| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/313/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Sieradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 4 ust. 1,2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Sieradz (Dz. Urz. Woj. Łodzkiego z 2013r. poz. 1900), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

posiadanie na nieruchomości zamieszkałej pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymaniu ich w należytym stanie sanitarnym.",

b) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

wyposażenie nieruchomości niezamieszkałej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymaniu ich w należytym stanie sanitarnych i technicznym.";

2) § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy wymienionych w ust. 1 i 3 odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.";

3) § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne powinny być zbierane w pojemnikach (dotyczy frakcji mokrej i suchej) i w workach (dotyczy tylko frakcji suchej) spełniających wymagania obowiązujacych norm.";

4) § 9 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

w uczelniach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, 6 litrów na każdego studenta, ucznia, dziecko, w związku z nauką lub przebywaniem oraz 40 litrów na każdego pracującego.";

5) w § 9:

a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

w hotelach, zakładach karnych, internatach i innych placówkachcodziennego pobytu 80 litrów na łóżko oraz 40 litrów na każdego pracującego",

b) w ust.1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

w szpitalach 100 litrów na łóżko oraz 40 litrów na każdego pracującego",

c) ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

w ogródkach działkowych o powierzchni od 100 m2 - do 350 m2, 36 litrów na każdą działkę w okresie letnim (od 1 marca do 31 października) i 2 litry na każdą działkę poza tym okresem",

d) w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

w ogródkach działkowych o powierzchni od 351 m2, 40 litrów na każdą działkę w okresie letnim (od 1 marca do 31 października) i 2 litry na każdą działkę poza tym okresem",

e) ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

na cmentarzu 8 litrów na jedno miejsce grzebalne",

f) ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

w uczelniach, szkołach, przedszkolach, żłobkach, 4 litry na każdego studenta, ucznia, dziecko, w związku z nauką lub przebywaniem oraz 20 litrów na każdego pracującego",

g) ust. 3 pkt 3 otrzymują brzmienie:

w hotelach, zakładach karnych, internatach i innych placówkach codziennego pobytu 40 litrów na łóżko oraz 20 litrów na każdego pracującego",

h) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

w szpitalach 50 litrów na łóżko oraz 20 litrów na każdego pracującego.",

i) ust. 3 pkt 11 otrzymują brzmienie:

w ogródkach działkowych o powierzchni od 100 m2 - do 350 m2, 18 litrów na każdą działkę w okresie letnim (od 1 marca do 31 października) i 1 litr na każdą działkę poza tym okresem",

j) w ust. 3 dodaje się pkt. 11a) w brzmieniu:

w ogródkach działkowych o powierzchni od 351 m2 20 litrów na każdą działkę w okresie letnim (od 1 marca do 31 października) i 1 litr na każdą działkę poza tym okresem",

k) ust.3 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

na cmentarzu 4 litry na jedno miejsce grzebalne";

6) w § 11:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki i worki wykorzystywane do zbierania odpadów komunalnych, należy ustawiać w specjalnie do tego wydzielonym miejscu o równej utwardzonej nawierzchni, do którego wytwarzajacy odpady posiada tytuł prawny. Miejsca zbierania odpadów powinny mieć łatwy dostęp dla użytkowników pojemników. Miejsce ustawienia pojemników i teren bezpośrednio przyległy właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości.",

b) w ust.7 skreśla się pkt 4;

7) § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie:

W dniu odbioru odpadów komunalnych, pojemniki i worki powinny być umieszczone w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu umożliwiajacym ich odbiór, bez konieczności wchodzenia przez podmiot odbierający odpady na teren ogrodzonej nieruchomości, w sposób nieutrudniający ruch pieszych i pojazdów.";

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych we właściwym stanie sanitarnym, a w szczególności utrzymywania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz w miesiącu w okresie letnim oraz raz na kwartał w pozostałych okresach.";

9) w § 14:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, gmina miasto Sieradz w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi organizuje odbiór odpadów komunalnych, w tym:

1) odpady komunalne (frakcja mokra);

2) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczna i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób (frakcja sucha);

3) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady biodegradowalne (zielone) zebrane w selektywny sposób, popioły paleniskowe.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne wymienione w ustępie 1 pkt 1 i 2 w ilości uzależnionej od zadeklarowanej liczby pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się możliwość udostępniania przez podmiot odbierający odpady komunalne pojemnika na odpady komunalne. Realizację usługi okresli właściciel nieruchomości niezamieszkałej z podmiotem odbierającym odpady komunalne.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych można zagospodarować w następujący sposób:

1) dokonać kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia;

2) przekazać odpady zielone w oznakowanych workach we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradza;

3) w okresie od marca do listopada przekazać odpady zielone do wyznaczonych punktów.",

e) w ust. 5 po pkt 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

Odbiór odpadów zielonych o kórym mowa w ust. 5 pkt 3 odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu.

5b. Harmonogram i miejsca wyznaczonych punktów odbioru odpadów zielonych będzie podany do publicznej wiadomości.";

10) § 21 otrzymuje brzmienie:

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych i problemowych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z harmonogramem, odbierając w szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje i tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony.";

11) § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne wymienione w § 14 ust. 1 pkt 1-3 pochodzące z terenu gminy miasto Sieradz, kierowane są do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w mieście Sieradz, ul. Dzigorzewska 4, będącej integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw".".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z zastrzeżeniem, że zmiany wymienione w § 1 pkt 1, 2, 8, 9c, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r., a zmiany wymienione w § 1 pkt 4, 5, 9d, 9e, z mocą obowiązującą od 1 września 2014r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu


Tomasz Olejnik

.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »