| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXXVII/1809/14 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 21 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i 1529 oraz z 2013 r.
poz. 1014), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W Przepisach taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 517), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LVII/1172/13 z dnia 6 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1263), Nr LXV/1382/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3524), Nr LXVIII/1470/13 z dnia 11 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4526) i Nr LXXVI/1571/13 z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5244), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy;",

b) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

osoby posiadające bilet wstępu do Atlas Areny w Łodzi na Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r., w dniu jego ważności.";

2) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 - orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku;",

b) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 - biletem wstępu.";

3) w § 6 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań
na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny przez miasto/gminę, z którą Miasto Łódź zawarło porozumienie komunalne, na warunkach w nim określonych.";

4) w § 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

osoby, o których mowa w § 6 pkt 3 - ważną legitymacją studencką lub legitymacją słuchacza studiów doktoranckich lub innym dokumentem potwierdzającym status studenta;",

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

osoby, o których mowa w § 6 pkt 11 - zaświadczeniem w formie imiennej karty ze zdjęciem wydanym przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 10, na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi


Joanna KOPCIŃSKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »