| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/360/2014 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 16 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/278/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/278/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmienia się wzór deklaracji i stanowi on załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/360/2014
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 16 czerwca 2014 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zduńska Wola

Miejsce składania:

Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola

Termin składania:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji:

? pierwsza deklaracja ? zmiana deklaracji, data wystąpienia zmian …………………….

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

? właściciel, użytkownik wieczysty,
? współwłaściciel,
? jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
? inny podmiot władający nieruchomością ..........................

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź)

? osoba fizyczna ? osoba prawna
? jednostka organizacyjna niepodsiadająca osobowości prawnej

Imię

Nazwisko


PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dotyczy osób fizycznych)

NIP
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

REGON
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Pełna nazwa ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

Telefon kontaktowy *

Adres e-mail *

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli adres jest inny niż wskazany powyżej)

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Powiat

Województwo

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu/nr lokalu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW

? odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło białe, szkło kolorowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi: ...... złotych miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego

? odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji) - stawka miesięcznej opłaty wynosi: ...... złote miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego

* dane nieobowiązkowe (fakultatywne)


F.1 ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
(należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D, wpisać stawkę zaznaczoną w punkcie E, wyliczyć opłatę na poszczególne gospodarstwa)

wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

ilość gospodarstw

stawka

współczynnik
korygujący stawkę

opłata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(2)x(3)x(4)

1

............. szt

............. zł

0,4

.............

2

............. szt

0,7

.............

3-5

............. szt

1,0

.............

6-8

............. szt

1,3

.............

9 i więcej

............. szt

1,6

.............

F.2 ODPADY NIE SĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
(należy podać liczbę gospodarstw prowadzonych na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D, wpisać stawkę zaznaczoną w punkcie E, wyliczyć opłatę na poszczególne gospodarstwa)

wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

ilość gospodarstw

stawka

współczynnik
korygujący stawkę

opłata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(2)x(3)x(4)

1

............. szt

............. zł

0,4

.............

2

............. szt

0,7

.............

3-5

............. szt

1,0

.............

6-8

............. szt

1,3

.............

9 i więcej

............. szt

1,6

.............

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY

G.1

Miesięcznej (liczona jako suma opłat poszczególnych gospodarstw domowych wyszególnionych w punkcie F.1 i F.2 w kolumnie 5)


.............

G.2

Kwota opłaty w okresie rozliczeniowym

G.2.1 Kwota opłaty w I miesiącu okresu rozliczeniowego

.............

G.2.2 Kwota opłaty w II miesiącu okresu rozliczeniowego

.............

Suma (G.2.1 + G.2.2)

.............

G.3

Kwota opłaty w kolejnych okresach rozliczeniowych


(liczona jako suma dwóch opłat miesięcznych określonych w punkcie G.1)


.............

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ................................................................. ..................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis)


I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 poz. 951; z 2013 poz. 21 i 228).

Objaśnienia:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zduńska Wola deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz.951; z 2013 poz. 21 i 228).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »