| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/397/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Bełchatowa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy Miasta Bełchatowa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/397/14
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 marca 2014 r.

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY MIASTA BEŁCHATOWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020.

Podstawa prawna programu

Wieloletni Program Osłonowy Miasta Bełchatowa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ww. ustawy. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Bełchatowie w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem dzieci i młodzież z terenu Miasta Bełchatowa.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

Na terenie Miasta Bełchatowa zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryteriów ustawowych do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej, a które z uwagi na trudną sytuację życiową w jakiej się znajdują, wymagają wsparcia. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 umożliwia udzielenie pomocy w formie posiłku dla dzieci i uczniów, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz bez wydawania decyzji administracyjnej.

W roku 2013 na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, pomocą taką objęto 157 dzieci i uczniów wskazanych przez placówki oświatowe.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego, staje się zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Bełchatowa (szkołami i przedszkolami) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Miasta Bełchatowa.

Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Bełchatowa.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. W ramach programu udziela się wsparcia:

a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

b) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, na podstawie pkt V.2 Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

3. Pomoc ta może być udzielana przez okres 6 miesięcy w roku szkolnym.

4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono ww. pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Bełchatowa w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie po uprzednim sprawdzeniu, czy został spełniony warunek, o którym mowa w pkt 4, pisemnie informuje placówkę o możliwości objęcia dziecka dożywianiem.

6. Przyznanie takiej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

7. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy współpracy pracowników szkół i przedszkoli zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin dzieci lub uczniów korzystających z pomocy, o której mowa w pkt 2 i udzielenia im adekwatnego wsparcia w ramach posiadanych uprawnień i możliwości.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych Miasta Bełchatowa oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »