| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/235/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie ustanownienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, 1318) w związku z art.17 ust.2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r, poz.182, 509),

Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Kopacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/235/14
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 13 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 20134-2020

I. Podstawa prawna programu

Wieloletni program gminny " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 jest programem osłonowym w zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r, poz.182, 509.)

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Warta w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ( M.P., poz.1024) i obejmie swym zasięgiem mieszkańców Gminy i Miasta Warta.

II. Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie;

a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

b) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

c) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Podmioty realizujące program

Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy, a także innymi podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta Warta.

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. Ze środków w ramach programu udziela się wsparcia:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Pomoc taką przyznaję się bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i młodzieży , którym udzielono pomoc w ten sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

V. Finansowanie programu

Finansowanie programu następuje w formie dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

VI. Monitoring programu

Ośrodek pomocy społecznej składa wojewodzie kwartalną informacje z realizacji programu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »