| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/185/2014 Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/127/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ,w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.694,645 i 1318), oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 31 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz.1399 i 1593),uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść§ 1. uchwały ,w ten sposób,że:

1) załącznikowi do uchwały Nr XXIII/127/2013 nadaje się nr 1;

2) w załączniku nr 1 do uchwały skreśla się§ 5.

§ 2. Ustala się szczegółowe zsady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bolesławcu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Justyna Lipska


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/185/2014
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 31 marca 2014 r.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bolesławcu

§ 1. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bolesławcu, zwany PSZOK

zlokalizowany jest Chotynin 10 (teren Oczyszczalni Ścieków).

2. PSZOK w Bolesławcu prowadzony jest przez pracowników Oczyszczalni Ścieków.

3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bolesławiec.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów

z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

6. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszych

zasad.

§ 2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są

segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec, legitymujących się dokumentem

potwierdzającym miejsce zameldowania, ( w przypadku braku meldunku dokumentem

potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp.) lub tytułem prawnym

do nieruchomości .

§ 3. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,

2) Chemikalia ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*,

20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,

3) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

5) Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

6) Odpady budowlano-rozbiórkowe o kodach z grupy 17 określonych w rozporządzeniu ministra środowiska

z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206 ),

7) Zużyte opony o kodzie16 01 03,

8) Odpady zielone o kodzie 20 02 01,

9) Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,

10) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

11) Opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,

12) Odpady wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,

13) Metale o kodzie 15 01 04.

§ 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą sobotę miesiąca

od 10:00 do 12:00.

§ 5. Odpady wymienione w § 3 gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia , ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad:

1) Przeterminowane leki - pojemnik o pojemności 240l,

2) Chemikalia(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)- wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

3) Zużyte baterie i akumulatory - pojemnik o pojemności 120l,

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

5) Odpady wielkogabarytowe - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

6) Odpady budowlano - rozbiórkowe - kontener od 5,5m3,

7) Zużyte opony - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,

8) Odpady zielone - kontener od 7m3,

9) Opakowania ze szkła - pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO),

10) Opakowania z tworzyw sztucznych - pojemnik o pojemności 2,5m3 (typ SIATKA)

11) Opakowania z papieru i tektury - pojemnik o pojemności 1,1 m3.

§ 6. 1. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Ilość odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie.

2. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów .

§ 7. Obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bolesławcu prowadzi rejestr podmiotów, do których przekazywane są zbierane odpady. Rejestr ten zawiera m.in. nazwę i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju , zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.

§ 8. Na teren PSZOK odpady inne niż wymienione w § 3 nie będą przyjmowane.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »