| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/849/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, poz. 645), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków na zadania własne oraz zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany nazwy zadania w zakresie zadań własnych w Departamencie Infrastruktury w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - przebudowa mostu w Zygrach" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygry".

§ 4. Dokonuje zmiany nazwy zadania w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Departamencie Infrastruktury w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - przebudowa mostu w Zygrach" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygry".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/849/14
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2014 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

5 051 223

4 947 302

DEPARTAMENT FINANSÓW

15 047

14 702

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

15 047

14 702

75814

Różne rozliczenia finansowe

15 047

14 702

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

15 047

14 702

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

15 047

0

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

14 702

Razem

15 047

14 702

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

4 932 600

0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

4 932 600

0

75861

Regionalne programy operacyjne 2007-2013

4 932 600

0

Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

4 932 600

0

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

682 600

0

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 250 000

0

Razem

4 932 600

0

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

103 576

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

103 576

0

75018

Urzędy marszałkowskie

103 576

0

Wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

103 576

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

22 229

0

6667

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

81 347

0

Razem

103 576

0

DEPARTAMENT DS. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

0

4 932 600

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0

4 932 600

75861

Regionalne programy operacyjne 2007-2013

0

4 932 600

Dochody z tytułu dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

0

4 932 600

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

4 932 600

Razem

0

4 932 600

OGÓŁEM:

5 051 223

4 947 302


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/849/14
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2014 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA WŁASNE

750 000

750 000

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

750 000

750 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750 000

750 000

75018

Urzędy marszałkowskie

750 000

750 000

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

750 000

750 000

4309

Zakup usług pozostałych

0

750 000

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

750 000

0

Razem

750 000

750 000

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

9 368 756

9 264 835

DEPARTAMENT FINANSÓW

3 060 001

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 060 001

0

75018

Urzędy marszałkowskie

3 060 001

0

Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

3 060 001

0

3028

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30 600

0

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 398 700

0

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

159 708

0

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

412 335

0

4128

Składki na Fundusz Pracy

58 658

0

Razem

3 060 001

0

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

4 250 000

4 250 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 250 000

4 250 000

75018

Urzędy marszałkowskie

4 250 000

4 250 000

Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu programowania i wdrażania EFRR - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

4 250 000

4 250 000

4308

Zakup usług pozostałych

0

4 250 000

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 250 000

0

Razem

4 250 000

4 250 000

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

0

12 068

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ŁODZI

0

12 068

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

12 068

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

0

12 068

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny

0

12 068

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

12 068

Razem

0

12 068

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII

103 576

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

103 576

0

75018

Urzędy marszałkowskie

103 576

0

Wydatki z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w związku z realizacją projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

103 576

0

4567

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

22 229

0

6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

81 347

0

Razem

103 576

0

REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w BRUKSELI

12 925

2 634

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12 925

2 634

75018

Urzędy marszałkowskie

12 925

2 634

Realizacja projektu "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II"

12 925

2 634

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

12 925

0

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

2 634

Razem

12 925

2 634

DEPARTAMENT CYFRYZACJI

2 122

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 122

0

75018

Urzędy marszałkowskie

2 122

0

Realizacja projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"

2 122

0

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 691

0

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

298

0

4127

Składki na Fundusz Pracy

133

0

Razem

2 122

0

CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

1 940 132

5 000 133

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

67 533

5 000 133

15011

Rozwój przedsiębiorczości

67 533

5 000 133

Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2

0

5 000 133

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

67 533

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

4 932 600

Razem

0

5 000 133

Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.3 - Rozwój B+R w przedsiębiorstwach - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.3

67 533

0

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

67 533

0

Razem

67 533

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 872 599

0

75095

Pozostała działalność

1 872 599

0

Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7

1 872 599

0

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 566 006

0

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

268 343

0

4128

Składki na Fundusz Pracy

38 250

0

Razem

1 872 599

0

OGÓŁEM:

10 118 756

10 014 835

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »