| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/752/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust.5 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 zmiany: poz.645, poz. 1318), uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się, że przedszkola publiczne, prowadzone przez Miasto Piotrków Trybunalski zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. Ustala się odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do rozpatrywania wniosków rodziców dziecka o przyznanie ulgi w opłacie.

§ 4. Zasady i tryb przyznawania ulg określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski zmieniona Uchwałą Nr XIV/272/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/752/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 marca 2014 r.

1. Zasady przyznawania ulg w opłatach w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo:

1) Wysokość przysługującej ulgi zależy od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny :

a) jeżeli dochód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 50% opłaty określonej w §2 uchwały,

b) jeżeli dochód wynosi od 50% do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opłata za drugie
i każde następne dziecko wynosi 65% opłaty określonej w §2 uchwały,

c) jeżeli dochód przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 80% opłaty określonej w §2 uchwały;

2) Dochód, o którym mowa w pkt. 1 ustalany jest na podstawie: zaświadczeń pracodawcy o wynagrodzeniu, odcinków rent i emerytur lub innych dokumentów potwierdzających osiągane dochody.

2. Ulgi w opłatach dla rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:

1) Ulgi w opłatach rozpatruje komisja powołana przez dyrektora przedszkola;

2) Komisja podejmuje decyzję co do zakresu i wysokości ulgi w oparciu o:

a) oświadczenie rodzica o dochodzie na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł osiągnięty w kwartale bezpośrednio poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

b) sytuację rodziców w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

c) opinię nauczyciela o sytuacji rodzinnej dziecka;

3) Ulga w opłatach obejmuje świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

4) Ulga przyznawana jest na czas określony od 1 do 10 miesięcy. Do przyznanej ulgi rodzic zachowuje także prawo, jeżeli dziecko (dzieci) uczęszcza (ją) do przedszkola w czasie przerwy wakacyjnej (przedszkola dyżującego).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »