| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Kutnowskiego

z dnia 31 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) Starosta Kutnowski zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami w: Zarządzeniu Nr 46/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 listopada 2011r. oraz Zarządzeniu Nr 18/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 maja 2012r., powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Kutnowskim w następującym składzie:

1. Mirosława Gal-Grabowska - Starosta Kutnowski - Przewodniczący Komisji,

2. Jacek Gałka - Radny Rady Powiatu w Kutnie,

3. Zdzisław Sapiejka - Radny Rady Powiatu w Kutnie,

4. Marek Myszkowski - Komendant Powiatowy PSP w Kutnie,

5. Anna Stelmaszewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie,

6. Celina Marciszewska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie,

7. mł. insp. Jan Kuropatwa - Komendant Powiatowy Policji w Kutnie,

8. asp.szt. Krzysztof Panasiuk - Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Kutnie. W pracach Komisji z ramienia Prokuratury Okręgowej w Łodzi uczestniczy Prokurator Rejonowy w Kutnie Sławomir Erwiński.

I. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła cztery posiedzenia w dniach: 22 lutego, 10 kwietnia, 11 grudnia oraz 16 grudnia 2013r.

1. Na pierwszym posiedzeniu komisji, które odbyło się 22 lutego 2013r. omówiono:

a) Sprawozdanie Starosty Kutnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012;

b) komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2013-2017 "BEZPIECZNY POWIAT";

c) komisja zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kutnowskiego w 2012r. Informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

2. Na następnym posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2012r. komisja:

a) zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za 2012 rok. Informację przedstawił - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie;

b) przyjęła analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji za 2012 rok - przygotowaną przez Komendanta Powiatowej Policji w Kutnie.

3. W dniu 11 grudnia 2013r. komisja odbyła posiedzenie, które było poświęcone:

a) opiniowaniu projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2014 rok w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

b) omówieniu przygotowania do akcji "Zima 2013/14".

4. W dniu 16 grudnia 2013r. komisja odbyła posiedzenie, które było poświęcone omówieniu wniosków, które zostały sformułowane na wspólnym posiedzeniu komisji i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego reagowania przez miasta/gminy oraz służby w sytuacjach kryzysowych oraz wypracowaniu procedur postępowania i współpracy w przypadkach wystąpienia ekstremalnych zagrożeń.

5. Współpraca Komisji z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami oraz innymi organizacjami i instytucjami przebiegała zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Realizacja ustawowych zadań stworzyła szeroki front dla podmiotów biorących udział w rozwiązywaniu problemów dotyczących zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu kutnowskiego.

6. Podjęto przedsięwzięcia w celu poprawy porządku i bezpieczeństwa:

a) dofinansowano i zakupiono dla Komendy Powiatowej PSP środki pianotwórcze, neutralizatory i sypki sorbent do usuwania substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska o wartości - 5000,00 zł,

b) zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji:

- jednostkę komputerowa oraz tonery do druku materiałów informacyjno-propagandowych - 7505,50 zł,

- dwa rowery do prowadzenia szkoleń w ruchu drogowym - 1395,00 zł

II. W ramach programu "Bezpieczny Powiat" Komenda Powiatowa Policji w Kutnie prowadziła w 2013r. następujące programy prewencyjne:

1. "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"- program profilaktyczny realizowany przez policję kutnowską / w ramach działania policji woj. łódzkiego/. Jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym bezpiecznych postaw w kontakcie z zagrożeniami. Dzielnicowi oraz funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przeprowadzili pogadanki w szkołach na temat bezpiecznego zachowania. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie w ramach powyższego programu przeprowadziła konkurs wśród dzieci klas I. Na szczeblu powiatowym zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 1 z Krośniewic.

2. "Poznaj Swojego Dzielnicowego"-W 2007r. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie przeprowadziła badania ankietowe wśród społeczności lokalnej zamieszkałej na terenie miasta i gminy Kutno. Badania dotyczyły oceny pracy dzielnicowego i poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Na podstawie analizy powyższych badań opracowano program prewencyjny pt. "Poznaj Swojego Dzielnicowego", którego celem jest zwiększenie współpracy społeczności lokalnej z dzielnicowymi oraz przybliżenie pracy dzielnicowego. Powyższy program wprowadzono w I kwartale 2008 roku. W ramach programu dzielnicowi odbywają spotkania z kadrą pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz prowadzą pogadanki w szkołach w zakresie bezpieczeństwa. W lokalnych mediach ukazały się prezentacje dzielnicowych. W ramach programu w 2013 roku dzielnicowi przeprowadzili 48 spotkań z mieszkańcami.

3. "Bezpieczny Rower w Kutnie"-Od lipca 2004 roku prowadzony jest program "Bezpieczny Rower w Kutnie".Nadrzędnym celem programu jest skuteczniejsze zapobieganie kradzieżom rowerów. Specjalne oznakowanie powoduje ich większą kontrolę a więc i większe prawdopodobieństwo zatrzymania sprawcy kradzieży oznakowanego roweru. Program jest rozpowszechniany poprzez lokalne media.

4. "RAZEM BEZPIECZNIEJ"-ogólnymi założeniami programu jest wzrost realnego bezpieczeństwa wśród mieszkańców, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie, zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W ramach programu "Razem bezpieczniej" prowadzono również następujące przedsięwzięcia:

a) Program Odpowiedzialnej Sprzedaży "STOP 18!"-mający na celu zapobieganie sprzedaży wyrobów tytoniowych młodym ludziom. Program jest realizowany poprzez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom, które nie ukończyły 18- ego roku życia oraz prawa sprzedawców do żądania dokumentu potwierdzającego pełnoletność nabywcy. W trakcie pełnienia codziennej służby, policjanci Rewiru Dzielnicowych KPP Kutno rozdawali materiały edukacyjne,

b) "Wspólne Osiedla"- w 2009 roku, w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej" KPP Kutno włączyła się w kampanię społeczną pod nazwą "WSPÓLNE OSIEDLA", która umożliwiała współpracę mieszkańców, Policji i innych służb miejskich w rozwiązywaniu problemów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa. Nagłośnienie przedsięwzięcia zaowocowało włączeniem się społeczności do działań na terenie dwóch osiedli mieszkaniowych w naszym mieście. W ramach kampanii Komenda Powiatowa Policji w Kutnie nawiązała ścisłą współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Kutnie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kutnie oraz pedagogami placówek oświatowych powiatu kutnowskiego,

c) Stroisz-wspólnie z pracownikami Straży Leśnej kontrolowano tereny leśne pod kątem kradzieży drzewek. W okresach przedświątecznych w minionym roku wspólne patrole dokonały siedmiu kontroli kompleksów leśnych na terenie powiatu kutnowskiego.

d) Bezdomni-akcja przeprowadzana jest całorocznie lecz jej intensyfikacja następuje w okresie jesienno- zimowym, gdy istnieje realne zagrożenie życia i zdrowia dla osób bezdomnych. Policjanci będący w rejonach służbowych, zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne. Mają obowiązek odpowiedniego reagowania i pouczania ich co mogą w swojej sytuacji zrobić. Informacje takie są omawiane na odprawach służbowych. Na przełomie 2012/2013 roku policjanci przeprowadzili 160 interwencji wobec osób potrzebujących pomocy.

e) Bezpieczne wakacje i bezpieczne ferie-celem przedsięwzięcia jest promowanie wśród młodzieży szkolnej bezpiecznego wypoczynku. Policjanci przeprowadzają spotkania w miejscach wypoczynku dzieci
i młodzieży, docierają do właścicieli akwenów wodnych, gdzie pouczają o odpowiednim zabezpieczaniu
i oznaczaniu kąpielisk. W okresie wakacji i ferii szkolnych prowadzone są wzmożone kontrole autobusów przewożących zorganizowane grupy młodzieży. W trakcie prowadzonych działań w 2013 roku przeprowadzono 58 pogadanek z 2970 uczniami szkół powiatu kutnowskiego.

f) Bezpieczny ogród -to działania, które są prowadzone szczególnie przez dzielnicowych KPP Kutno. Policjanci docierają do administratorów działek ogrodniczych, właścicieli i ich użytkowników, gdzie prowadzą spotkania i pogadanki na temat odpowiedniego zabezpieczenia mienia pozostawionego na terenach ogródków. W trakcie działań w minionym roku dzielnicowi przeprowadzili 30 spotkań na terenie ogródków działkowych z udziałem prezesów i właścicieli.

g) Bezpieczna droga do szkoły -działania promujące odpowiednie zachowanie dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Policjanci wspólnie z innymi podmiotami sprawdzają i kontrolują nie tylko zachowanie młodzieży, ale również i rodziców, którzy odprowadzają dzieci do placówek oświatowych. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach za pośrednictwem funkcjonariuszy wyposaża uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w elementy odblaskowe służące poprawie bezpieczeństwa na drodze. W ramach programu corocznie przeprowadzany jest Ogólnopolski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.

5. Od 1 stycznia 2010 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji włączyli się do działań w ramach "WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ POLICJI W RAMACH USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI DOT. SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA". Celem programu jest przeciwdziałanie demoralizacji wśród nieletnich oraz skuteczne egzekwowanie prawa zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom małoletnim. W wyniku prowadzonych działań w ub. roku funkcjonariusze ujawnili siedem przypadków sprzedaży alkoholu małoletnim z czego w sześciu przypadkach sporządzono wnioski do właściwych organów o wdrożenie procedury o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

6. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kutnie ogółem odnotowano 1458 przestępstw o charakterze kryminalnym. Dominującymi kategoriami przestępstw były: kradzieże - 288 przestępstw, kierowanie w stanie nietrzeźwym - 529 przestępstwa. Porównując ilość z danych z 2012 roku do 2013 należy zauważyć, że ogólna dynamika przestępczości wyniosła 92,45 %, a więc odnotowano spadek.

7. W 2013r. na drogach powiatu kutnowskiego miało miejsce 189 wypadków drogowych, (rok wcześniej 184) w których zginęło 8 osób (2012r.- 14 osób) i 248 osób zostało rannych (2012r.-222 osoby) oraz zaistniały 783 kolizje drogowe (2012r.-778 kolizji). Z powyższych danych wynika, że w roku 2013 w porównaniu do roku poprzedzającego wskaźnik liczbowy i procentowy przedstawiał się następująco: • ogółem zdarzeń drogowych - (+10) - wzrost o 1 %; • kolizji drogowych - (+ 5) - wzrost o 1 %; • wypadków - (+ 5) - wzrost o 2 %; • zabitych - (- 6 ) - spadek o 43 %; • rannych - (+26) - wzrost o 11 %. Podkreślić należy, że przez powiat kutnowski przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne biegnące z zachodu na wschód - to droga krajowa nr 92 (dawna K-2) oraz z północy na południe - droga krajowa nr 1, a także droga krajowa nr 60, która jak i dwie poprzednie przenosi duży ruch tranzytowy z krajów nadbałtyckich. Wszystkie te drogi należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w kraju. Od 30 listopada 2012r otwarto ruch na nowopowstałej autostradzie A 1, której łączna długość w powiecie kutnowskim wynosi 31 km i 412 m. Najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w powiecie kutnowskim to zbieg ulic: 29 Listopada, Toruńskiej i Wygoda oraz ulica Barlickiego. Na tych ulicach i skrzyżowaniu ogółem doszło do 36 zdarzeń drogowych, w tym 17 wypadków z 20 osobami rannymi.

III. Działania podjęte w roku sprawozdawczym przez Komendę Powiatową PSP w Kutnie
w ramach realizacji programu "Bezpieczny Powiat":

1. Realizując program"Młody Strażak"Komenda Powiatowa PSP w Kutnie zorganizowała następujące spotkania:

a) dziewiętnaście razy oprowadzono wycieczki dzieci ze szkół gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli po obiekcie Komendy Powiatowej przedstawiając sprzęt oraz przybliżając pracę strażaka;

b) przeprowadzono i sprawdzono praktyczną organizację warunków ewakuacji w 16 obiektach edukacyjnych;

c) przeprowadzono 20 pokazów umiejętności i sprawności strażaków oraz posiadanego na wyposażeniu sprzętu pożarniczego i specjalistycznego;

d) przeprowadzono 5 pogadanek w szkołach na temat popularyzacji ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy;

e) w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" oraz "Bezpieczne ferie" przeprowadzono 5 pogadanek i 5 pokazów sprzętu pożarniczego i ratownictwa technicznego. Ponadto skontrolowano dwadzieścia trzy obiekty na terenie powiatu kutnowskiego związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży m.in. kontrola lądowiska, Aquaparku Kutno, obiektów na terenie Fundacji "Polska Mała Liga Baseballa";

f) w ramach akcji "Bezpieczny weekend" zorganizowano sześć imprez masowych;

g) zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Kutnie XXXVI - tą edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

h) zorganizowano 7 pokazów sprzętu i umiejętności strażaków z okazji Dnia Strażaka oraz Dnia Dziecka.

2. W ramach akcji"Stop dla pożarów":

a) informowano media o sytuacji pożarowej, przebiegu i skutkach prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych oraz przeprowadzonych ćwiczeniach,

b) w listopadzie 2013 roku, rozpoczęto kampanię o charakterze prewencyjno- informacyjnym "NIE DLA CZADU". Udzielono szereg informacji prasowych oraz wywiadów radiowych i telewizyjnych poruszających problem zasadności montażu w budynkach mieszkalnych czujek dymowych, przede wszystkim montażu czujek wykrywających występowanie w pomieszczeniach tlenku węgla,

c) w ramach akcji "budynki mieszkalne wielorodzinne" skontrolowano 142 obiekty mieszkalne wielorodzinne stanowiące zasoby starej zabudowy mieszkalnej tzw. "starego budownictwa". Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli to: brak przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz brak wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,

d) w ramach akcji "Obiekty zabytkowe" skontrolowano dziewięć obiektów zabytkowych na terenie powiatu kutnowskiego.

IV. W działaniach na rzecz Programu "Bezpieczny Powiat" uczestniczyła również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizując programy profilaktyczne. W roku 2013 szczególny nacisk w pracy z uczniami, ich rodzicami i wychowawcami był położony na pomoc w nabywaniu umiejętności rozwiązywania problemów, usprawnieniu komunikacji, promocję zdrowego stylu życia, metody rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z agresją, uczenie komunikowania się z innymi, rozwój umiejętności asertywnych, czy uczenie się sposobów radzenia sobie ze stresem, a także określanie preferencji zawodowych. Ponadto współpracowano z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i innymi instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaświatowymi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów. W szczególności polega to na udzielaniu wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom oraz innym specjalistom zajmującym się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży. Współpraca pomiędzy komisją bezpieczeństwa, samorządami, policją, strażą pożarną i innymi służbami układa się w sposób poprawny. Możliwe jest to dzięki wzajemnemu zrozumieniu, poszanowaniu, jak również odpowiedzialności za wykonywane obowiązki.

Starosta Kutnowski


Mirosława Gal - Grabowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »