| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/26/14 Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Nadnerzańskich na 2014 rok

Na podstawie art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz. 645 oraz 1318) oraz art.211,212, 214, 222, 242, 266, 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 oraz poz. 938) Zgromadzenie Związku Gmin Nadnerzańskich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Związku Gmin Nadnerzańskich na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 12 050,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 12 050,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25 015,47zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25 015,47 zł;

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 26,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 12 965,47 zł /Dz. 757, rozdz. 75702,§957/, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Związku na kwotę 12 965,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Nadnerzańskich do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 8. 1. Zobowiązuje się Zarząd Związku Gmin Nadnerzańskich do przedłożenia Zgromadzeniu Związku Gmin Nadnerzańskich:

1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2014 roku;

2) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w terminie do 31 sierpnia 2014 roku;

3) sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze będzie miała formę opisową i tabelaryczną w zakresie objętym planem finansowym Związku i będzie uwzględniała informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej będzie miała formę i zakres nie mniejszy niż wynikający z przyjętej uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunku budżetu w następującej szczegółowości nie mniejszej niż plan finansowy Związku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Nadnerzańskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Zbigniew Mielczarek


tabela Nr 1 do uchwały Nr IX/26/14 Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich z dnia 29 stycznia 2014 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

750

Administracja publiczna

12 050,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75095

Pozostała działalność

12 050,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0920

Pozostałe odsetki

50,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

12 000,00

bieżące razem:

12 050,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

12 050,00

w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00


tabela Nr 2 do uchwały Nr IX/26/14 Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich z dnia 29 stycznia 2014 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

750

Administracja publiczna

11 550,00

11 550,00

11 550,00

7 390,00

4 160,00

75095

Pozostała działalność

11 550,00

11 550,00

11 550,00

7 390,00

4 160,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

240

240

240

240

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

150

150

150

150

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 760,00

1 760,00

1 760,00

0

1 760,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

50

50

50

0

50

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

350

350

350

0

350

758

Różne rozliczenia

26

26

26

0

26

75818

Rezerwy ogólne i celowe

26

26

26

0

26

4810

Rezerwy

26

26

26

0

26

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 439,47

13 439,47

13 439,47

0

13 439,47

90095

Pozostała działalność

13 439,47

13 439,47

13 439,47

0

13 439,47

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 439,47

10 439,47

10 439,47

0

10 439,47

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0

1 000,00

Wydatki razem:

25 015,47

25 015,47

25 015,47

7 390,00

17 625,47


tabela Nr 3 do uchwały Nr IX/26/14 Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich z dnia 29 stycznia 2014 roku

Paragraf

Po zmianie

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

12 965,47

Razem: 12965,4700

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »