| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1 Prezydenta Miasta Sieradza; Wójta Gminy Wróblew

z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) i stanowi wykonanie uchwały Nr XIII/63/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie współdziałania z gminami przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego i uchwały Nr XXII/115/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/63/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 listopada 2011 r. dotyczącą współdziałania z gminami przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz uchwały Nr XXXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2. Wykonując ustawowy obowiązek realizacji zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, wynikający z art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) Gmina Wróblew, w sytuacji posiadania wolnych miejsc w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przejmuje do realizacji zadanie oświatowe związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat na stałe zamieszkałych na terenie Miasta Sieradza.

§ 3. Miasto Sieradz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dzieci, o których mowa w § 2 niniejszego porozumienia, w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew w wysokości ponoszonej przez Gminę Wróblew.

§ 4. 1. Gmina Wróblew zobowiązuje się do udostępniania Miastu Sieradz dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych poprzez przedkładanie wykazu dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wróblew w terminie do 31 października każdego roku.

2. Gmina Wróblew zobowiązuje się do informowania na bieżąco o zmianach w liczbie dzieci z Miasta Sieradza.

3. Gmina Wróblew zobowiązuje się do przedstawienia Miastu Sieradz w terminie do dnia 31 października każdego roku, prognozowanych kosztów na rok następny.

§ 5. 1. Podstawę wyliczenia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wróblew stanowić będzie 100% planowanych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 wychowanka (bez nakładów remontowych i inwestycyjnych) pomniejszonych o dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Refundacja kosztów, o których mowa w § 3 niniejszego porozumienia nastąpi na podstawie noty księgowej wystawianej za każdy miesiąc przez Gminę Wróblew.

3. Roczne rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po zakończeniu roku, nie później niż do 31 marca roku następnego, z uwzględnieniem liczby dzieci i faktycznie poniesionych kosztów w danym roku. Różnice powstałe w wyniku rocznego rozliczenia zostaną uwzględnione w nocie księgowej wystawionej w kwietniu.

4. Miasto Sieradz zobowiązuje się do pokrycia kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 porozumienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania noty księgowej, na konto Urzędu Gminy Wróblew Bank Spółdzielczy Sieradz Oddział Wróblew Nr 78 9267 0006 0040 1461 2000 0010.

§ 6. Porozumienie zawiera się do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 7. Wszystkie zmiany dotyczące treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8. 1 Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Niniejsze porozumienie sankcjonuje stan istniejący i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Wróblew


Tomasz Woźniak

Prezydent Miasta Sieradza


Jacek Walczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »