| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Łyszkowice

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicza z Gminą Łyszkowice w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łyszkowice i Gminy Miasta Łowicza oraz udzielenia dotacji na ten cel

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594, poz. 645 i poz.1318), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385;
z 2012 r. poz. 354 i 2013 r. poz. 193) w oparciu o Uchwałę Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicza z Gminą Łyszkowice w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łyszkowice i Gminy Miasta Łowicza i Uchwały Nr III/19/2011 Rady Gminy Łyszkowice z dnia
26 stycznia 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Łyszkowice z Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadań publicznego transportu, w wyniku których doszło do współdziałania pomiędzy:

- Gminą Łyszkowice, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez: Ola Suszkowska - Zastępca Wójta,

- a Gminą Miasta Łowicza, zwaną dalej "Miastem" reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Gmina współdziała z Miastem w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
na terenie Gminy i Miasta.

2. Przedmiotem porozumienia są usługi przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową
na terenie Gminy Łyszkowice, które Gmina przekazuje do wykonania Miastu.

3. Lokalny transport zbiorowy prowadzony będzie wg rozkładów jazdy na liniach autobusowych
o następujących numerach 3 i 5 dla mieszkańców następujących miejscowości Zawady, Seligów
i Łyszkowice należących do Gminy Łyszkowice. Rozkłady jazdy uzgodnione będą między stronami
w trakcie realizacji porozumienia.

4. Zakres współdziałania obejmuje:

1) organizowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem:

a) opracowywania rozkładów jazdy,

b) kontroli wykonywania usług przewozowych,

c) kontroli kasowania biletów,

d) opiniowania i zatwierdzania taryfikatorów,

e) zarządzanie i koordynowanie komunikacji;

2) ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia.

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej 2 B, jako jednostka organizacyjna Miasta.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 porozumienia, nie może spowodować skutków organizacyjnych w jednostce organizacyjnej, Miasta tj. Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu.

§ 3. 1. Odpowiednio w trybie art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857; z 2011 r.
Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385; z 2012 r. poz. 354 i 2013 r. poz. 193), Gmina udzieli Miastu dotacji w wysokości: 65 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) na realizację zadania w roku 2014.

2. Dotacja zostanie udzielona na sfinansowanie zadania w części dotyczącej przebiegu linii autobusowych na terenie Gminy, określonego w § 1 porozumienia, wykonywanego w okresie
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

3. Kwota dotacji w wysokości określonej w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Miasta Nr 32 2030 0045 1110 0000 0236 8560 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział
w Łowiczu w następujący sposób:

1) I transza w wysokości: 16 400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)
w okresie do 21 dni od podpisania porozumienia;

2) II transza w wysokości: 16 400,00zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)
do dnia 30.06.2014 r.;

3) III transza w wysokości: 16 400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)
do dnia 31.07.2014 r.;

4) IV transza w wysokości: 16 400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)
do dnia 31.10.2014 r.

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się wykorzystać środki dotacji na realizację zadań objętych zakresem porozumienia.

2. Miasto rozlicza dotację w okresach kwartalnych do 10 dnia miesiąca następującego
po danym kwartale.

3. Przekazane środki finansowe, określone w § 3 ust. 3 Miasto jest zobowiązane wykorzystać
do dnia 31.12.2014 r. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu, Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15.01.2015 r. na rachunek bankowy Gminy Bank PeKaO S.A. I/Oddział Łyszkowice
Nr 07 1240 3321 1111 0000 2854 1752.

4. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w oparciu o cenę 1 wozokilometra oraz ilość faktycznie przejechanych kilometrów.

5. Wzajemne rozliczenia nastąpią w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie Gminy i Miasta może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron
w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie lub w oparciu o Uchwałę Rady którejkolwiek ze stron
o zaprzestaniu współdziałania.

2. W przypadku przerwania współdziałania skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

3. W przypadku konieczności zmiany wysokości dotacji na realizację zadania w trakcie roku budżetowego spowodowanej zmianą kosztów wykonywania transportu wysokość środków określonych
w § 3 ust. 1 ulegnie odpowiednio zmianie, począwszy od daty powstania tych kosztów.

§ 6. 1. Miasto na każde żądanie Gminy udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji porozumienia.

2. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji porozumienia

§ 7. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację porozumienia są:

1) ze strony Gminy Stanisław Felczyński;

2) ze strony Miasta Bogdan Suchanek.

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są:

1) ze strony Gminy Krystyna Kołudzka;

2) ze strony Miasta Arkadiusz Podsędek.

§ 8. Sporne sprawy wynikłe z porozumienia rozpatrywane będą przez sąd powszechny.

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Miasta i dwa egzemplarze dla Gminy.

Zastępca Wójta


Ola Suszkowska

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »