| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Gminy Żychlin; Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

z dnia 19 listopada 2013r.

zawarte w Żychlinie pomiędzy

Gminą Żychlin z siedzibą w Żychlinie, 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15

(NIP: 775-24-06-961) reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Żychlin - Grzegorza Ambroziaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Żychlin - Emilii Rajewskiej,

a

Miastem i Gminą Gąbin z siedzibą w Gąbinie, 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16

(NIP: 774-32-11-258 ) reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztofa Jadczaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Gąbin - Anieli Machała


Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 1. Wykonując ustawowy obowiązek realizacji zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie Gminy Żychlin z Miastem i Gminą Gąbin w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin - dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczającym do przedszkoli niepublicznych - tj. do Społecznego Przedszkola w Orątkach prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i Okolice.

§ 2. 1. Miasto i Gmina Gąbin przekazuje Gminie Żychlin na realizację zadania w roku 2013 r. miesięcznie środki finansowe w wysokości 370,12 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 12/100) na dziecko.

2. Zadanie, o którym mowa wyżej będzie wykonywane w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

3. Środki finansowe w wysokości określonej w ust.1 zostaną przekazane przez Miasto i Gminę Gąbin w terminie do 15 grudnia 2013 r. za miesiące listopad i grudzień 2013 r. na rachunek bankowy Gminy Żychlin Nr 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007 na podstawie noty księgowej wystawionej przez Gminę Żychlin.

4. Miesięczna kwota środków finansowych, o której mowa w ust. 1, za zadanie realizowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2013 r. stanowi iloczyn kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie Żychlin podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych (tj. dla Społecznego Przedszkola w Orątkach) w przeliczeniu na jednego ucznia (wg stanu na dzień 15 października 2013 r.) i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Żychlin (tj. w wysokości 75%).

5. Ostateczne rozliczenie wydatków poniesionych przez Gminę Żychlin nastąpi do dnia 20 stycznia 2014 r. na podstawie rozliczenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2013 r.

6. Zwrot lub nadpłata środków wynikających z rozliczenia nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

7. Gmina Żychlin zobowiązuje się do udostępniania - na wniosek Miasta i Gminy Gąbin dokumentacji stanowiącej podstawę wyliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 3. Gmina Żychlin zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków wyłącznie na realizację zadań objętych zakresem Porozumienia.

§ 4. Porozumienie zawiera się na czas określony.

§ 5. Porozumienie Gminy Żychlin i Miasta i Gminy Gąbin może być rozwiązane na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. 1. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron i jeden do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Burmistrz Gminy Żychlin przekaże do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego treść niniejszego porozumienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin


Krzysztof Jadczak

Burmistrz Gminy Żychlin


Grzegorz Ambroziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »