| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/338/14 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Krzysztoporska dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późń. zm.);

2) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek oraz rzeczy osobiste;

3) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w szczególności; szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy, biura, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, bazy służb komunalnych, stacje uzdatniania wody, posterunki policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, parki, publiczne place zieleni, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, dyskoteki, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych itp.;

4) operatorze - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, który zgodnie z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy, na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

5) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy oraz podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadający, zgodnie z art. 9c ustawy, wpis w rejestrze działalności regulowanej.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na zasadach określonych w § 5;

2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, jeśli:

a) powstały w godzinach nocnych - do 7 rano,

b) powstały w godzinach od 7 do 22 - w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania.

c) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę;

3) usuwania gałęzi drzew i krzewów zwieszających się nad chodnikami lub zawężających ciągi komunikacyjne i utrudniających ich funkcjonalne wykorzystanie;

4) przechowywania dowodów płacenia za usługi, polegające na odbiorze przez przedsiębiorców odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, przez okres jednego roku.

§ 4. 1. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości pod warunkiem odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, do ziemi lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawy pojazdów samochodowych związane z bieżącą eksploatacją są dozwolone na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla osób korzystających nieruchomości sąsiedzkich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin) a odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

1) w odrębnych pojemnikach winny być gromadzone odpady:

a) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (odpady suche) - pojemniki koloru żółtego,

b) szkło bezbarwne i kolorowe - pojemniki koloru pomarańczowego,

c) pozostałości z sortowania (odpady zmieszane) - pojemnik koloru zielonego,

d) bioodpady - pojemnik koloru brązowego z zastrzeżeniem, iż na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się gromadzenie ich w przydomowych kompostownikach i wykorzystywania dla celów nawozowych;

2) dopuszcza się nieumieszczanie w pojemnikach odpadów wielkogabarytowych z zastrzeżeniem, iż należy gromadzić je i przygotowywać do odbioru w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do nich osób trzecich;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe winny być gromadzone w kontenerach,

4) odpady niebezpieczne w postaci przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb i rozpuszczalników, olejów odpadowych itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lampy, żarówki i świetlówki, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach winne być gromadzone w sposób selektywny i przekazywane do punktów selektywnego zbierania bądź do punktów skupu surowców wtórnych;

5) jeżeli na nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych stosować należy pojemniki, worki lub kontenery przeznaczone wyłącznie do tego celu i spełniające wymagania:

1) rozmiary pojemników powinny wynosić: od 120 l, 240 l i 1100 l i posiadać parametry:

- być kompletne i zdatne do użytkowania,

- być odporne na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,

- być wyposażone w kółka,

- posiadać zamykaną klapę,

- posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

- posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać;

2) rozmiary kontenerów powinny wynosić 2-10 m3;

3) w przypadku zestawów do selektywnej zbiórki z terenów przestrzeni publicznej oraz zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się stosowanie następujących pojemników:

- 1,5 m3 (typ IGLOO) w przypadku pojemników na szkło,

- 2,5 m3 (typ SIATKA) w przypadku pojemników na tworzywa sztuczne,

- 20-70 l dla koszy ulicznych na odpady niesegregowane.

4) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny być wykonane z folii polietylenowej LD-PE, grubość worka min. 50 mikronów, pojemność 60 l.

§ 7. Nieruchomość powinna zostać wyposażona w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 z zastrzeżeniem, iż minimalny zestaw pojemników to:

- pojemnik 120 litrów na pozostałości z sortowania (odpady zmieszane),

- pojemnik 120 litrów na szkło białe i kolorowe,

- pojemnik 120 litrów na papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

§ 8. 1. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona przez Gminę nieruchomość zamieszkała, musi być dostosowana do:

1) liczby mieszkańców nieruchomości;

2) częstotliwości opróżniania pojemników;

3) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca na poziomie:

- 80,00 litrów na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

- 120 litrów na terenach zabudowy wielorodzinnej.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, winni wyposażyć je w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych dostosowanych do swych indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem:

1) dla szkół, przedszkoli, administracji, przychodni itp. - nie mniej niż 3 litry, na osobę zatrudnioną bądź stale przebywającą;

2) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu;

3) dla punktów handlowych (poza lokalem) - 50 litrów na każdego zatrudnionego;

4) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 12 l na każdego zatrudnionego;

6) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. 20 litrów na jedno łóżko;

7) dla ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych, wypoczynkowych co najmniej 60 litrów w sezonie tzn. od 1 marca do 31 października i 30 litrów poza tym okresem;

8) dla imprez sportowych, artystycznych i innych zgromadzeń nie mniej niż 120 litrów na każde 50 osób uczestniczących w imprezie.

§ 9. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji publicznej, winni wyposażyć je w kosze uliczne według poniższych zasad:

1) ich usytuowanie winno umożliwiać wygodne i bezpieczne korzystanie z nich wszystkim użytkownikom w/w terenów;

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 10. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach bądź workach, a następnie odebranie ich przez operatora lub przedsiębiorcę a także poprzez dostarczenie ich do punktów skupu surowców wtórnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Właściciel obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawiane poza teren nieruchomości, przy krawędzi jezdni, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd z zastrzeżeniem, że z terenów zabudowy wielorodzinnej odpady odbierane są przez operatora czy przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się następujących rodzajów odpadów komunalnych z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) odpady po segregacji (odpady zmieszane):

a) jeden raz w miesiącu na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,

b) dwa razy w miesiącu na terenach zabudowy wielorodzinnej;

2) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (odpady suche) - jeden raz w miesiącu;

3) szkło bezbarwne i kolorowe - jeden raz na trzy miesiące;

4) pozostałe rodzaje odpadów - według indywidualnych potrzeb.

2. Usuwanie odpadów na przystankach komunikacji publicznej oraz z pozostałych terenów użyteczności publicznej odbywa się z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w miesiącu.

3. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.

4. Dopuszcza się oddawanie do aptek, wyposażonych w specjalne pojemniki,

przeterminowanych leków.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Ilość pozbywanych się nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zużytej na nieruchomości na cele bytowe. Ustalenie ilości wody zużytej na cele bytowe następować będzie według przepisów szczególnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczania powstawania odpadów oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w taki sposób aby ograniczać ilość odpadów kierowanych na wysypiska ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

§ 15. Ograniczanie ilości bioodpadów, kierowanych na wysypiska, winno być osiągane poprzez ich zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

4. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym wydostanie się psa na zewnątrz;

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci;

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w przepisach odrębnych.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenia sanitarne, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XXVI/223/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy z dnia 29 listopada roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż od 01 lipca 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Głowacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »