| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/401/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia nr 1 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/401/14
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w Załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1580)

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXI/266/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Przyjmuje się poniższy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa.

§ 2. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa.

2. Miasto Bełchatów jest obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Każdy mieszkaniec ma prawo oczekiwać, że Miasto Bełchatów zorganizuje odbiór odpadów komunalnych na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.).

§ 4. [1]) Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
i w miejscach publicznych

§ 5. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa zobowiązani są do utrzymania czystości i należytego stanu sanitarno- higienicznego na terenie nieruchomości.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w typowe pojemniki o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, które spełniają wymagania normy EN-840 i służą do regularnego zbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych);

2) papieru i tektury;

3) tworzyw sztucznych;

4) metali;

5) szkła;

6) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji;

7) odpadów zielonych.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche, a odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady, natomiast odpady określone w pkt 5 - szkło będą zbierane oddzielnie.

3. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorstwu wywozowemu świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

4. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie i nieprzeciążanie pojemników.

5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, zwolnieni są właściciele nieruchomości, na terenie których wykorzystuje się, w tym kompostuje odpady roślinne kuchenne i ogrodowe na swojej nieruchomości, we własnym zakresie i na własne potrzeby. Kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów oraz muszą być zachowane warunki sanitarne dla procesu fermentacyjnego.

6. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorstwu wywozowemu odbierającemu odpady komunalne swobodny dostęp do pojemników.

7. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 powinny być odbierane i zbierane w sposób określony w rozdziale 4 niniejszego Regulaminu.

§ 7. 1. Odpady komunalne które powstają nieregularnie, na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy miasta, takie jak:

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia: farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje odpadowe;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie;

6) odpady wielkogabarytowe;

7) zużyte opony;

- będą zbierane i odbierane w sposób i w terminach określonych w harmonogramie, dostarczonym przez przedsiębiorstwo wywozowe, które zostało wyłonione w drodze przetargu publicznego. Harmonogram umieszczony będzie również na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy posiadają miejsca przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na sąsiedniej nieruchomości, są zobowiązani utrzymywać te miejsca w czystości i porządku.

§ 8. [2]) Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania.

§ 9. 1. Obowiązek właściciela nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, określony jest w art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który powinien być realizowany poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie nieczystości, grabienie liści, itp.;

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania ich pod drzewami, jeżeli zawierają środki chemiczne używane do usuwania śliskości.

3. Składowanie nadmiaru śniegu i lodu możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez Miasto Bełchatów.

§ 10. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji, przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. [3]) Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 11. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone
w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być mieszane z odpadami komunalnymi, lecz gromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorstwem wywozowym.

3. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Miasto Bełchatów lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

4. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, zlokalizowanych min. w budynkach użyteczności publicznej, pergolach śmietnikowych, punktach sprzedaży baterii i akumulatorów.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Zużyty sprzęt z terenu nieruchomości odbierany może być również:

1) przez przedsiębiorstwo wywozowe w ramach zorganizowanej akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych;

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilości kupionego nowego sprzętu;

3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK).

6. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:

1) przez przedsiębiorstwo wywozowe w ramach zorganizowanej akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej;

2) przez przedsiębiorstwo wywozowe na bieżąco z odbiorem odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej ;

3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK).

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorstwo wywozowe. Odpady te mogą być również przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

8. Chemikalia oraz zużyte opony można przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

9. Szkło w zabudowie wielorodzinnej powinno być zbierane z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne do oznaczonych pojemników, które znajdują się w miejscach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10. Odpady zielone powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej należy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), a bioodpady należy gromadzić ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 12. 1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powstających na terenie nieruchomości służą pojemniki o minimalnej pojemności :

1) w zabudowie jednorodzinnej od 0,12 m3 (120 l);

2) w zabudowie wielorodzinnej od 0,24 m3 (240 l);

3) na terenach niezamieszkałych: dla pojemników od 0,12 m3 (120 l), dla kontenerów od 5 m3 (5000 l);

4) przy drogach publicznych i na pozostałych terenach publicznych od 0,02 m3 (od 20 l );

2. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności:

1) w zabudowie jednorodzinnej od 0,12 m3 (120 l);

2) w zabudowie wielorodzinnej od 0,24 m3 (240 l);

- w tym pojemniki na szkło 1,5 m3 (typ Igloo) oraz pojemniki na tworzywa sztuczne 2,5 m3 (typ siatka);

3) w obiektach użyteczności publicznej od 0,12 m3 (120 l)

3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje się następującą kolorystykę pojemników:

1) żółty - z przeznaczeniem na odpady suche;

2) brązowy - z przeznaczeniem na bioodpady;

3) pomarańczowy- z przeznaczeniem na szkło;

4) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe -pojemniki w zabudowie wielorodzinnej;

5) biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne - pojemniki w zabudowie wielorodzinnej;

6) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne - pojemniki w zabudowie wielorodzinnej.

4. Poza kolorystyką wymienioną w ust.3 pojemniki powinny być również oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów na jaki są przeznaczone.

5. Do zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się w szczególnych przypadkach stosowanie worków o pojemności 120 l, wykonanych z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka i z oznaczeniem rodzaju odpadów zebranych w worku.

6. Do zbierania odpadów budowlano-rozbiórkowych pochodzących z terenów zamieszkałych dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 500 l, wykonanych z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej o odpowiedniej wytrzymałości, z oznaczeniem rodzaju odpadów.

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w niezbędną ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych, wynoszącą w przeliczeniu o następujące minimalne normy gromadzenia odpadów:

1) 90 l na 1 mieszkańca/ miesiąc w zabudowie mieszkaniowej;

2) 3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach;

3) 20 l na 1 łóżko/ 1 tydzień w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;

4) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;

5) 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;

6) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;

7) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 6, z zastrzeżeniem iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l ;

8) 20 l na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 l na 1 działkę/1 tydzień;

9) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych i giełdach;

10) 5 l na 1 miejsce postojowe /1 tydzień w zespołach garaży wolnostojących.

2. Niedopuszczalne jest :

1) zagęszczanie odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucanie do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowanie na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczanie w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5) umieszczanie w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 14. [4]) Miejsca gromadzenia i warunki rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

§ 15. Zarząd drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawia pojemniki na drobne odpady przy głównych ciągach pieszych.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. 1. Odpady komunalne zmieszane usuwane są z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym i z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

1) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej i wielopiętrowej;

2) raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych segregowanych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) bioodpady:

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca -nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) szkło w przypadku zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

4) odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Miasto Bełchatów;

3. Pojemniki na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych, parkach oraz innych terenach użytku publicznego winny być opróżniane w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

4. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością ustaloną z przedsiębiorstwem wywozowym, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.W uzasadnionych przypadkach częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych może być zmniejszona.

2. Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa przekazuje się do punktu zlewnego znajdującego się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie ul. Zdzieszulicka 10.

3. Właściciel nieruchomości nie wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków i nie mający możliwości włączenia tej nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez budowę zbiornika bezodpływowego i dostosowanie jego wielkości do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie.

4. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości zużytej wody do celów bytowych.

5. Objętość nieczystości ciekłych wytworzonych w okresie roku na nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

6. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 18. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa będą przekazywane zgodnie z zapisami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych -RIPOK wskazanej w uchwale nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. 1. Główne cele i działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to:

1) zapobieganie powstawania odpadów;

2) wdrożenie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami, w tym zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania, zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych, co powoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody powodowanych przez składowane odpady;

3) wzmożenie działań kontrolnych i egzekwowanie przepisów prawa ochrony środowiska przez podmioty;

4) zintensyfikowanie działań w zakresie kampanii edukacyjnych, które maja na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji;

5) wyeliminowanie zjawiska nielegalnego składowania odpadów w środowisku.

2. Wojewódzki plan gospodarki, który został przyjęty uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, określa system gospodarowania odpadami komunalnymi. Elementem tego planu jest zatem utworzenie regionów, w których znajdują się lub będą znajdować się instalacje spełniające wymagania ochrony środowiska. Zgodnie z założeniami planu przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne gminy nie będące przedsiębiorcami uprawnione, w wyniku przetargu do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, są obowiązani do:

1) przekazania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych, zebranych i odebranych selektywnie, zlokalizowanych w II Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi;

2) zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób:

a) zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

b) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych;

c) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub ich opiekunowie są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za te zwierzęta.

§ 21. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. [5]) W odniesieniu do psów:

1) wprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy, a w przypadku psów agresywnych na smyczy i w kagańcu;

2) zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;

3) zwolnienie psa z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich;

4) uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór;

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników;

3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na tereny placów zabaw i gier, boisk sportowych, piaskownic dla dzieci oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów;

4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Do usuwania odchodów zwierzęcych wskazane jest używanie szczelnych toreb lub zestawów sanitarnych;

5) przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika;

6) przeprowadzanie szczepień ochronnych zwierząt domowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej.

4. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

5. Psy pozostawione bez opieki i dozoru w miejscach publicznych oraz psy zwolnione ze smyczy, bez kagańca oraz znaczka identyfikacyjnego będą traktowane jako bezdomne, wyłapywane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

6. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami ponoszą koszty ich schwytania , dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 22. 1. Utrzymywanie, chów i hodowla zwierząt gospodarskich jest zabroniona na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem muszą być ograniczone do obszaru nieruchomości, na której hodowla jest prowadzona.

3. Ule należy ustawiać w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich i dróg publicznych.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych;

2) gromadzić wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, oraz usuwać je tak, aby nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) przeprowadzać deratyzację prewencyjną w terminach określonych w § 23 ust.2 niniejszego Regulaminu.


Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do stałego zwalczania gryzoni. Obowiązkową deratyzację prewencyjną należy przeprowadzić dwa razy w roku na obszarach i w miejscach takich jak:

1) osiedla mieszkaniowe typu blokowego oraz inne o zwartej zabudowie;

2) zakłady produkujące, przetwarzające, magazynujące i wprowadzające do obrotu środki spożywcze
( np. masarnie, rzeźnie, cukiernie, piekarnie, magazyny, itp.);

3) hotele, szkoły, przedszkola, domy opieki społecznej, bursy, itp.;

4) placówki służby zdrowia ( np. szpitale, przychodnie, poradnie, itp.);

5) schroniska dla zwierząt, fermy hodowlane;

6) targowiska;

7) węzły cieplne i przyłącza;

8) pergole śmietnikowe.

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej:

1) w terminie wiosennym: od 1 marca do 15 kwietnia;

2) w terminie jesiennym: od 1 września do 15 października.

3. Właściciele budynków jednorodzinnych, przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeb.

§ 24. 1. Deratyzacja w budynkach wielorodzinnych winna być przeprowadzana przez wszystkich właścicieli danej nieruchomości w jednym czasie, uzgodnionym z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Zarządzający sieciami kanalizacji sanitarnej i komorami kanałów ciepłowniczych zobowiązani są do okresowego wykonywania deratyzacji, jednak nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 25. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 27. [6]) Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1580)

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1580)

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1580)

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1580)

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały Nr XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1580)

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały Nr XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1580) zgodnie, z którym treść § 28 została przeniesiona do § 27.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »