| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/335/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Radomszczańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zmiany z 2013 r. poz. 645) i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646), Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania
i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Radomszczańskiemu lub jego jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2. Pod pojęciem należności rozumie się należność główną, odsetki i inne należności uboczne, które nie są przedawnione i podlegają egzekucji.

§ 3. 1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności uprawnieni są:

1) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych - jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 2.000 zł;

2) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego - jeżeli wartość należności przekracza kwotę 2.000 zł.

2. O każdej udzielonej uldze kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych informują na piśmie Zarząd Powiatu, w terminie 30 dni od daty jej udzielenia.

§ 4. 1. Należność może zostać umorzona z urzędu, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. Na wniosek dłużnika należności, których termin płatności minął, mogą być umarzane
w całości lub w części, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 i 2 zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 5. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2, mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, albo płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono zapłatę na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia zawarcia umowy lub porozumienia, o których mowa w § 6 ust. 2, do upływu terminów zapłaty, wynikających z tejże umowy lub porozumienia.

3. Jeżeli w ustalonym terminie dłużnik nie zapłaci należności odroczonej lub nie zapłaci którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, terminem płatności należności objętej odroczeniem lub ratą staje się termin pierwotny.

§ 6. 1. Umarzanie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

2. Stosowanie ulg na wniosek, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 5 uchwały wymaga formy pisemnej i następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze umowy lub porozumienia.

§ 7. 1. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, możliwe jest udzielanie ulg, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 5, które stanowią wyłącznie pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz
z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomoc de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określany jest Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

3. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielania.

4. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe
z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 2 i 3, wniosek dłużnika o ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3, sporządzają roczne wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg.

2. Wykazy, o których mowa w ust 1, przekazywane są Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie do końca lutego roku następnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego


mgr Krzysztof Zygma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »