| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy Rokiciny

z dnia 21 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Gminy Rokiciny z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. , poz. 434) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXV/166/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 2 dodano pkt 5) o brzmieniu:

deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest:

- złożyć w Urzędzie Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, lub

- przesłać na adres Urzędu Gminy w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, lub

- przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Rokicinach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jako załącznik do wniosku w pliku o formatach: pdf i docx.

b) wzór deklaracji będzie dostępny w pliku w formacie docx i pdf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokiciny pod adresem bip.rokiciny.net, na stronie internetowej Gminy Rokiciny pod adresem mailto:www.ug@rokiciny.netmailto:www.ug@rokiciny.netoraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Rokicinach,

c) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zmianami).".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/230/13 Rady Gminy Rokiciny z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym .Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/284/14

Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 maja 2014 roku

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.)

Właściciel nieruchomości (znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Rokiciny), na której zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Urząd Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny

Uwaga: DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ: RĘCZNIE-DRUKOWANYMI LITERAMI, NA MASZYNIE LUB KOMPUTEROWO.

DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ ODRĘBNĄ DEKLARACJĘ.

  1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY ROKICINY

ul. Tomaszowska 9

97-221 Rokiciny

  1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja

?zmiana danych zawartych w deklaracji - podać datę i przyczynę zaistnienia zmiany …………………..…………….………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

  1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

2. Rodzaj podmiotu (zaznacz właściwy kwadrat)

? właściciel ? współwłaściciel ? najemca ? użytkownik wieczysty

? posiadacz ? zarządca ? dzierżawca ? inny podmiot

  1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. Osoba fizyczna

3. nazwisko

4. imię/imiona

5. PESEL

6. telefon*

D.2. Pozostałe podmioty (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

7.imię i nazwisko/ pełna nazwa

8. NIP

9. REGON

10. telefon*

D.3. Adres zamieszkania/adres siedziby

11. kraj

12. województwo

13. powiat

14. gmina

15. ulica

16. nr domu

17. nr lokalu

18. miejscowość

19. kod pocztowy

20. poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

21. gmina

22. ulica

23. nr domu

24. nr lokalu

25. miejscowość

26. kod pocztowy

27. poczta

F. DANE DOTYCZĄCEGO PRZEDMIOTU OPŁATY

F.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

28. Oświadczam, że: a) na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……….. osób (należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość)

b) odpady gromadzone są w sposób selektywny/ zmieszany **

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych / miesięczna stawka opłaty

Ilość osób

Razem za jeden miesiąc

A

B

C (A x B)

29. 15,00 zł od osoby za odpady gromadzone w sposób zmieszany / od 1- 4 osób / ?

7,00 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny / od 1- 4 osób / ?

30.

31.

32. 2,00 zł od osoby za odpady gromadzone w sposób zmieszany / od 5-tej i każdej następnej osoby / ?

1,00 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny / od 5-tej i każdej następnej osoby / ?

33.

34.

Wysokość opłaty miesięcznej (rub.31 + rub.34)

35.

F.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

(wypełniają właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

36.Oświadczam, że odpady gromadzone są w sposób selektywny / zmieszany**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pojemność pojemnika

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych

Ilość pojemników

Razem za jeden miesiąc

A

B

C

D (B x C)

120 l

37. 40,00 zł za odpady gromadzone w sposób zmieszany ?

20,00 zł za odpady gromadzone w sposób selektywny ?

38.

39.

240 l

40. 70,00 zł za odpady gromadzone w sposób zmieszany ?

35,00 zł za odpady gromadzone w sposób selektywny ?

41.

42.

1100 l

43. 240,00 zł za odpady gromadzone w sposób zmieszany ?

120,00 zł za odpady gromadzone w sposób selektywny ?

44.

45.

2500 l

46. 400,00 zł za odpady gromadzone w sposób zmieszany ?

200,00 zł za odpady gromadzone w sposób selektywny ?

47.

48.

Wysokość opłaty miesięcznej(rub.39+rub.42+rub.45+rub.48)

49.

Deklarowane miesiące

I

?

II

?

III

?

IV

?

V

?

VI

?

VII

?

VIII

?

IX

?

X

?

XI

?

XII

?

F.3. Dotyczy nieruchomości, które są częściowo zamieszkałe (F.1)

i częściowo niezamieszkałe, a powstają odpady komunalne (F.2)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rub.35 + rub.49)

50.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

51.Oświadczam, że podane przeze mnie w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………… ………………………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Pouczenie:

  1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r.,Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.). Deklarację należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokiciny lub przesłać pocztą albo przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rokiciny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą należy wypełnić deklarację w części F.1.,w części F.2 i w części F.3.
  4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rokiciny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wysokość opłaty określa uchwała Rady Gminy Rokiciny Nr XXVI/183/12 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwała Rady Gminy Rokiciny Nr XLIII/283/14 z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokicinach 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w następujących terminach:

1. za miesiące: styczeń, luty, marzec do 31 marca danego roku

2. za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca danego roku

3. za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień do 30 września danego roku

4. za miesiące: październik, listopad, grudzień do 31 grudnia danego roku

* dane nieobowiązkowe

**niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »