| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Radomsko; Wojewody Łódzkiego

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej"

zawarte pomiędzy Wojewodą Łódzkim, Panią Jolantą Chełmińską a Miastem Radomsko, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Radomsko, Panią Annę Milczanowską przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pana Jana Gustalika, na podstawie art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.[1])), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. z późn. zm.[2])), w związku z § 3 ust. 2 i § 6 ust. 1 uchwały Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku oraz uchwały zmieniającej Nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku, w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.[3])).

§ 1. 1. Miasto Radomsko przystępując do programu na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia udziału, będzie realizować zadanie pn. "Rodzina - dom budowany miłością - przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Miasta Radomsko", do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Po uwzględnieniu akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 2014 r., Wojewoda Łódzki przyznaje dotację celową w wysokości: 51 960 (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) na zrealizowanie przez Miasto Radomsko zadania pn. "Rodzina - dom budowany miłością - przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Miasta Radomsko", mającego na celu wypracowanie skutecznych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadania polegać będzie na podjęciu działań promocyjnych, edukacyjnych oraz konsultacyjnych, zmierzających do wyeliminowania przemocy domowej oraz agresji wśród dzieci i młodzieży.

3 Materiały promocyjne i informacyjne, w tym dystrybuowane za pośrednictwem środków komunikacji społecznej i Internetu, opracowane i wykonane przez Miasto Radomsko, jak również witryna internetowa utworzona na potrzeby realizacji niniejszego zadania, winny zawierać logo rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", oraz informacje o udzielonym w tym celu przez Wojewodę Łódzkiego, wsparciu finansowym z budżetu państwa.

4. Udział środków własnych Miasta Radomska w wysokości 29 659 (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć), wydatkowany będzie wyłącznie w formie pieniężnej, potwierdzonej w formie dokumentów księgowych i przeznaczony będzie na zrealizowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania określonego w ust.1. Środki własne zaplanowane w dziale 754 rozdziale 75495.

§ 2. Miasto Radomsko zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 w zakresie i w formie określonej w jego założeniach, zawartych w zaakceptowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych wniosku oferty zadania.

§ 3. Miasto Radomsko na podstawie art.152 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.), zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków dokonanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.[4])), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 4. Środki w wysokości 51 960 (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) przeznaczone na realizację zadań objętych niniejszym Porozumieniem, przekazane będą w dziale 754 rozdziale 75495 na rachunek dotacyjny Miasta Radomska, nie później niż w terminie 30 dni od ogłoszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. 1. Miasto Radomsko, zobowiązuje się do złożenia Wojewodzie Łódzkiemu sprawozdania z wykorzystania środków dotacji celowej, przeznaczonych na zadanie pn. "Rodzina - dom budowany miłością - przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Miasta Radomsko", objęte niniejszym Porozumieniem, w terminie nie później niż do dnia 12 stycznia 2015 r.

2. Wzór sprawozdania określa załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Wykonanie Porozumienia nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Wojewodę Łódzkiego sprawozdania, o którym mowa w ust.1.

§ 6. 1. Wojewoda Łódzki sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłową realizacją zadania i prawidłowością wydatkowania dotacji na zadanie objęte niniejszym Porozumieniem.

2. Kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, będzie sprawował w imieniu Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

4. Pracownikom upoważnionym przez Wojewodę Łódzkiego przysługują uprawnienia do kontroli realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 Porozumienia w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 7. Dotacja, o której mowa w niniejszym Porozumieniu nie może być wykorzystana na inny cel niż wskazany w § 1 ust. 1-3. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 8. 1. Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić nie później niż w terminie 15 dni licząc od daty zakończenia realizacji zadania, określonego w § 1 ust 1 na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000.

2. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź
Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000.

3. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000.

4. Zwrot dotacji, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 dokonany do dnia 31 stycznia 2015 r. następuje na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000 w zakresie należności głównej, natomiast na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000 w zakresie odsetek liczonych jak od zaległości podatkowych.

5. W przypadku zwrotu dokonanego po dniu 31 stycznia 2015 r. należność główną wraz z odsetkami należy zwrócić na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie prowadzony w NBP O/O Łódź Nr 56 1010 1371 0022 1922 3100 0000.

6. Środki, o których mowa w § 1 ust. 2 wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

7. Każdorazowy zwrot środków, należy potwierdzić pismem wyszczególniając w nim: datę zawartego porozumienia, nazwę porozumienia oraz szczegółowy opis tytułu zwrotu środków finansowych ze wskazaniem należności głównej i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 9. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę Łódzkiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) nieterminowego lub nienależytego wykonania zadania, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

c) gdy Miasto Radomsko przekaże w części lub całości dotację celową osobie trzeciej,

d) gdy Miasto Radomsko odmówi poddania się kontroli, bądź w terminie określonym przez Wojewodę Łódzkiego nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 10. Porozumienie może być rozwiązane przez Miasto Radomsko ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzekazania dotacji w terminie określonym w § 4 Porozumienia.

§ 11. W przypadkach, o których mowa w § 9 Wojewoda Łódzki określi: kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi zgodnie z trybem określonym w art.169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.), termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 12. 1. Zmiana treści niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszego Porozumienia strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez właściwy ze względu na siedzibę Wojewody Łódzkiego sąd powszechny.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2014 r. poz. 121 j.t. ), oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 14. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 15. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Radomska


Anna Milczanowska


Skrabnik Miasta Radomska


Jan Gustalik

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 28 maja 2014 r.

.................................................................. miejscowość, data...........................................

pieczęć Jednostki Samorządu Terytorialnego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Informacje ogólne.

1. Informacja o projekcie.

2. Informacje o osiągnięciu zakładanych rezultatów zadania.

3. Opis wykonania zadania w oparciu o zawarty w ofercie harmonogram działań.

4. Znaczenie realizacji zadania w kontekście załóżeń rządowego programu ograniczania

przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania.

pn. .............................................................................................................................................................

realizowanego z udziałem środków publicznych w ramach Porozumienia zawartego w dniu ................

przez jednostkę samorządu terytorilanego ........................................województwo.................................

Koszt zadania wykonanego w ramach Porozumienia w dniu ................ ...wyniósł.............................

brutto........................................zł. (słownie:.............................................................................................)

Całkowity koszt zadania wykonanego w ramach Porozumienia wyniósł brutto....................................zł.

(słownie:..............................................................................................................)

Żródła finansowania w zł (brutto)

Razem

Środki z budżetu państwa

Środki własne

100%

........%

........%

WYKAZ FAKTUR/RACHUNKÓW

dokumentujących sfinansowanie zadania

Lp.

Wystawca

Nr faktury

Data wystawienia faktury

Kwota faktury (zł)

Kwota faktury opłacona ze środków dotacji (zł)

Kwota faktury opłacona ze środków własnych (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Razem

słownie (kol.6): (......................................................................................................................................)

Uwaga! W tabelę należy wpisać wszystkie faktury/rachunki wystawione przez wykonawcę lub wykonawców w związku z realizacją zadania objętego tym Porozumieniem.

Oświadczam, że dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury lub rachunki.

Oświadczam, iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie Nr 6, nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w Porozumieniu zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie.

Skarbnik/główny księgowy budżetu

wójt/burmistrz/prezxydent miasta/starosta powiatu

wicestarosta/ członek zarządu powiatu

Poświadczenie złożenia sprawozdania

................................................................

SPRAWDZONO I ZATWIERDZONO
(dotyczy Wojewody)
Akceptacja rozliczenia pod względem:
Merytorycznym Formalno - rachunkowym
...…................................................................ ….….............................................................
data i podpis Wojewody/osoby upoważnionej data i podpis Wojewody/osoby upoważnionej


[1]) zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.

[2]) zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318

[3]) zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz 938, poz. 1646.

[4]) zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz 330, poz. 613.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »