| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/280/2014 Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dobroń Mały i Mogilno Małe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 poz. 594 i poz. 1318) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238), a także uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dobroń Mały i Mogilno Małe ze zmianą zawartą w uchwale Nr XXX/222/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r., po stwierdzeniu, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń -Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dobroń Mały i Mogilno Małe, zwany dalej planem.

3. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1 są przedstawione na rysunku planu sporządzonym w skali 1 : 2 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

5. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 3 niniejszej uchwały, wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest utrwalenie rolnego przeznaczenia terenów, dotychczas użytkowanych również wyłącznie rolniczo z niewielkimi enklawami lasów prywatnej własności wraz z zakazem realizacji inwestycji nie związanych z gospodarką rolną i dopuszczeniem prowadzenia sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

§ 3. Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie- należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale -należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu- należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zmianami), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

5) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw;

6) obszarze planu- należy przez to rozumieć obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

7) terenie- należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym;

8) przeznaczeniu podstawowym- należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie (funkcję), dominujące w obrębie danego terenu;

9) przeznaczeniu uzupełniającym- należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które nie stanowią uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego, uzupełniają przeznaczenie podstawowe i nie są z nim sprzeczne;

10) linii rozgraniczającej- należy przez to rozumieć linię stanowiącą granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, ustalona niniejszym planem;

11) strefie kontrolowanejod ciągów infrastruktury technicznej- należy przez to rozumieć obszar wyznaczony po obydwu stronach sieci infrastruktury technicznej (tu: napowietrznych linii elektroenergetycznych) wyłączony z zabudowy lub z możliwością lokalizacji obiektów na warunkach gestora sieci (w strefie operator sieci podejmuje czynności w celu zapobieżenia działaniom mogącym mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowość ich eksploatacji).

§ 4. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenów;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości;

8) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ustawy.

2. Plan nie zawiera, ze względu na niewystępowanie w granicach planu, ustaleń dotyczących:

1) dóbr kultury współczesnej;

2) kształtowania przestrzeni publicznych;

3) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy;

4) sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 5. 1. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem;

2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) granic stanowiska archeologicznego i jego strefy ochronnej;

4) przebiegu istniejących napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV oraz ich stref kontrolowanych;

5) przebiegu dróg wewnętrznych do pól;

6) oznaczeń literowo-cyfrowych przeznaczenia terenów.

2. Inne oznaczenia na rysunku planu posiadają charakter informacyjny. Są to:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, poza granicą planu;

2) orientacyjne granice obniżeń dolinnych;

3) granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi (poza obszarem planu);

4) granice Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Mogilno" (poza obszarem planu);

5) tereny występowania gleb organicznych;

6) granice sołectw;

7) granica strefy uciążliwości komunikacyjnej od drogi ekspresowej S14 (w budowie).

§ 6. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania terenów:

1) 1R - tereny upraw rolnych;

2) 2R-Rz - tereny upraw rolnych z przewagą użytków zielonych;

3) 3ZL - tereny lasów;

4) 4R/ZL - tereny przeznaczone do zalesienia;

5) 5WS - tereny wód powierzchniowych - rowów otwartych;

6) KDW - tereny komunikacji - dróg wewnętrzych do pól.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem1R,ustala się:

1. Jako przeznaczenie podstawowe i uzupełniające - tereny upraw rolnych oraz:

1) upraw ogrodniczych i sadowniczych;

2) niskich zadrzewień i zakrzaczeń oraz remiz śródpolnych;

3) zachowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV;

4) dopuszczenie lokalizacji regionalnych i lokalnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i drogowej;

5) dopuszczenie budowy stawów na potrzeby upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych;

6) zachowanie istniejących dróg dojazdowych do pól i terenów użytków zielonych z możliwością ich poszerzenia stosownie do potrzeb prowadzonych gospodarstw rolnych;

7) w ramach przeznaczenia uzupełniającego - na terenach rolnych mogą być lokalizowane inwestycje realizujące cele publiczne w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej oraz inwestycje realizowane na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

8) zakaz zabudowy innej niż określona wyżej.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) obowiązek utrzymania ciągłości istniejących zadrzewień i remiz śródpolnych jako istotnych miejsc dla bytowania zwierzyny dziko żyjącej;

2) utrzymanie istniejących dojazdów do pól z możliwością przeznaczenia części gruntów rolnych na ich poszerzenie;

3) zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych w granicach terenów odwadnianych rowami;

4) możliwość budowy stawów zasilanych wodą gruntową dla własnych potrzeb związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Urządzenie zbiorników wodnych na rowach melioracyjnych wymaga prowadzenia postępowania określonego w przepisach odrębnych w zakresie prawa wodnego;

5) obowiązek udostępnienia własnego terenu jako dojazdu do rowów melioracyjnych, oznaczonych w planie symbolem 5WS, w celach ich konserwacji i zapewnienia drożności;

6) w granicach terenów oznaczonych w planie symbolem 1R obowiązuje zakaz zabudowy zagrodowej oraz innych obiektów budowlanych nie wyszczególnionych w ust.1;

7) na terenie oznaczonym symbolem 1R występuje zarejestrowane stanowisko archeologiczne w orientacyjnych granicach według rysunku planu. Plan ustanawia strefę ochrony archeologicznej tego stanowiska. W granicach stanowiska i strefy ochronnej obowiązują ustalenia określone w § 13;

8) w strefie prognozowanych uciążliwości komunikacyjnych od drogi ekspresowej S14 (w budowie) zaleca się stosowanie odpowiednich upraw, nie przeznaczonych do konsumpcji w stanie nie przetworzonym.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) istniejącymi drogami publicznymi położonymi poza granicami planu;

2) istniejącymi drogami wewnętrznymi (niepublicznymi), oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDW;

3) innymi drogami rolniczymi, nieoznaczonymi na rysunku planu symbolem;

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) plan nie wyznacza terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;

2) dopuszcza się scalenia i podział nieruchomości na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla terenów rolnych.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem2R-Rzustala się:

1. Jako przeznaczenie podstawowe i uzupełniające - tereny rolne z przewagą trwałych użytków zielonych, oraz:

1) upraw ogrodniczych i sadowniczych;

2) niskich zadrzewień i zakrzaczeń oraz remiz śródpolnych;

3) zachowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV;

4) dopuszczenie lokalizacji regionalnych i lokalnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i drogowej;

5) dopuszczenie budowy stawów na potrzeby upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych;

6) zachowanie istniejących dróg dojazdowych do pól i terenów użytków zielonych z możliwością ich poszerzenia stosownie do potrzeb wynikających z potrzeb prowadzonych gospodarstw rolnych;

7) w ramach przeznaczenia uzupełniającego - na terenach rolnych mogą być lokalizowane inwestycje realizujące cele publiczne w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej oraz inwestycje realizowane na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

8) zakaz zabudowy innej niż określona wyżej.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) obowiązek utrzymania ciągłości istniejących zadrzewień i remiz śródpolnych jako istotnych miejsc dla bytowania zwierzyny dziko żyjącej;

2) utrzymanie istniejących dojazdów do pól z możliwością przeznaczenia części gruntów rolnych na ich poszerzenie;

3) zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych w granicach terenów odwadnianych rowami;

4) możliwość budowy stawów zasilanych wodą gruntową dla własnych potrzeb związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Urządzenie zbiorników wodnych na rowach melioracyjnych wymaga prowadzenia postępowania określonego w przepisach odrębnych w zakresie prawa wodnego;

5) obowiązek udostępnienia własnego terenu jako dojazdu do rowów melioracyjnych oznaczonych w planie symbolem 5WS, w celach ich konserwacji i zapewnienia drożności;

6) w granicach terenów oznaczonych w planie symbolem 2R-Rz obowiązuje zakaz zabudowy zagrodowej oraz innych obiektów budowlanych nie wyszczególnionych w ust.1;

7) na terenie oznaczonym symbolem 2R-Rz występuje zarejestrowane stanowisko archeologiczne w orientacyjnych granicach według rysunku planu. Plan ustanawia strefę ochrony archeologicznej tego stanowiska. W strefie ochrony archeologicznej oraz w granicach stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia określone w § 13.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) istniejącymi drogami publicznymi położonymi poza granicami planu;

2) istniejącymi drogami wewnętrznymi (niepublicznymi), oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDW;

3) innymi drogami rolniczymi, nieoznaczonymi na rysunku planu symbolem.

4. Szczegółowe zasady scaleń i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) plan nie wyznacza terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;

2) dopuszcza się scalenia i podział nieruchomości na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla terenów rolnych.

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem3ZLustala się:

1) tereny lasów jako podstawowe przeznaczenie terenu;

2) utrzymanie istniejących lasów jako istotnego elementu środowiska przyrodniczego wśród bezleśnego kompleksu rolnego;

3) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z potrzebami gospodarki leśnej;

4) nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad scaleń i podziałów nieruchomości; podziały nieruchomości są dopuszczalne na zasadach wynikających z przepisów odrębnych;

5) zakaz grodzenia terenu.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem4R/ZLustala się:

1) zalesienie jako podstawowe przeznaczenie terenu;

2) przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;

3) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z potrzebami gospodarki leśnej;

4) nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad scaleń i podziałów nieruchomości; podziały nieruchomości dopuszczalne na zasadach wynikających z przepisów odrębnych;

5) zakaz grodzenia terenu.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem5WSustala się:

1) tereny wód powierzchniowych jako podstawowe i wyłączne przeznaczenie terenu;

2) obowiązek zachowania i ochrony istniejących otwartych rowów jako ważnych elementów urządzeń melioracji wodnych, stanowiących również odbiorniki wód deszczowych;

3) zakaz zabudowy.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiKDWustala się:

1) tereny komunikacji - gminne drogi wewnętrzne służące obsłudze terenów upraw rolnych jako podstawowe przeznaczenie terenu;

2) prowadzenie sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym jako przeznaczenie uzupełniające;

3) zachowanie dotychczasowych przebiegów, parametrów i gruntowej nawierzchni dróg wewnętrznych, dojazdowych do pól z możliwością ich poszerzenia i utwardzenia.

Rozdział 3.
Ustalenia z zakresu ochrony dóbr kultury oraz środowiska przyrodniczego podlegających ochronie

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

2. W granicach obszaru objętego planem występuje stanowisko archeologiczne, dla którego wyznacza się strefę ochrony archeologicznej w granicach według rysunku planu.

3. W zasięgu stanowiska archeologicznego i jego strefy ochronnej wszelkie inwestycje związane z naruszeniem stratygrafii uwarstwień ziemnych, a także inwestycje o charakterze liniowym lub szerokopłaszczyznowym wymagają badań archeologicznych, odpowiednio wykopaliskowych lub obserwacyjno-dokumentacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi w zakresie ochrony zabytków.

§ 14. Na całym obszarze objętym planem miejscowym w zakresie ochrony środowiska ustala się:

1. W zakresie ochrony przyrody - obszar objęty planem nie jest objęty ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody i nie jest przewidziany do objęcia taką ochroną, w tym także Natura 2000.

2. W ramach zasad ochrony środowiska ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia:

1) na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) zakaz określony w punkcie 1 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne, w tym również w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) tereny położone w granicach planu nie są klasyfikowane akustycznie;

4) zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych, gromadzenia odpadów na terenie poza pojemnikami zgodnie z przepisami odrębnymi, emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy oraz powodowania przekroczeń dopuszczalnego poziomu wibracji;

5) w przypadku przebudowy urządzenia wodnego (rowu) należy zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie oraz swobodny przepływ wód. Roboty związane z przebudową urządzeń wodnych wymagają poprzedzających je działań określonych przepisami odrębnymi;

6) zaleca się stosowanie odpowiednich upraw w strefie prognozowanych uciążliwości komunikacyjnych od drogi ekspresowej S14 (w budowie).

Rozdział 4.
Ustalenia z zakresu obsługi komunikacyjnej

§ 15. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów, poprzez drogi oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) KDW - istniejące drogi wewnętrzne (niepubliczne), stanowiące dojazd i obsługę terenów rolnych. Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 5 m z lokalnymi istniejącymi przewężeniami. Nawierzchnie terenu gruntowe bądź utwardzone. W dotychczasowym przekroju dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej), zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) pozostałe drogi nie wyznaczone graficznie na rysunku planu lub nieoznaczone symbolem literowym na terenach rolnych oraz dojazdy do nich - utrzymuje się zgodnie z ich istniejącym przebiegiem i szerokościami.

Rozdział 5.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 16. 1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów położonych w zasięgu strefy kontrolowanej wzdłuż istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV oraz ustala się zasięg strefy kontrolowanej wynoszącą po 7,5 m w każdą stronę od osi przewodów 15 kV. W strefie zakazuje się sadzenia roślinności wysokopiennej, tj. powyżej 3,0 m.

2. Strefa kontrolowana może zostać przesunięta lub zniesiona w przypadku zmiany przebiegu linii lub przebudowy tej linii na kablową. W takich przypadkach zakazy, o których mowa w ust. 1 nie obowiązują; obowiązują jednak przepisy odrębne dotyczące kabla elektroenergetycznego.

3. W granicach obszaru objętego planem miejscowym nie występują podziemne urządzenia melioracyjne ujęte w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, występują jednak tereny pozostające w oddziaływaniu otwartych rowów. Tereny te są wyłączone z zabudowy.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 17. Nie ustala się wysokości stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, bowiem plan nie zmienia przeznaczenia oraz dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów rolnych, użytków zielonych lasów i wód otwartych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2014
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 25 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Mały i Mogilno Małe był przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu od 7 do 28 stycznia 2013 r. z możliwością wnoszenia uwag do 11 lutego 2013 r.

Do projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która dotyczyła uwzględnienia w ustaleniach planu możliwości montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych z infrastrukturą towarzyszącą na działkach Nr 106 i 107 w Mogilnie Małym. Uwagę wniosła firma Vent Energy z Łodzi w dniu 16 stycznia 2013 r.

Wójt Gminy Dobroń uwagę rozpatrzył w dniu 20 lutego 2013 r. i podjął rozstrzygnięcie o jej nieuwzględnieniu. Za podstawę odrzucenia uwagi Wójt uznał protesty mieszkańców obydwu wsi nie akceptujących zarówno lokalizacji elektrowni wiatrowej jak i proponowanej lokalizacji paneli fotowoltaicznych.

Uwag do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu wyłożonej razem z projektem planu do publicznego wglądu nie złożono.

Po podjęciu uchwały Nr XXX/222/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, na mocy której nastąpiła zmiana granic obszaru objętego planem - skorygowany projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. z możliwością wnoszenia uwag do 18 lutego 2014 r.

W tym okresie uwag nie złożono. Nie złożono także uwag do prognozy oddziaływania na środowisko wyłożonej razem z projektem planu miejscowego.

Rada Gminy, z uwagi na ponowne przeprowadzenie procedury planistycznej sporządzania planu miejscowego i brak wniesionych uwag w okresie jej ponowienia, nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2014
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 25 marca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/280/2014
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 25 marca 2014 r.

Roztrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy w Dobroniu stwierdza, że w "Projekcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Mały i Mogilno Małe" - nie przewduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań włsnych gminy i nie określa się sposobu ich realizacji oraz zasad finansowania.

W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Raga Gminy w Dobroniu nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu


Tomasz Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »