| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/336/2014 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzeczyca

Na podstawie art. 7 ust. pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), oraz art. 400a ust. 1 pkt. 8, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 1232, poz. 1238, z 2014 r., poz. 40, poz. 47, poz. 457) i uchwały Rady Gminy Rzeczyca Nr XXXIV/275/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Rzeczyca wraz z prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbestu na środowisko", uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzeczyca, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa wzór wniosku o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szopa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/336/2014
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 31 lipca 2014 r.

Zasady finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzeczyca

§ 1. Finansowaniu podlegają zadania ujęte w "Programie Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Rzeczyca wraz z prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbestu na środowisko", z nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Rzeczyca, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

§ 2. Źródłem finansowania zadania będą środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł oraz środki własne z budżetu Gminy Rzeczyca.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty związane z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji, poprzez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania.

§ 4. Ogólna kwota przeznaczona na finansowanie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest określona będzie w budżecie Gminy Rzeczyca.

§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego prace wymienione w § 3 niniejszej uchwały, będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, który na zlecenie Gminy Rzeczyca dokonywał będzie demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji, poprzez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania.

§ 6. Procedura realizacji zadania:

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występują do Wójta Gminy Rzeczyca z wnioskiem o sfinansowanie prac wymienionych w § 3 niniejszej uchwały;

2) wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;

3) realizacja zadania obejmuje czynności wymienione w §3 niniejszej uchwały;

4) termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości;

5) odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Rzeczyca;

6) wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Rzeczycy;

7) wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

§ 7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel nieruchomości we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

§ 8. Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania będzie pozyskanie przez Gminę Rzeczyca w danym roku budżetowym środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/336/2014
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 31 lipca 2014 r.

WNIOSEK

…………………., dnia…………………r.

/miejscowość/ /data /

…………………………………………

/ Imię i nazwisko/

…………………………………………

/adres do korespondencji/

………………………………………….

/ nr telefonu do kontaktu/

Urząd Gminy w Rzeczycy

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

WNIOSEK

Ja niżej podpisany/a…………………………………………, deklaruję swój udział w akcji usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzeczyca w……. roku. Zgłaszam, iż na terenie mojej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym…………, obręb…………...............,
w miejscowości .................................... ul.……........................………… nr domu………… znajdują się zdemontowane/niezdemontowane* wyroby zawierające azbest:

a) płyty azbestowo-cementowe płaskie w ilości …………… ……………/ j.m./

b) płyty faliste ( eternit wysoko i nisko falisty) w ilości …………………. /j.m./

c) inne wyroby zawierające azbest w ilości ………………………………./ j.m./

W związku z powyższym:

a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie - demontaż, transport i utylizacja,*

b) wnioskuję o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i zeskładowanych na terenie mojej nieruchomości.*

Rodzaj budynku objętego zadaniem (mieszkalny/gospodarczy):……………………………….

Planowany termin demontażu pokrycia dachowego:……………………………………………

………………………………………………

/ czytelny podpis wnioskodawcy /

*podkreślić właściwe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »