| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/345/14 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 17 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Deficyt budżetu Powiatu Łaskiego po podjęciu niniejszej uchwały wynosi 6.251.338 zł i zostanie pokryty z kredytu w kwocie 6.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 251.338 zł.

3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6.850.000 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W związku ze zmianami wprowadzonymi powyżej Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Andrzej Banaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/345/14
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Rozchody

§

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

Ogółem

0

405 000

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

0

405 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/345/14
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PRZYCHODY

§

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

Ogółem

-

8 053 486

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

-

6 000 000

/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

6 000 000

950

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

2 053 486

/-/ na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

1 802 148

/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

251 338

/-/ na finansowanie wydatków na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

-

957

Nadwyżki z lat ubiegłych w tym:

-

/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/345/14
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zadania własne

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

757

Obsługa długu publicznego

przed zmianą

555 673,00

555 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

166 576,00

166 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

722 249,00

722 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

555 673,00

555 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

166 576,00

166 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

722 249,00

722 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

przed zmianą

555 673,00

555 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

166 576,00

166 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

722 249,00

722 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

przed zmianą

1 258 264,00

1 258 264,00

1 255 714,00

8 000,00

1 247 714,00

0,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

7 481 910,00

7 481 910,00

7 481 910,00

0,00

7 481 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 740 174,00

8 740 174,00

8 737 624,00

8 000,00

8 729 624,00

0,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85111

Szpitale ogólne

przed zmianą

1 240 714,00

1 240 714,00

1 240 714,00

0,00

1 240 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

7 481 910,00

7 481 910,00

7 481 910,00

0,00

7 481 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 722 624,00

8 722 624,00

8 722 624,00

0,00

8 722 624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4890

Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

przed zmianą

1 240 714,00

1 240 714,00

1 240 714,00

0,00

1 240 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

7 481 910,00

7 481 910,00

7 481 910,00

0,00

7 481 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 722 624,00

8 722 624,00

8 722 624,00

0,00

8 722 624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

32 897 316,00

29 684 289,00

26 301 665,00

18 895 497,00

7 406 168,00

660 583,00

1 350 124,00

816 244,00

0,00

555 673,00

3 213 027,00

3 213 027,00

14 325,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

7 648 486,00

7 648 486,00

7 481 910,00

0,00

7 481 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

40 545 802,00

37 332 775,00

33 783 575,00

18 895 497,00

14 888 078,00

660 583,00

1 350 124,00

816 244,00

0,00

722 249,00

3 213 027,00

3 213 027,00

14 325,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/345/14
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota w 2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

8 274 189

1.

Kredyty i pożyczki, w tym:

§ 952

6 000 000

/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

6 000 000

/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

§ 950

2 274 189

/-/ na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

2 022 851

/-/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

251 338

/-/ na finansowanie wydatków na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

3.

Nadwyżki z lat ubiegłych w tym:

§ 957

-

/-/ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody ogółem:

2 022 851

1.

Spłaty kredytów i pożyczek

§ 992

2 022 851

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »