| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/31/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 77 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126 poz. 875; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 192, poz. 1394 i Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, zwanego dalej Powiatem, mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytku właściwą nad nim opiekę.

3. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje jest ustalana przez Radę Powiatu w budżecie.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

2. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, których przeprowadzenie planowane jest w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku następnym na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 - 15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej składają wnioski w tej sprawie do Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego, zwanego dalej Zarządem Powiatu.

2. Wnioski o dotację składa się do Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego w sekretariacie Starostwa Powiatowego ul. Złotnickiego 25 w roku 2014 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, natomiast w kolejnych latach do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, będą mogły być uwzględnione jedynie w przypadku gdy środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie pozostaną rozdysponowane po rozpatrzeniu kompletnych wniosków złożonych w terminie wskazanym w ust. 2.

4. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Zarząd Powiatu.

5. Zarząd Powiatu sprawdza wnioski według następujących kryteriów:

1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej;

2) promowanie kultury oraz historii Powiatu;

3) ranga zabytkowo-artystyczna obiektu;

4) stan zachowania zabytku.

6. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej, określonej w § 2 ust.2.

7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Powiatu w drodze uchwały.

8. Podmiotom ubiegającym się o udzielenie dotacji celowej nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) dane o zabytku, którego dotyczy wniosek z uwzględnieniem miejsca przechowywania zabytku, w przypadku zabytków ruchomych;

3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

4) określenie zakresu prac lub robót oraz celowości ich wykonania;

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6) określenie udziału środków własnych na realizację prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację;

7) określenie terminu realizacji prac lub robót;

8) informację o wnioskach o udzielenie dotacji na te same prace lub roboty, skierowanych do innych organów udzielających dotacji;

9) informacje o uzyskanych pozwoleniach na planowane prace lub roboty;

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji winny być dołączone następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków;

2) aktualny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;

3) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami;

4) kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

5) aktualna decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację;

6) projekt i aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym, będących przedmiotem wniosku;

7) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;

8) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

4. W przypadku ubiegania się o dotację, o której mowa w niniejszej uchwale przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, których zakres określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j.: Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm).

§ 5. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/31/14
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE W ROKU ………
DOTACJI CELOWEJ NA PRACE, KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

A. WNIOSKODAWCA

1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

……………………………………………...............................…………………………………………………………………………………….............…....……………………………………...........…………………………

2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ, NR TELEFONU KONTAKTOWEGO

……………………………………………...............................…………………………………………………………………………………….............…....……………………………………...........…………………………

3. NIP ………….......…............………………………………...............................………………………….....

4. INNE DANE (dotyczy jednostek organizacyjnych)

a) FORMA PRAWNA ……………………………………………………...........………...................................….

b) NAZWA I NUMER REJESTRU

…………………………………………...…........................................….......................................................

c) DATA WPISU DO REJESTRU

………………….........……………………...........……..............................................…………...................

d) REGON …………………………......………......……………................…....................................………

e) OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

……………………………………………………..................................……………………………………………………………………………………............................……………………………………......……......

4. KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY (nazwa banku i adres, numer konta)

…………………………………………………………..........................……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..................................................................................…

B. DANE O ZABYTKU. KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

1. OKREŚLENIE ZABYTKU (adres, miejsce przechowywania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………............………….......…………………………………...........…………..............…………………..

2. NUMER W REJESTRZE ZABYTKÓW ………………..............…................……………………………….

3. DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ……........……........…………………….........…………….

4. UZASADNIENIE (należy określić istotne znaczenie zabytku dla Powiatu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA ZABYTKIEM

(własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy)

1. WŁAŚCICIELE (należy wymienić wszystkich)

.................................................................................................................................................................................................

2. NR KSIĘGI WIECZYSTEJ (w przypadku zabytków nieruchomych …................... PROWADZONEJ PRZEZ SĄD REJONOWY …..........................................................................................…...

D. OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC LUB ROBÓT ORAZ WYSOKOŚCI DOTACJI. O KTÓRAUBIEGA SIE WNIOSKODAWCA

1. ZAKRES PRAC LUB ROBÓT, NA KTÓRE MA BYĆ PRZYZNANA DOTACJA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................……………………………………….........……………………………………………………………………………………………………….

2. OGÓLNY KOSZT PRAC LUB ROBÓT OBJĘTYCH WNIOSKIEM WG KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO (brutto)

słownie złotych:................................................................................................................................................

3. WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI ..................zł., co stanowi .................... % ogólnego kosztu

słownie złotych:.....................................................................................................................................

4. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH ................... zł., co stanowi ..................................... % ogólnego kosztu

słownie złotych: ....................................................................................................................................

5. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. TERMIN REALIZACJI (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, zgodnie z harmonogramem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................………………………………………….

7. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI NA TE SAME PRACE LUB ROBOTY, SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW UDZIELAJĄCYCH DOTACJI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. UZYSKANE POZWOLENIA NA PLANOWANE PRACE LUB ROBOTY

1. DECYZJA WŁAŚCIWYCH SŁUŻB KONSERWATORSKICH ZEZWALAJĄCA

NA PRZEPROWADZENIE PRAC LUB ROBÓT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DOTACJI

Nr pozwolenia................................................... Data wydania.....................................................

Wydane przez.............................................................................................................................

Ważne do....................................................................................................................................

2. POZWOLENIE BUDOWLANE NA PRZEPROWADZENIE PRAC LUB ROBÓT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DOTACJI

Nr pozwolenia................................................... Data wydania.....................................................

Wydane przez.............................................................................................................................

Ważne do.......................................................................................................................................

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW (dołączonych do wniosku *)

- dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków

- dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków (aktualny odpis z księgi wieczystej bądź akt notarialny potwierdzający nabycie zabytku)

- zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami

- kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem planowanych prac ze wskazaniem źródeł ich finansowania

- aktualna decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację

- projekt i aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym, będącym przedmiotem wniosku

- program prac konserwatorskich

- pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela

- dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku

* - zaznaczyć dokument dołączony do wniosku

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że:

1) zapoznałem się z treścią Uchwały Nr XXXIX/31/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze powiatu;

2) w przypadku otrzymania dotacji zobowiązuje się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) dane zwarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

…………………………... ………………………………………………….

(pieczęć wnioskodawcy) (podpis osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

…………………………., dnia………………. ……………………………...

(miejscowość) (podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »