| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/250/2014 Rady Gminy Pątnów

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Popowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 290) oraz §1 pkt 1 i §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1080, z 2011 r. Nr 143, poz. 839) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się Punkt Przedszkolny z siedzibą w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Popowicach.

§ 2. Regulamin organizacyjny funkcjonowania Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Komisarz Rządowy


Jacek Różański


Załącznik do Uchwały Nr LXIV/250/2014
Rady Gminy Pątnów
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Regulamin organizacyjny funkcjonowania Punktu Przedszkolnego w Popowicach

§ 1. 1. Punkt Przedszkolny zwany dalej "Punktem" nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Popowicach.

2. Siedzibą Punktu jest budynek po byłej Szkole Podstawowej w Popowicach.

§ 2. Organem prowadzącym Punkt jest Gmina Pątnów.

§ 3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Punktu sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

§ 4. 1. Punkt realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Celem Punktu jest:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat;

2) pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania wychowawcze rodziny;

3) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;

4) indywidualny rozwój dziecka;

5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

6) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

7) doradzanie i wspieranie działań wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów, w tym:

a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i potencjału wczesnej interwencji specjalistycznej;

b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka;

c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami kierunków i zakresu zadań realizowanych w Punkcie.

3. Do zadań Punktu należy:

1) dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;

2) współpraca z rodzicami /prawnymi opiekunami, dzieci zapisanych do Punktu;

3) zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć.

4. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami jest realizowana poprzez:

1) comiesięczne spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami;

2) codzienny kontakt z nauczycielem;

3) udział rodziców/prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

§ 5. 1. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzin dziennie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00.

2. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.

§ 6. 1. Rekrutację do Punktu przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Do Punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Rodzice starający się o przyjęcie do Punktu wypełniają "Kartę zgłoszenia" i przedkładają Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych im. Stanisława Władysława Reymonta w Pątnowie zwanym dalej "Zespołem".

3. Wójt Gminy działając w imieniu organu prowadzącego Punkt, na wniosek Dyrektora Zespołu może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do punktu w następujących przypadkach:

1) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenia przyczyn nieobecności nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;

2) nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka postanowień zawartych w niniejszym akcie prawnym.

§ 7. 1. Dziecko ma prawo do:

1) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - opiekuńczym;

2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności;

4) wychowania w duchu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie.

2. Do obowiązków dziecka należy:

1) stosowanie się do zasad zachowania wobec innych dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2) właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych osób dorosłych;

3) spełnianie poleceń porządkowych.

§ 8. 1. W czasie przebywania dzieci w Punkcie opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich osób z tych rodzin upoważnionych przez rodziców.

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie korzysta z pomocy osób wymienionych w ust.1 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowywania występów i w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi.

3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym rozkładem zajęć, o którym mowa w § 12 ust.5.

4. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w Punkcie jego zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor Zespołu zlecił to zadanie.

§ 9. 1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów albo osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.

2. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia.

3. Dopuszcza się możliwość przyprowadzenia dzieci przez inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów.

4. Upoważnienie ma formę pisemną. Upoważnienie przedkłada się nauczycielowi na początku zajęć.

5. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej.

§ 10. 1. Punkt może organizować dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres podstawy programowej.

2. Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

3. Zajęciami dodatkowymi mogą być: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rytmika i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

4. Zajęcia te są finansowane przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci.

§ 11. 1. Punkt nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy.

2. Przerwa w zajęciach trwa od 1 lipca do 31 sierpnia.

§ 12. 1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela.

3. Do zadań nauczyciela prowadzących zajęcia w Punkcie należy:

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć;

2) wybranie programu nauczania do wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) opracowanie rozkładu zajęć wybranych z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu, o którym mowa w pkt 2;

4) realizowanie programu wychowania przedszkolnego, stanowiący sposób realizacji zadań z wybranych części podstawy programowej;

5) zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów z treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego lub z wybranymi częściami podstawy programowej;

6) programowanie pracy na rok szkolny oraz opracowanie miesięcznych harmonogramów pracy;

7) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć;

8) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo - dydaktycznej;

9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych;

10) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka;

11) współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi pracowniami specjalistycznymi;

12) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką świadczącymi opiekę nad dziećmi.

4. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Punktu lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów.

5. Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład zajęć.

6. Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku szkolnym poprzez wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć w dzienniku zajęć.

7. W dzienniku zajęć, w którym mowa w ust. 6 odnotowuje także:

1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia;

2) daty i miejsca ich urodzenia;

3) nazwiska i imiona rodziców /prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania;

4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach;

5) kontakty z rodzicami /prawnymi opiekunami.

§ 13. 1. Gmina Pątnów jako organ prowadzący Punkt zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor Zespołu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »