| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/297/14 Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/85/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziejowicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 346. poz. 3286).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice


Waław Ułański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/297/14
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 maja 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘDZIEJOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, zwany dalej "Ośrodkiem", jest samorządową instytucją kultury.

2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.);

3) ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

4) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.);

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Sędziejowice.

2. Organem nadzoru Organizatora jest Wójt Gminy Sędziejowice.

§ 3. 1. Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 2 i posiada osobowość prawną.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7.

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Sędziejowice.

4. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Ośrodek może działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

5. Ośrodek posiada znak graficzny (logo).

6. Ośrodek może używać nazwy skróconej "GOK w Sędziejowicach".

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą instytucji w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP oraz REGON.

§ 5. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizaowaniu działalności kulturalnej.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej,

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;

4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców;

5) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji;

6) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;

7) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

8) organizowanie działalności rekreacyjnej;

9) podejmowanie działań we współpracy z organami samorządu gminnego i wiejskiego, gwarantujących prawidłowy rozwój życia społeczno - kulturalnego w Gminie Sędziejowice.

3. Ośrodek może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy Sędziejowice i instytucji działających na jego terenie.

§ 7. 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) prowadzenie usług kserograficznych;

3) sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych;

4) prowadzenie działalności wydawniczej;

5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach użytkowanych i poza nimi, na zlecenia podmiotów zewnętrznych.

3. Działalność gospodarcza Ośrodka nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

§ 9. 1. Dyrektora powołuje na czas określony do 7 lat i odwołuje Wójt Gminy Sędziejowice.

2. W przypadku nieobecności dyrektora, pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez niego pracownik.

§ 10. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka;

3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

5) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

§ 11. 1. Dyrektor zatrudnia pracowników Ośrodka oraz ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

2. Dyrektor Ośrodka rozstrzygając sprawy pracownicze kieruje się przepisami w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Działalność statutowa Ośrodka finansowana jest:

1) z dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) z dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów;

4) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności;

5) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

6) z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora.

§ 14. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez dyrektora.

2. Nadzór nad finansami sprawuje dyrektor.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu Ośrodka są dokonywanie w tym samym trybie i na tych samych zasadach, co jego nadanie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »