| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014r. poz. 379), oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 104 355,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 104 355,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2014 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 10 791 761,62 zł, w tym:
dochody majątkowe 185 334,90 zł,
dochody bieżące 10 606 426,72 zł,

- wydatki ogółem 13 097 995,29 zł, w tym:
wydatki majątkowe 2 376 488,36 zł,
wydatki bieżące 10 721 506,93 zł.

§ 5. W uchwale Nr XLV/220/2014 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie § 7. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 348 604,66 zł, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetuw wysokości 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 768 626,66 zł,

3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 79 978,00 zł.

§ 6. Zmienia się zapis § 14 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/189/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2014, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczenie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) przenoszenia wydatków inwestycyjnych między paragrafami w ramach działu, które nie spowodują likwidacji zadania inwestycyjnego lub powstania nowego zadania,

6) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Jerzy Łaski


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/226/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2014

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

5 869 965,00

104 355,90

5 974 320,90

75814

Różne rozliczenia finansowe

32 500,00

104 355,90

136 855,90

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00

104 355,90

104 355,90

Razem:

10 687 405,72

104 355,90

10 791 761,62


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/226/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2014

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 225 436,09

0,00

1 225 436,09

60017

Drogi wewnetrzne

479 000,00

0,00

479 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

40 000,00

57 000,00

4270

Zakup usług remontowych

140 000,00

- 130 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

90 000,00

110 000,00

750

Administracja publiczna

1 673 842,46

- 2 927,28

1 670 915,18

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 359 575,49

- 2 867,28

1 356 708,21

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

62 780,00

- 2 867,28

59 912,72

75095

Pozostała działalność

80 558,48

- 60,00

80 498,48

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 420,00

- 60,00

1 360,00

801

Oświata i wychowanie

5 152 213,98

106 087,18

5 258 301,16

80101

Szkoły podstawowe

2 797 788,21

106 155,90

2 903 944,11

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 800,00

1 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

431 430,78

104 355,90

535 786,68

80110

Gimnazja

1 379 119,81

1 800,00

1 380 919,81

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 800,00

1 800,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

238 272,40

- 1 868,72

236 403,68

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

116 715,12

- 1 868,72

114 846,40

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

475 427,13

1 196,00

476 623,13

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

158 451,13

1 196,00

159 647,13

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 257,00

1 000,00

32 257,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 780,00

171,00

5 951,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

830,00

25,00

855,00

Razem:

12 993 639,39

104 355,90

13 097 995,29


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/226/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie inwestycyjnym na 2014 rok i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2014r.)

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania)

Wykonano do dnia 31.12.2013r.

Nakłady planowane na 2014 r.

Źródła finansowania z tego:

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym:

Plan po zmianach

Budżet gminy

Dotacje darowizny

Kredyty i pożyczki

Środki z UE

Ogółem

2015r.

2016r.

2017r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1.

Budowa Szkoły podstawowej wraz z przebudowa, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku światlicowo - sportowo - gospodarczego w Koloni Trzepnica

4 461 733,52

Budowa Szkoły podstawowej wraz z przebudowa, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku światlicowo - sportowo - gospodarczego w Koloni Trzepnica

2009

3 350 768,85

431 430,78

535 786,68

x

x

x

575 177,99

575 177,99

x

x

2015

535 786,68

535 786,68

OGÓŁEM

4 461 733,52

3 350 768,85

535 786,68

535 786,68

x

x

x

575 177,99

575 177,99

x

x

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 2 376 488,36 zł.

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 575 177,99 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »