| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-33(10)/2014/1249/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 września 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 17 lipca 2014 r.
przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Oddział .
Elektrownia Bełchatów
z siedzibą w Rogowcu, ul. Energetyczna 7,
zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000032334,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 769-050-24-95,

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła nr WCC/254/1249/U/OT-4/98/WL z dnia 12 października 1998 r. (z późn. zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/267/1249/U/OT-4/98/WL z dnia 12 października 1998 r. (z późn. zm.), w dniu 21 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b) ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44- 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach oraz ustalanie okresu obowiązywania taryf i wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z treścią art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy - Prawo energetyczne i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących sposobu opracowania przedstawionej taryfy, wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez Przedsiębiorstwo energetyczne ceny ciepła skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła dla jednostek kogeneracji przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach rozporządzenia taryfowego i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy - Prawo energetyczne.

Stawki opłat za usługi przesyłowe zostały ustalone na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy, obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz uzasadniony zwrot z zaangażowanego kapitału. Oceny kosztów dokonano przez porównanie kosztów jednostkowych planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy z kosztami jednostkowymi poniesionymi przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2013 w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 5,44%.

Ustalony, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, okres obowiązywania taryfy, nie powoduje konieczności ustalania współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 94c, 90-550 Łódź.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10

w dniu 26 czerwca 2014 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Otrzymują:

1. Pan Maciej Kwapisz Pełnomocnik

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Elektrownia Bełchatów

Rogowiec, ul. Energetyczna 7

97-400 Bełchatów

2. Wojewoda Łódzki

3. a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »