| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Skomlin

z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, a także w sprawie odpłatności za świadczenia przyznane w formie posiłku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 182 i 509), w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przysługuje:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

§ 2. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w § 2 uchwały, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadzie 100% zwrotu przez osobę lub rodzinę.

2. Stawki odpłatności za posiłek określa Wójt Gminy Skomlin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »