| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 337/XXXV/14 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie połączenia filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz w sprawie dokonania zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) art. 13 ust. 1, 4 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642, poz. 908, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230; z 2013 r. poz. 829) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się połączenia filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno tj. Filii Bibliotecznej w Starych Gajęcicach i Filii Bibliotecznej w Makowiskach w Filię Biblioteczną Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno z siedzibą w Makowiskach przy ulicy Szkolnej 5.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno nadanym uchwałą Nr 17/III/06 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno.

2. Zmiany w statucie, o którym mowa w ust. 1 polegają na:

1)wprowadzeniu nowego brzmienia § 10 ust. 3 statutu "Filia Biblioteczna Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta z siedzibą w Makowiskach przy ulicy Szkolnej 5";

2)uchyleniu w § 10 statutu pkt. 4.

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest jej uzasadnienie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od dnia 1 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki.

Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Wykaz filii bibliotecznych wchodzących w skład Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno określa § 10 pkt 3) i 4) Statutu Biblioteki.

W dniu 27 września 2013 r. Rada Miejska w Pajęcznie podjęła uchwałę nr 269/XXIX/13 w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno. Uchwała ta podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz na tablicy informacyjnej w Filii Bibliotecznej w Gajęcicach Starych i Filii Bibliotecznej w Makowiskach.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Pajęcznie zaproponował połączenie dwóch filii bibliotecznych tj. Filii Bibliotecznej w Starych Gajęcicach i Filii Bibliotecznej w Makowiskach. W wyniku połączenia dotychczasowych filii powstanie Filia Biblioteczna Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno, z przedłużonymi godzinami pracy. Nowa filia będzie usytuowana przy u. Szkolnej 5 w Makowiskach w dotychczasowej siedzibie Filii Bibliotecznej w Makowiskach na większej powierzchni użytkowej, co pozwoli na kompleksową obsługę zarówno dzieci, jak i dorosłych czytelników.

Główną przyczyną zmiany jest to, że po dokonanej likwidacji szkoły podstawowej w Starych Gajęcicach radykalnie zmniejszyła się liczba czytelników. Samodzielne funkcjonowanie Filii Bibliotecznej w Starych Gajęcicach w budynku, który pozostał po zlikwidowanej szkole jest niemożliwe z uwagi na wysokie koszty utrzymania. Dotychczasowi czytelnicy korzystający z księgozbioru filii, choć w ostatnim okresie już bardzo nieliczni, nie zostaną pozbawieni możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy miejscowości Janki i Gajęcice Stare, a w szczególności dzieci i młodzież, która uczy się w Makowiskach i w Pajęcznie, będą mogli korzystać z zasobów Filii Biblioteki w Makowiskach oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno w Pajęcznie.

Wypełniając zapis art 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w dniu 13 grudnia 2013 r. organizator wystąpił o opinię jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, to jest o opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Działoszynie. W dniu 10 stycznia 2014 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi przychylając się do decyzji Rady Miejskiej w Pajęcznie wydała pozytywną opinię na temat połączenia filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno, uznając dalsze funkcjonowanie biblioteki w Starych Gajęcicach w budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej jako bezzasadne ze względu na niewielkie zainteresowanie lokalnej społeczności, jak i wysokie koszty utrzymania budynku. W dniu 13 stycznia 2014 roku Biblioteka Powiatowa w Działoszynie przesłała negatywną opinię w wyżej wymienionej sprawie uznając, że według stanu prawnego uchwała nr 269/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno faktycznie jest likwidacją Filii Bibliotecznej w Gajęcicach Starych.

Z uwagi na fakt, że połączenie bibliotek nie niesie ze sobą negatywnych skutków odczuwalnych dla czytelników, połączenie to należy uznać za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »