| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/516/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 sierpnia 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014r. poz. 379) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811). Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIV/409/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 296, poz. 2791), zmienionej uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie uchwały Nr XLIV/409/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2007r. Nr 11 poz. 99), wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, w szczególności:

- wyjazdy do teatru, do kina, do muzeum,

- wycieczki szkolne, "zielone szkoły",

- czesne za naukę w niepublicznej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej,

- koszty zajęć wyrównawczych organizowanych przez szkoły w związku z egzaminami kończącymi szkołę,

b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udział w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, w tym zajęć na basenie;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:

a) zakup podręczników, słowników, encyklopedii, literatury edukacyjnej, innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowej niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu dydaktycznego;

b) zakup przyborów szkolnych, takich jak np.: zeszyty, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, piórnik, plecak szkolny lub tornister;

c) zakup niezbędnego stroju sportowego i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, stroju galowego wymaganego przez szkołę, stroju na zajęcia praktyczne, którego wartość nie może przekroczyć równowartości 40 % kwoty przyznanego stypendium świadczenia (tzn. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego);

d) zakup sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, programów komputerowych związanych z edukacją ucznia, nośników do archiwizowania danych: pamięć przenośna USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośny dysk USB), drukarki, tusze do drukarek;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym: kosztów zakwaterowania, kosztów posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami transportu komunikacji zbiorowej;

a) świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt. 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt.1, 2 i 3 nie jest celowe.";

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium szkolne przyznawane w formach, o których mowa w § 4, przekazywane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »