gorzkowicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1, składa się :

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian danych określonych w deklaracji.

§ 2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzkowice przy ul. Szkolnej 3 w Gorzkowicach.

§ 3. Ustala się warunki i tryba składania deklaracji o której mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Format elektroniczny określony jest w formacie danych XML;

2) Układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gorzkowice;

4) Deklaracje są opatrywane:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważgo kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565,z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzkowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jan Woźniak


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »