| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/353/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4 art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 zm. 1318; z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska zlokalizowanego w Sulmierzycach przy ul. Strażackiej na działce nr ewid. 649/3 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/353/2014
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 29 maja 2014 r.

Regulamin targowiska

§ 1. 1. Targowisko zlokalizowane jest w Sulmierzycach przy ul. Strażackiej na działce nr ewid. 649/3 - odbywa się w każdą sobotę od godz. 7.00 do 13.00.

2. Na wskazanym placu dopuszcza się wyłącznie handel zwierzętami tj. drób, króliki, trzoda chlewna.

3. Nadzór nad placem targowym sprawuje organizator oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu.

§ 2. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na placu targowym są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej z chwilą uiszczenia opłaty targowej w wysokości określonej odrębną uchwałą.

2. Opłatę targową pobiera inkasent.

3. Dowód opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego w celu okazania organom kontrolnym.

4. Brak posiadania dowodu opłaty targowej, o której mowa w ust. 1 traktowane jest jako jej nieuiszczenie i powoduje obowiązek jej uiszczenia u inkasenta.

§ 3. Osoby prowadzące handel na targu są obowiązane do przestrzegania regulaminu targu oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 4. Sprzedaż zwierząt na targowisku musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. Sprzedawca zobowiązany jest:

1) dopilnować aby wystawiane przez niego na placu targowym zwierzęta były klinicznie zdrowe i w dobrym stanie fizycznym;

2) posiadać aktualne świadectwo zdrowia dla trzody chlewnej, która winna być oznakowana.

§ 6. Sprzedaż zwierząt, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła zostanie wstrzymana przez pracownika obsługi targowiska, który jest obowiązany powiadomić odpowiednio wg właściwości:

1) Komisariat Policji w Pajęcznie;

2) Powiatowego Inspektora Weterynarii w Wieluniu.

§ 7. Korzystający z targu, prowadzący handel zobowiązani są do posiadania folii ochronnej z przeznaczeniem pod klatki i pojemniki ze zwierzętami. Obowiązkiem każdego korzystającego z targu jest pozostawienie miejsca sprzedaży w należytym porządku.

§ 8. Nieprzestrzeganie regulaminu targowiska może skutkować usunięciem z terenu targowiska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »