| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/400/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 19 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; Dz. U. z 2012 r. poz. 986; poz. 1456; poz. 1548) uchwala się, co następu je:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu w rozdziale 75075 § 0690 o kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększeniu planu w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 7.000,00 zł.

§ 2. Przyjmuje się załącznik "Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2014 r." zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Marek Bartoszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/400/2014
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 19 marca 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

300,00

01095

Pozostała działalność

300,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

300,00

600

Transport i łączność

1 005 092,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 005 092,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

405 092,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

493 871,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

493 871,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

33 871,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

60 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

400 000,00

750

Administracja publiczna

157 170,00

75011

Urzędy wojewódzkie

76 070,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

76 055,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

15,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

61 100,00

0920

Pozostałe odsetki

60 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 100,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

75095

Pozostała działalność

20 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

20 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 704,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 704,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 704,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 650,00

75414

Obrona cywilna

1 650,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 650,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

25 191 698,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

40 000,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

40 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10 375 839,00

0310

Podatek od nieruchomości

10 228 175,00

0320

Podatek rolny

15 068,00

0330

Podatek leśny

596,00

0340

Podatek od środków transportowych

62 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

70 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 615 885,00

0310

Podatek od nieruchomości

3 449 484,00

0320

Podatek rolny

467 567,00

0330

Podatek leśny

7 894,00

0340

Podatek od środków transportowych

260 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

50 000,00

0370

Opłata od posiadania psów

100,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

30 840,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

350 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 266 122,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

28 000,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

132 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 106 122,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8 893 852,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

8 493 852,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

400 000,00

758

Różne rozliczenia

5 134 006,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 084 006,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 084 006,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

50 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

50 000,00

801

Oświata i wychowanie

342 389,00

80101

Szkoły podstawowe

13 151,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 491,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 660,00

80104

Przedszkola

328 000,00

0830

Wpływy z usług

178 000,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

1 238,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 238,00

851

Ochrona zdrowia

320 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

320 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

320 000,00

852

Pomoc społeczna

2 061 825,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 712 280,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 699 280,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

13 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

12 066,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 578,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 488,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

59 510,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

59 510,00

85216

Zasiłki stałe

113 036,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

113 036,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

130 285,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

685,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

129 600,00

85295

Pozostała działalność

34 648,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

34 648,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

32 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

32 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

32 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 450,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8 450,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 500,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4 950,00

926

Kultura fizyczna

20 000,00

92601

Obiekty sportowe

20 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 000,00

Razem:

34 770 155,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »