| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/220/2014 Rady Gminy Skomlin

z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, a także w sprawie odpłatności za świadczenia przyznane w formie posiłku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i 509), w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Skomlin w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, a także w sprawie odpłatności za świadczenia przyznane w formie posiłku, paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w § 2 uchwały, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadzie 100% zwrotu przez osobę lub rodzinę".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »