| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/395/14 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379) Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób, i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Parzęczew lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)należnościach - oznacza to należność główną oraz należności uboczne, tj. odsetki ustawowe i koszty dochodzenia tych należności;

2)uldze - oznacza to umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności;

3)dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

4)wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Parzęczew lub jej jednostki podległe;

5)przepisach dotyczących pomocy publicznej - rozumie się przez to odpowiednio przepisy: ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy, rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Parzęczew lub jej jednostkom podległym, mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, jeżeli podstawy udzielenia wymienionych ulg potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku dłużnika.

2. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa organowi lub osobom, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika;

2)sprecyzowane żądania;

3)szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

4)opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

4. W przypadku stwierdzenia, iż na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów na podstawie których będzie można dokonać oceny istnienia lub nieistnienia wymienionych przesłanek.

5. Nie przedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których przedłożenia dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, załącza ponadto:

1)wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Wzory oświadczeń: o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo o nieotrzymaniu takiej pomocy stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

2)wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, oraz sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, załącza ponadto:

1)wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Wzory oświadczeń o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w roku ubiegania się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo o nieotrzymaniu takiej pomocy stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

2)wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.

8. W sytuacji niezałączenia do wniosku o udzielenie ulgi dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub ust. 7 organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

9. Nieuzupełnienie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których uzupełniania dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Parzęczew lub jej jednostkom podległym, mogą być z urzędu umarzane, jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadkach o których mowa w § 3 ust.1 oraz § 4 ust.1 pkt.5 uchwały udzielenie ulgi może stanowić pomoc de minimis.

3. W przypadku ulg udzielanych z urzędu na podstawie ust. 1 pkt 5, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 7 niniejszej uchwały - jeżeli dłużnik jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

4. Nieprzedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do przedłożenia których dłużnik został wezwany powoduje, że ulga z urzędu nie może zostać udzielona.

§ 5. 1. Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

2. Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

§ 6. 1. Kierownicy jednostek podległych, o których mowa w § 1 są uprawnieni do:

1)umarzania należności stanowiących dochód tych jednostek, jeżeli wartość należności w chwili jej umarzania nie przekracza kwoty 500,00 zł;

2)odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności stanowiących dochód tych jednostek, jeżeli wartość należności w chwili udzielenia ulgi nie przekracza kwoty 2000,00 zł, z tym że okres udzielenia ulgi nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

2. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w ust.1 uprawnionym do stosowania ulg jest Wójt Gminy Parzęczew.

3. Umorzenie całości należności głównej pociąga za sobą umorzenie całych należności ubocznych.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, umorzeniu w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.

5. Umorzenie należności ubocznej w całości lub w części może nastąpić w przypadku spłaconej należności głównej w całości.

6. Od należności głównej, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi do dnia upływu terminu spłaty.

7. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała część należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, w tym z odsetkami, o których mowa w ust. 6.

§ 7. 1. Udzielenie ulgi następuje:

1)z urzędu - w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela;

2)na wniosek dłużnika - w drodze pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek podległych Gminie składają Wójtowi Gminy Parzęczew w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ulgi zostały udzielone informację roczną o zakresie ulg udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.

2. Wzór informacji o których mowa w ust.1 określa załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wnioski o udzielenie ulg złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i nierozpatrzone do tego dnia będą rozpatrywane według przepisów niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc uchwała nr L/460/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew i kierownikom jednostek podległych Gminie Parzęczew.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/395/14
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………….....................
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy

w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem/otrzymałam pomoc de minimis w wysokości: ……………………….. euro......................... ...........................................
Data podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/395/14
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………….....................
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy

w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem/nie otrzymałam pomocy de minimis......................... ...........................................
Data podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/395/14
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………….....................
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy

w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat otrzymałem/otrzymałam pomoc de minimis w rolnictwie w wysokości: ……………………….. euro......................... ...........................................
Data podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/395/14
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………….....................
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, albo firma, siedziba i adres wnioskodawcy

w roku ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności cywilnoprawnych oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat nie otrzymałem/nie otrzymałam pomocy de minimis w rolnictwie......................... ...........................................
Data podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/395/14
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA Z ZAKRESU UMORZONYCH NALEŻNOŚCI ORAZ POZOSTAŁYCH ULG W SPŁACANIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH GMINIE PARZĘCZEW I JEJ JEDNOSTKOM PODLEGŁYM W ......................... ROKU.

Lp

Treść

Dłużnik

Tytuł należności

Kwota należności

Kwota umorzenia, odroczenia,rozłożenia na raty

Liczba rat

Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)

Termin odroczenia spłaty

Uwagi

Forma prawna dłużnika
*

Liczba

Należność główna

Należność uboczna (odsetki)

Należność główna

Należność uboczna (odsetki)

1

2

3a

3b

4

5a

5b

6a

6b

7

8

9

10

1

Umorzenie należności

2

Odroczenie terminu spłaty

3

Rozłożenie na raty

4

Razem

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »