| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.1342.2013 Wojewody Łódzkiego

z dnia 14 stycznia 2014r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318)

stwierdzam nieważność

§ 3. ust. 1 uchwały Nr LVI/283/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Działoszyn.

Uzasadnienie

Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Działoszynie ustaliła zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Działoszyn.

W § 3 ust. 1 uchwały, Rada Miejska postanowiła, iż rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dotacje do opłaty za korzystanie z usług przedszkola, w zakresie przekraczającym 5 godzin dziennie, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Powyższe postanowienie uchwały podjęte zostało z istotnym naruszeniem prawa, a zwłaszcza z art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), upoważniającym Radę Miejską w Działoszynie do określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Delegacja ustawowa tego przepisu nie upoważnia natomiast Rady Miejskiej do unormowania kwestii związanych z ubieganiem się o dotację do opłat za korzystanie z usług przedszkola przez rodziców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, iż podstawą udzielenia dotacji jest art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Zgodnie z tą regulacją, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Użycie zwrotu "także" zdaniem Przewodniczącego oznacza, że jest możliwe ustalenie pomocy w inny sposób, na przykład w postaci "dotacji do opłat za korzystanie z usług przedszkola". Przepis art. 7a ust. 1 przedmiotowej ustawy zdaniem Przewodniczącego nie zawiera katalogu zamkniętego ani w żaden sposób nie ogranicza sposobu udzielenia pomocy społecznej.

Organ nadzoru nie może zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskie w Działoszynie. Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z zasadą legalizmu wynikającą z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że organy władzy państwowej, w tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mogą działać tylko wówczas, gdy funkcjonuje w obrocie prawnym przepis prawa uprawniający te organy do działania. Zatem warunkiem zgodności z prawem działalności uchwałodawczej organu gminy, jest nie tylko przestrzeganie przez organ zakresu własnych kompetencji, wymaganej procedury, ale także zgodności aktu z dyspozycją właściwego przepisu prawa materialnego. W przedmiotowej sprawie art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy o systemie oświaty nie upoważnia Rady Miejskiej do określenia kwestii związanych z udzielaniem dotacji przedmiotowych, a jedynie określenia częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z przedszkola.

Ponadto nie można zgodzić się ze stanowiskiem Przewodniczącego, iż art. 7a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej upoważnia do udzielania dotacji rodzicom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej, którzy korzystają usług przedszkola. Należy zauważyć, iż zgodnie z przyjętym stanowiskiem judykatury normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny, jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 roku sygn. akt K25/99). Unormowanie art. 7a ust. 1 ustawy upoważnia jedynie do udzielania dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych z barach mlecznych. Należy mieć również na uwadze, iż zgodnie z ust. 2 art. 7a ww. ustawy, dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok. Szczegółowy sposób udzielania dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1705). Z powyższych regulacji jasno wynika, iż na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy o systemie oświaty mogą być jedynie udzielane dotacje przedmiotowe z budżetu państwa na posiłki sprzedawane w barach mlecznych, a dotacje udzielane są przedsiębiorcy prowadzącemu tego typu działalność (§ 3 ww. rozporządzenia).

Należy również zaważyć, iż zgodnie z § 6 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), przepisy powinny być tak redagowane, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nim norm wyrażały intencje prawodawcy. Użyte sformułowanie w § 3 ust. 1 uchwały "znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej", zdaniem organu nadzoru nie spełnia tego warunku.

W tak obowiązującym stanie prawnym, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione i należało orzec jak na wstępie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (90 - 434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

Do wiadomości:

Burmistrz Działoszyna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »