| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/397/2014 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) i art. 6, art. 14 ust. 5, ust. 5a-5fb oraz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317 oraz z 2014 r. poz. 7) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów.

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Ksawerów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki.

§ 3. Korzystanie przez dziecko ze świadczeń ponad wymiar czasu określonego w § 2 ust. 1 jest odpłatne.

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 3 ponoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności, o której mowa w § 3 określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem placówki, a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

§ 6. 1. Opłata za godzinę korzystania ze świadczeń, o której mowa w § 4 ust. 1, ulega obniżeniu na każde dziecko o 25% w przypadku, gdy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonego przez Gminę Ksawerów uczęszcza rodzeństwo.

2. Nie pobiera się opłaty za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku, gdy:

1) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu;

3) z usług przedszkola/oddziałów przedszkolnych korzysta dziecko pochodzące z rodziny, w której jest troje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia.

§ 7. Traci moc: uchwała Nr XXVIII/167/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »