| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/234/14 Rady Gminy Grabów

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz.379) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ,poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 w związku z uchwałą Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Grabów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, Rada Gminy Grabów stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/234/10 Rady Gminy Grabów z dnia 5 listopada 2010 r. Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów składający się z:

1) części tekstowej planu stanowiącej treść Uchwały;

2) części graficznej - rysunku planu zatytułowanego "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów" w skali 1:1000, będący integralnym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Grabów o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu, będący integralnym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia Rady Gminy Grabów o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, będący integralnym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Granice planu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan obejmuje teren zlokalizowany we wsi Jaworów.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni wszystkich naziemnych kondygnacji budynku liczonej po zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni terenu działki, na której budynek się znajduje;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość budynku lub jego części od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linie zabudowy;

- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,0 m,

- schodów zewnętrznych, pochylni i ramp - do 3,0 m,

- balkonów, galerii, tarasów oraz innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami, wiatrołapy: do 1,5 m;

3) ogrodzeniu ażurowym - rozumie się przez to ogrodzenie, w którym prześwit stanowi przynajmniej 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

4) planie - rozumie się przez to niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący akr prawa miejscowego, obejmujący obszar określony w §2 niniejszej uchwały;

5) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy),

- tarasów i powierzchni utwardzonych;

6) przepisach odrębnych - rozumie się przez to przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

7) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to przeznaczenie ustalone w planie dla danego terenu, które przeważa lub będzie przeważać na danej działce budowlanej i obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone ustaleniami planu na danym terenie, stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej;

9) szyldzie - rozumie się przez to oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

10) tablicy informacyjnej - rozumie się przez to element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

11) terenie - rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

12) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

13) urządzeniu reklamowym - rozumie się przez to wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

14) usługach nieuciążliwych - rozumie się przez to: usługi handlu detalicznego, zdrowia, gastronomii, usługi łączności, informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, biura, obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych oraz inne o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, w tym rzemiosło, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko według przepisów odrębnych i nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji;

15) kaferku - rozumie się przez to okno dachowe doświetlające poddasze, wysunięte z połaci dachu, przykryte własnym daszkiem.

§ 4. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty budynków;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 5. W planie nie ustala się:

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granice terenu objętego opracowaniem planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) wymiary;

5) przeznaczenie terenów;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 7. 1. Na obszarze objętym granicami planu wydziela się tereny oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony symbolem: MN/U;

2) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem: U;

3) teren rolniczy, oznaczony symbolem: R;

4) teren komunikacji - drogi publicznej - zbiorczej, oznaczony symbolem: KDZ;

5) teren komunikacji - drogi publicznej - lokalnej, oznaczony symbolem: KDL.

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenia podstawowe poszczególnych terenów.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają kolejne numery poszczególnych terenów o danym przeznaczeniu podstawowym.

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeń pełnych o przęsłach z typowych elementów prefabrykowanych i żelbetowych, z wyjątkiem podmurówki o nieprzekraczającej wysokości 0,6 m od poziomu terenu,

b) wolno stojących urządzeń reklamowych o powierzchni reklamy większej niż 1,5 m2., w tym słupów reklamowych, nie związanych z przeznaczeniem danego terenu,

c) tablic informacyjnych, urządzeń reklamowych lub szyldów: w sposób przesłaniający elementy lub detale architektoniczne, na obiektach małej architektury, na urządzeniach technicznych takich jak szafki energetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8m,

b) tablic informacyjnych, urządzeń reklamowych lub szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2.

§ 9. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) zachowanie dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

d) gromadzenie segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz z przepisami odrębnymi,

e) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, inwestycjami celu publicznego,

f) ochrona wód podziemnych zgodnie z §12,

g) zakaz ulepszania nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w szczególności żużlem,

h) zakaz zanieczyszczania środowiska gruntowo - wodnego,

i) zakaz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w tym instalacjami, których eksploatacja powoduje przekroczenie standardów jakości powietrza,

j) zasady odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych oraz pobór wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych zgodnie z paragrafem §16;

2) dopuszcza się:

a) możliwości regulacji linii brzegowej istniejących zbiorników wodnych,

b) realizacji jednej kondygnacji podziemnej pod warunkiem, że wykonane badania geotechniczne gruntu na to zezwalają.

2. W zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się, nakaz dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, tj: dla terenu oznaczonego symbolem MN/U jak dla terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowo - usługowe.

§ 10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się.

§ 11. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowani terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określa się w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w §14, przy czym dla istniejącego budynku usytuowanego przed wyznaczoną w planie linią zabudowy dopuszcza się jego zachowanie z prawem nadbudowy i przebudowy z zachowaniem pozostałych ustaleń planu, a rozbudowę i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linię zabudowy,

b) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z §15 pkt 5,

c) dostęp do terenu zgodnie z §15 pkt 4;

2) dopuszcza się:

a) dla budynków istniejących w dniu uchwalenia planu niespełniających ustaleń planu w zakresie parametrów zabudowy, zachowanie przy przebudowie ich dotychczasowych parametrów zabudowy w zakresie wysokości, geometrii dachu, powierzchni zabudowy i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej;

b) zachowanie istniejących budynków o funkcji innej niż dopuszczalna z prawem ich przebudowy;

c) wydzielenie działek pod infrastrukturę techniczną;

3) określa się pozostałe nakazy, zakazy i dopuszczenia w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów w Rozdziale II uchwały.

§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się dla całego obszaru, ze względu na położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, będącego obszarem wysokiej ochrony (OWO), ochronę zgodnie z zapisami planu i przepisami odrębnymi.

§ 13. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału:

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej: 1500 m2,

1) minimalną szerokość frontu działki - 20,0 m,

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°;

2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym terenów wyłączonych z zabudowy ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

2) w przypadku lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kVpas ochronny o szerokości po 5,0 m od osi przewodu w obu kierunkach;

3) w przypadku lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV pas ochronny o szerokości 5,0 m od osi przewodu w obu kierunkach;

4) w pasie ochronnym napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV do czasu skablowania lub likwidacji linii:

a) zakaz lokalizowania wszelkich budynków,

b) zakaz lokalizowania budowli o wysokości powyżej 3,0 m,

c) zakaz nasadzeń drzew i krzewów których wysokość naturalna może przekraczać 3,0 m;

5) wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP;

6) na terenach, na których występują urządzenia melioracyjne:

a) zagospodarowanie i zachowanie ich zgodne z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się regulację linii brzegowej i przebudowę zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do właściwego zarządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych o wykreślenie ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze.

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) drogę publiczną:

a) klasy zbiorczej, oznaczone symbolem: KDZ,

b) klasy lokalnej, oznaczone symbolem: KDL;

2) parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

3) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) bezpośrednią obsługę komunikacyjną, w zakresie ruchu samochodowego dla terenów objętych planem stanowią:

a) droga publiczna klasy zbiorczej i lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolem: KDZ i KDL,

b) drogi publiczne znajdujące się poza granicami planu;

5) na działce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 1,5 miejsca postojowego na każdy lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług,

c) w przypadku terenów o dopuszczonych kilku funkcjach, miejsca postojowe należy zapewnić oddzielnie dla każdej funkcji.

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) lokalizację, rozbudowę, przebudowę i wymianę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) podłączenia odbiorców do sieci ulicznej za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na podstawie warunków uzyskanych od gestorów sieci;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) pobór wody do celów bytowo-gospodarczych z gminnej sieci wodociągowej lub z własnych ujęć wód podziemnych,

b) do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się - odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: odprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, przy czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną:

a) ustala się zasilanie z sieci napowietrzno-kablowej średniego (15kV) i niskiego napięcia,

b) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej, małogabarytowej lub słupowej stacji transformatorowej,

c) ustala się w przypadku lokalizacji wolnostojącej małogabarytowej stacji transformatorowej minimalna powierzchnia działki w wielkości 36m2,

d) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem przestrzennym i układem komunikacyjnym, w uzgodnieniu z zarządcą sieci,

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów, o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa odnawialne z biomasy.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 17. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem MN/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa wolnostojąca: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo jednorodzinna - usługowa lub usługowa, - usług nieuciążliwych;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze,

b) budynki garażowe,

c) budynki gospodarczo-garażowe;

3) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:

a) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki przy czym powierzchnia jednego budynku o przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym nie większa niż 300 m2,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,01 - maksymalna 0,5,

d) wysokość: budynku o przeznaczeniu podstawowym: do dwóch kondygnacji naziemnych, tj. do 10,0 m, budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego: jedna kondygnacja naziemna do 4,5 m,

e) geometria dachu: dla budynku o przeznaczeniu podstawowym: dach stromy, dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych od 18° do 45°; ustalone parametry nie dotyczą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść, dla budynku gospodarczego, garażowego, gospodarczo-garażowego: dach płaski i stromy jedno, dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 45°,

f) wykończenie zewnętrzne budynków: elewacja: kolory pastelowe z dopuszczeniem stosowania koloru białego oraz cegła, kamień i drewno w barwach naturalnych, dla budynku podstawowego pokrycie dachu materiałem dachówko podobnym, dachówką, gontem lub innym materiałem szlachetnym, w przypadku dachu stromego ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych);

4) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: 2000m2;

2. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem MN/U dopuszcza się:

1) lokalizowanie zabudowy usługowej jako funkcji samodzielnej,

2) lokalizację zabudowy gospodarczej, garażowej i gospodarczo - garażowej w granicy działek,

3) lokalizację dodatkowej drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m, zakończonej placem do nawracania o minimalnych wymiarach 12,5mx12,5m,

4) lokalizowanie usług wbudowanych w budynek mieszkalny.

§ 18. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów:

a) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40% powierzchni działki,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,01 - maksymalna 0,8,

d) wysokość budynku: do dwóch kondygnacji naziemnych, tj. do 10,0 m,

e) geometria dachu: dach stromy dwu- lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych od 18° do 45°,

f) wykończenie zewnętrzne budynków: pokrycie dachu materiałem dachówko podobnym, dachówką, gontem lub innym materiałem szlachetnym, ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych);

2. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem U dopuszcza się: lokalizację dodatkowej drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,0m, zakończonej placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5mx12,5m.

§ 19. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia i obiekty związane z regulacją stosunków wodnych,

b) urządzenia melioracyjne;

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

§ 20. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolami KDZ, KDL ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) dla terenu: KDZ - zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla terenów KDL zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla terenu: KDZ - poszerzenie drogi klasy zbiorczej znajdującej się poza granicami planu;

3) dla terenu: KDL - poszerzenie drogi klasy lokalnej znajdującej się poza granicami planu;

4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 21. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu:

1) dla terenu MN/U - 10%;

2) dla terenu U - 10 %;

3) dla terenów dróg publicznych - 0,01%;

4) dla pozostałych terenów - 0,01%.

§ 22. Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów zatwierdzonego uchwałą Nr XII/80/03 Rady Gminy Grabów z dnia 30 grudnia 2003r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 85 z dnia 8 kwietnia 2004r. poz. 724 wraz ze zmianami.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/234/14
Rady Gminy Grabów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/234/14
Rady Gminy Grabów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grabów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) rozstrzyga się, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) przedmiotowy projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2014 r. do 24 kwietnia 2014 r. Uwagi można było składać do dnia 12 maja 2014 r.

§ 2. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów. W związku z czym Rada Gminy Grabów nie rozstrzygała o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/234/14
Rady Gminy Grabów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów - dla obszaru wsi Jaworów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada Gminy Grabów rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania dotyczy terenu częściowo uzbrojonego w podstawowe sieci infrastruktury technicznej i częściowo niezagospodarowanego. Projektowane przeznaczenie obszaru opracowania pod teren zabudowy jednorodzinnej i usługowej, usługowej oraz tereny fragmentów poszerzeń dróg publicznych wymaga rozbudowy istniejącej gminnej sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej.

§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - komunikacyjnej, które należą do zadań własnych gminy:

1) plan zakłada poszerzenie na niewielkim fragmencie drogi gminnej, co stanowiłoby obciążenie budżetu gminy ze względu na konieczność wykupu gruntów oraz utrzymanie;

a) zadania w zakresie realizacji drogi publicznej przewidzianej w planie oraz związanymi z nią ewentualnymi wykupami terenów pod rozbudowę prowadzić będą właściwe jednostki gminne,

b) w przypadku zadań publicznych wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych,

c) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje,

d) realizacje i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.

Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawach planowanych wydatków na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części.

Przewodniczący Rady Gminy Grabów


Zbigniew Sobczyński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »