| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/727/14 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zwierząt oraz kontroli biletów w lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1173, 1529, z 2013 r. poz. 1014) w związku z uchwałą Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5866, z 2014 r. poz. 886), uchwala się, co następuje:

§ 1. W razie stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób lub zwierząt bądź spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 2. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego w lokalnej komunikacji autobusowej, w następujący sposób:

1) jako 100-krotność tej ceny - za brak ważnego biletu lub brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu;

2) jako 180-krotność tej ceny - za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia, wysokość opłaty, ustalonej w sposób określony w § 2 ust. 1, obniża się o 65%.

§ 3. 1. W przypadku dostarczenia dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu bądź imiennego biletu okresowego z datą ważności w momencie kontroli, w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, opłatę umarza się, a podróżny ponosi koszt opłaty manipulacyjnej.

2. Opłatę manipulacyjną ustala się w wysokości 10-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego w lokalnej komunikacji autobusowej.

§ 4. 1. Do kontroli biletów w pojazdach lokalnej komunikacji autobusowej upoważnieni są kontrolerzy biletów na podstawie ważnego identyfikatora kontrolera oraz kierowcy autobusów wykonujący pracę na linii.

2. Kontrola biletów może odbywać się podczas trwania kursu i po jego zakończeniu oraz przy wysiadaniu pasażerów z autobusu.

§ 5. 1. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu na przejazd lub przewóz zwierząt, zobowiązany jest do okazania kontrolerowi dokumentu tożsamości z fotografią i numerem PESEL.

2. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu upoważniającego do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu i odmawia okazania dokumentu kontrolujący ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. Do czasu przybycia służb porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym wskazanym przez kontrolera biletów.

§ 6. Odwołanie dotyczące sporządzonego wezwania do zapłaty składa się w formie pisemnej we wskazanej w pouczeniu jednostce organizacyjnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Prezesa MZK Sp. z o. o. do odstąpienia od nałożonej opłaty dodatkowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic oraz Prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Pabianicach.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/112/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w lokalnej komunikacji autobusowej.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia oraz podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Radosław Januszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »