| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Gminy Żychlin; Wójta Gminy Pacyna

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2013 r. przez Gminę Żychlin innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez przedmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Żychlin

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w dniu 12 listopada 2013 r.

pomiędzy

Gminą Żychlin z siedzibą w Żychlinie, 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15,

(NIP: 775-24-06-961) reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Żychlin - Grzegorza Ambroziaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Emilii Rajewskiej,

a

Gminą Pacyna z siedzibą w Pacynie, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

(NIP: 971-02-96-954) reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Pacyna - Krzysztofa Woźniaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pacyna - Elżbiety Szymańskiej


zawarto porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest pokrycie przez Gminę Pacyna kosztów dotacji udzielonej w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. przez Gminę Żychlin niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Pacyna.

§ 2. 1. Gmina Pacyna pokryje koszty dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom przez Gminę Żychlin w 2013 r. z tytułu uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacyna.

2. Naliczenie kwoty należnej Gminie Żychlin, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktycznej liczby uczniów w poszczególnych miesiącach 2013 r. z terenu Gminy Pacyna uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Żychlin oraz miesięcznej kwoty dotacji w wysokości 370,12 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 12/100) na jednego ucznia.

3. Środki finansowe w wysokości określonej w ust.2 zostaną przekazane przez Gminę Pacyna w terminach do:

1) 22 listopada 2013 r. za miesiące wrzesień i październik 2013 r.;

2) 15 grudnia 2013 r. za miesiące listopad i grudzień 2013 r.

na rachunek bankowy Gminy Żychlin Nr 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007.

4. Miesięczna kwota środków finansowych, o której mowa w ust. 2, za zadanie realizowane w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. stanowi iloczyn kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie Żychlin podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Żychlin (tj. w wysokości 75%).

5. Ostateczne rozliczenie wydatków poniesionych przez Gminę Żychlin nastąpi do dnia 20 stycznia 2014 r. na podstawie rozliczenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2013 r.

6. Zwrot lub nadpłata środków wynikających z rozliczenia nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

7. Gmina Żychlin zobowiązuje się do udostępniania - na wniosek Gminy Pacyna dokumentacji stanowiącej podstawę wyliczenia przekazanych środków finansowych.

8. Środki finansowe naliczone zgodnie z ust. 4 zostaną przekazane przez Gminę Pacyna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Gminę Żychlin w oparciu o zestawienie stanowiące załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 4. Załącznik do porozumienia stanowi jego integralna część.

§ 5. 1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

2. Burmistrz Gminy Żychlin przekaże do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego treść niniejszego porozumienia.

Wójt Gminy Pacyna


Krzysztof Woźniak

Burmistrz Gminy Żychlin


Grzegorz Ambroziak


Załącznik Nr 1 do Porozumienia
Burmistrza Gminy Żychlin i Wójta Gminy Pacyna
z dnia 12 listopada 2013 r.

Lista dzieci z terenu Gminy Pacyna uczęszczających w 2013 roku do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmiot niepubliczny funkcjonujących na terenie Gminy Żychlin

l.p.

Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania ucznia

Nazwa
i adres placówki,
do której uczęszcza uczeń

Miesiące, w których uczeń uczęszczał do przedszkola i była na niego przekazywana dotacja

IX

X

XI

X II

Miesięczna kwota dotacji przekazywana na ucznia

Ogółem kwota:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »