| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/255/12 Rady Gminy Andrespol

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Andrespol na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889), art.419, § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281, 2012 r. poz. 849), i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), na wniosek Wójta Gminy - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Andrespol na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określają załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi.

§ 4. Na ustalenia rady gminy w sprawie utworzenia okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej terminie 5 dni od daty jego doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do kadencji po kadencji, w której została podjęta. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/255/12
Rady Gminy Andrespol
z dnia 12 września 2012 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GARNICE I NUMERY ORAZ LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH

Nr. okręgu

Granice okręgów

Liczba wybieranych radnych w okręgu

1

Andrespol
Brzezińska, Ceramiczna, Chopina, Krótka, Marysińska, Paderewskiego, Projektowana, Rokicińska strona nieparzysta od nr. 127 do nr. 129, Świtezianki, Turystyczna, Wieniawskiego, Zdrojowa, Źródlana

1

2

Andrespol
Czajewskiego, Czarnieckiego, Fredry, Grota Roweckiego, Kościelna, Łanowa, Młynarska, Prusa, Rokicińska strona nieparzysta od nr. 131 do nr. 145 B, 146 A, od nr. 147 do nr. 156 C, Różana, Rzeźna, Teligi, Wysoka strona nieparzysta od nr. 21 do nr. 25 i strona parzysta od nr. 22 do nr. 26.

1

3

Andrespol
Elizy Orzeszkowej, G. Zapolskiej, Jęczmienna, Niska, Pokojowa, Rokicińska strona parzysta od nr. 130 do nr. 146, 146 B do 146 F, Urocza, Wysoka strona nieparzysta od nr. 1 do nr.19 i strona parzysta od nr.2 do nr. 20 A, Żytnia

1

4

Andrespol
Głogowa, Grodzka, Krzywa, Lipowa, Mała, Patriotyczna, Podolska, Rokicińska strona parzysta od nr. 104 do nr. 124,strona nieparzysta od nr. 103 do nr. 123, Świerczewskiego, Tuszyńska, Zaułek, Zduńska

1

5

Bedoń Przykościelny
Asnyka, Bajeczna, Bliźniacza, Brzezińska, Kolejowa, Kościelna, Łąkowa, Magdalenki strona nieparzysta od nr. 25 do nr. 33, i strona parzysta od nr. 26 do nr. 32, Mokra, Mroczna, Ogrodowa, Olszynowa, Parandowskiego, Piaskowa, Serenady, Sienkiewicza, Słowikowa, Wesoła, Wierzbowa, Wodna, Wyspiańskiego

1

6

Bedoń Przykościelny
Cicha, Główna, Grabowa, Magdalenki nr. 17, Mostowa, Wąska, Wiśniowa

1

7

Sołectwo Bedoń Wieś
Sołectwo Nowy Bedoń

1

8

Sołectwo Janówka

1

9

Justynów
Akacjowa, Cienista, Daszyńskiego strona nieparzysta od nr. 39 do nr. 85 i strona parzysta od nr. 40 do nr. 86, Długa, Hulanka strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 35 i strona parzysta od nr. 2 do nr. 34, Korczaka, Ks.Ciesielskiego, Kwiatowa, Letniskowa, Łódzka strona nieparzysta od nr. 41 do nr. 65 i strona parzysta od nr. 42 do nr. 66, Makowa, Malinowa, Moniuszki, Nowa strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 57 i strona parzysta od nr. 2 do nr. 58, Piaskowa, Piękna, Plażowa, Podgórna, Polna, Spacerowa, Tulipanowa, Wesoła, Wypoczynkowa

1

10

Justynów
1- go Maja, Bedońska, Bukowa nr. 19 i nr. 19A, Dobra, Główna strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 35 i strona parzysta od nr.2 do nr. 36, Górna, Graniczna, Jordanowska, Kasprzaka, Kolejowa, Kresowa, Lawendowa, Ludowa, Łąkowa, Ogrodowa, Orzechowa, PKWN, Północna, Robotnicza, Słoneczna, Struga, Wczasowa, Wspólna, Zachodnia, Zielona

1

11

Justynów
Bukowa stona nieparzysta od nr. 79 do nr. 107 i strona parzysta od nr. 80 do nr. 106, Cicha, Daszyńskiego strona nieparzysta od nr. 1A do nr. 33 i strona parzysta od nr. 2 do nr. 32, Główna strona nieparzysta od nr 37 do nr 81 i strona parzysta od nr. 38 do nr. 82B, Hulanka strona nieparzysta od nr. 37 do nr. 61 i strona parzysta od nr. 38 do nr 60, Jeżynowa, Kręta, Krótka, Krzywa, Leśna, Łódzka strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 39 i strona parzysta od nr.2 do nr. 38, Mickiewicza, Modra, Nowa od nr.67/69 do nr. 108/ 110, Południowa, Reymonta, Rzemieślnicza, Słowackiego, Staszica, Wiosenna

1

12

Sołectwo Stróża

1

13

Wiśniowa Góra
1-Go Maja, Klonowa, Nowotki, Parkowa, Szkolna, Tuszyńska strona parzysta od nr. 32 do nr. 64, strona nieparzysta od nr. 33 do nr. 65, Zubrzyckiego
Sołectwo Kraszew

1

14

Wiśniowa Góra
Błotnista, Brzozowa, Buczka, Feliksińska, Kraszewskiego, Lecznicza, Piekarnicza, Sąsiedzka, Szarotki, Tuszyńska strona parzysta od nr. 66 do nr .100, strona nieparzysta:od nr.107 do nr.117, Zagajnikowa

1

15

Wiśniowa Góra
Akacjowa, Aleja Róż, Borowa, Gimnastyczna, Kolarska, Kolorowa, Konopnickiej, Oficerska, Podleśna, Prywatna, Sosnowa, Topolowa, Tuszyńska strona parzysta:od nr. 102 do nr.114, strona nieparzysta od nr. 121 do nr.163, Tyrolska, Wspólna.

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/255/12
Rady Gminy Andrespol
z dnia 12 września 2012 r.

Mapa podziału Gminy Andrespol na okręgi wyborcze

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) "rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy", czyli do dnia 1 listopada 2012r. Zgodnie z ust. 2 art.13 "przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze", przy czym w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego (okręgi są jednomandatowe).

Dokonując powyższego podziału w terminie do końca września br. Rada Gminy w Andrespolu uwzględnia zatem liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Andrespol na koniec II kwartału roku 2012, a więc na dzień 30 czerwca 2012r.

Dane te w rozbiciu na jednostki pomocnicze przedstawiają się następująco:

Tabela nr.1

L.p.

Jednostka pomocnicza

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2012 r.

1

Andrespol

3471

2

Kraszew

451

3

Janówka

912

4

Justynów

2264

5

Bedoń Wieś

397

6

Nowy Bedoń

495

7

Bedoń Przykościelny

1382

8

Wiśniowa Góra

2312

9

Stróża

949

Łączna liczba ludności: 12633

Zgodnie z art.419 § 2 Kodeksu wyborczego "podział na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady".

Na podstawie art.17 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w gminach
do 20000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15, a zatem jednolita norma przedstawicielstwa wynosi:12633/15 = 842,2

Zgodnie z art.417 Kodeksu wyborczego w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), jednakże jednostki pomocnicze można łączyć lub dzielić w celu zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Uwzględniając liczbę mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych wyliczenie liczby przypadających im mandatów przedstawia się następująco:


Tabela nr.2

L.p.

Jednostka pomocnicza

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2012 r.

Norma przedstawicielstwa

Liczba mandatów

1

Andrespol

3471

4,1213

4

2

Kraszew

451

0,5355

1

3

Janówka

912

1,1541

1

4

Justynów

2264

2,6881

3

5

Bedoń Wieś

397

0,4714

0

6

Nowy Bedoń

495

0,5877

1

7

Bedoń Przykościelny

1382

1,6409

2

8

Wiśniowa Góra

2312

2,7452

3

9

Stróża

949

1,1268

1

Łączna liczba mandatów:16

Powyższa tabela pokazuje, że uzyskano 16 mandatów.

Cztery jednostki pomocnicze na terenie gminy posiadają więcej niż jeden mandat, należy je podzielić na okręgi tak aby uzyskać okręgi jednomandatowe tworząc odpowiednio;

- 4 okręgi wyborcze w jednostce pomocniczej Andrespol

- 3 okręgi wyborcze w jednostce pomocniczej Justynów

- 2 okręgi wyborcze w jednostce pomocniczej Bedoń Przykościelny

-3 okręgi wyborcze w jednostce pomocniczej Wiśniowa Góra

Bez mandatu pozostaje sołectwo Bedoń Wieś. Ze względów geograficzno- przestrzennych można je dołączyć tylko do jednostki posiadającej już mandat.

Należy połączyć je z sołectwem Nowy Bedoń, który bezpośrednio z nim graniczy oraz posiada najmniejszą jednolitą normę przedstawicielstwa w całej gminie. Po połączeniu Bedonia Wsi i Nowego Bedonia uzyskujemy liczbę mieszkańców - 892, normę przedstawicielstwa - 1,0591

Po tych operacjach podział na okręgi przedstawia się następująco:


Tabela nr. 3

Nr. okręgu

Nazwa okręgu

Granice okręgów

Liczna mieszkańców

Norma przedstawicielstwa

Liczba mandatów

1

Andrespol

Brzezińska, Ceramiczna, Chopina, Krótka, Marysińska, Paderewskiego, Projektowana, Rokicińska strona nieparzysta od nr. 127 do nr. 129, Świtezianki, Turystyczna, Wieniawskiego, Zdrojowa, Źródlana

859

859 : 842,2 = 1,020

1

2

Andrespol

Czajewskiego, Czarnieckiego, Fredry, Grota Roweckiego, Kościelna, Łanowa, Młynarska, Prusa, Rokicińska strona nieparzysta od nr. 131 do nr. 145 B, 146 A, od nr. 147 do nr. 156 C, Różana, Rzeźna, Teligi, Wysoka strona nieparzysta od nr. 21 do nr. 25 i strona parzysta od nr. 22 do nr. 26.

874

874 : 842,2 = 1,038

1

3

Andrespol

Elizy Orzeszkowej, G. Zapolskiej, Jęczmienna, Niska, Pokojowa, Rokicińska strona parzysta od nr. 130 do nr. 146, 146 B do 146 F, Urocza, Wysoka strona nieparzysta od nr. 1 do nr.19 i strona parzysta od nr.2 do nr. 20 A, Żytnia

873

873 : 842,2 = 1,037

1

4

Andrespol

Głogowa, Grodzka, Krzywa, Lipowa, Mała, Patriotyczna, Podolska, Rokicińska strona parzysta od nr. 104 do nr. 124,strona nieparzysta od nr. 103 do nr. 123, Świerczewskiego, Tuszyńska, Zaułek, Zduńska

865

865 : 842,2 = 1,027

1

5

Bedoń Przykościelny

Asnyka, Bajeczna, Bliźniacza, Brzezińska, Kolejowa, Kościelna, Łąkowa, Magdalenki strona nieparzysta od nr. 25 do nr. 33, i strona parzysta od nr. 26 do nr. 32, Mokra, Mroczna, Ogrodowa, Olszynowa, Parandowskiego, Piaskowa, Serenady, Sienkiewicza, Słowikowa, Wesoła, Wierzbowa, Wodna, Wyspiańskiego

693

693 : 842,2 = 0,8228

1

6

Bedoń Przykościelny

Cicha, Główna, Grabowa, Magdalenki nr. 17, Mostowa, Wąska, Wiśniowa

689

689 : 842,2 = 0,8181

1

7

Bedoń Wieś, Nowy Bedoń

Sołectwo Bedoń Wieś
Sołectwo Nowy Bedoń

(397+495)
892

892 : 842,2 = 1,059

1

8

Janówka

Sołectwo Janówka

912

912 : 842,2 = 1,083

1

9

Justynów

Akacjowa, Cienista, Daszyńskiego strona nieparzysta od nr. 39 do nr. 85 i strona parzysta od nr. 40 do nr. 86, Długa, Hulanka strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 35 i strona parzysta od nr. 2 do nr. 34, Korczaka, Ks.Ciesielskiego, Kwiatowa, Letniskowa, Łódzka strona nieparzysta od nr. 41 do nr. 65 i strona parzysta od nr. 42 do nr. 66, Makowa, Malinowa, Moniuszki, Nowa strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 57 i strona parzysta od nr. 2 do nr. 58, Piaskowa, Piękna, Plażowa, Podgórna, Polna, Spacerowa, Tulipanowa, Wesoła, Wypoczynkowa

749

749 : 842,2 = 0,8893

1

10

Justynów

1- go Maja, Bedońska, Bukowa nr. 19 i nr. 19A, Dobra, Główna strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 35 i strona parzysta od nr.2 do nr. 36, Górna, Graniczna, Jordanowska, Kasprzaka, Kolejowa, Kresowa, Lawendowa, Ludowa, Łąkowa, Ogrodowa, Orzechowa, PKWN, Pólnocna, Robotnicza, Słoneczna, Struga, Wczasowa, Wspólna, Zachodnia, Zielona

750

750 : 842,2 = 0,8905

1

11

Justynów

Bukowa stona nieparzysta od nr. 79 do nr. 107 i strona parzysta od nr. 80 do nr. 106, Cicha, Daszyńskiego strona nieparzysta od nr. 1A do nr. 33 i strona parzysta od nr. 2 do nr. 32, Główna strona nieparzysta od nr 37 do nr 81 i strona parzysta od nr. 38 do nr. 82B, Hulanka strona nieparzysta od nr. 37 do nr. 61 i strona parzysta od nr. 38 do nr 60, Jeżynowa, Kręta, Krótka, Krzywa, Leśna, Łódzka strona nieparzysta od nr. 1 do nr. 39 i strona parzysta od nr.2 do nr. 38, Mickiewicza, Modra, Nowa od nr.67/69 do nr. 108/ 110, Południowa, Reymonta, Rzemieślnicza, Słowackiego, Staszica, Wiosenna

765

765 : 842,2 = 0,908

1

12

Stróża

Sołectwo Stróża

949

949 : 842,2 = 1,1268

1

13

Kraszew

Sołectwo Kraszew

451

451: 842,2 = 0,5355

1

14

Wiśniowa Góra

1-Go Maja, Klonowa, Nowotki, Parkowa, Szkolna, Tuszyńska strona parzysta od nr. 32 do nr. 64, strona nieparzysta od nr. 33 do nr. 65, Zubrzyckiego

773

773 : 842,2 = 0,9178

1

15

Wiśniowa Góra

Błotnista, Brzozowa, Buczka, Feliksińska, Kraszewskiego, Lecznicza, Piekarnicza, Sąsiedzka, Szarotki, Tuszyńska strona parzysta od nr. 66 do nr .100, strona nieparzysta:od nr.107 do nr.117, Zagajnikowa

778

778 : 842,2 = 0,9238

1

16

Wiśniowa Góra

Akacjowa, Aleja Róż, Borowa, Gimnastyczna, Kolarska, Kolorowa, Konopnickiej, Oficerska, Podleśna, Prywatna, Sosnowa, Topolowa, Tuszyńska strona parzysta:od nr. 102 do nr. 114, strona nieparzysta: od nr. 121 do nr. 163, Tyrolska, Wspólna

761

761 : 842,2 = 0,9036

1

Łączna liczba mandatów: 16

Powyższa tabela pokazuje, że uzyskano 16 mandatów, zatem o 1 mandat za dużo.Zgodnie z art.419 §2 pkt 2 Kodeksu wyborczego mandaty nadwyżkowe należy odjąć w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. Z powyższej tabeli wynika, iż najmniejszą normę przedstawicielstwa posiada okręg Kraszew (0,5355), a więc temu okręgowi wyborczemu odejmujemy mandat.

Mając powyższe na uwadze w ramach zmian opracowano 3 warianty przyłączenia sołectwa Kraszew do:

1.okręgu wyborczego nr. 4 obejmującego część sołectwa Andrespol - 865 mieszkańców

+ okręg wyborczy nr. 13 Kraszew - 451 mieszkańców = 1316, norma przedstwawicielstwa - 1,5625. Mandaty w zaokrągleniu = 2

2. okręgu wyborczego nr. 9 obejmującego część sołectwa Justynów - 749 mieszkańców + okręg wyborczy nr. 13 Kraszew - 451 mieszkańców = 1200, norma przedstawicielstwa - 1,4248. Mandaty w zaokrągleniu - 1

3. okręgu wyborczego nr. 14 obejmującego część sołectwa Wiśniowa Góra - 773 mieszkańców + okręg wyborczy nr. 13 Kraszew - 451 mieszkańców = 1224, norma przedstawicielstwa - 1,4533. Mandaty w zaokrągleniu - 1

W wyniku analizy wariantu 1 z połączenia sołectwa Kraszew z okręgiem wyborczym nr. 4 obejmującym część Andrespola przekraczamy jednolitą normę przedstawicielstwa i uzyskujemy dwa mandaty, co w tej sytuacji nie może zaistnieć.

Wariant 2 obejmujący częśc sołectwa Justynów (okręg nr 9) i sołectwo Kraszew nie jest trafnym połączeniem z uwagi na układ goegraficzno - przestrzenny oraz układ drogowy.

Z powyższych wariantów wybrano wariant 3, polegający na połączeniu sołectwa Kraszew (okręg nr 13) z częścią sołectwa Wiśniowa Góra (okręg nr 14). Mimo, że norma przedstawicielstwa jest wyższa niż w wariancie 2.

Wyboru dokonano na podstawie analizy układu goegraficzno- przestrzennego i przyjęto, że należy połączyć sołectwo Kraszew z okręgiem nr 14 obejmującym część sołectwa Wiśniowa Góra. Decyzję taką podjęto, ponieważ sołectwo to połączone jest trwalszymi związkami społecznymi i administracyjnymi. Odnosi się to do wspólnego okręgu szkolnego (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Domu Kultury i wspólnej Parafii Andrespol.


Tabela nr. 4

Nr. okręgu

Nazwa okręgu

Granice okręgów

Liczna mieszkańców

Norma przedstawicielstwa

Liczba mandatów

1

Andrespol

Brzezińska, Ceramiczna, Chopina, Krótka, Marysińska, Paderewskiego, Projektowana, Rokicińska strona nieparzysta od nr. 127 do nr. 129, Świtezianki, Turystyczna, Wieniawskiego, Zdrojowa, Źródlana

859

859 : 842,2 = 1,020

1

2

Andrespol

Czajewskiego, Czarnieckiego, Fredry, Grota Roweckiego, Kościelna, Łanowa, Młynarska, Prusa, Rokicińska strona nieparzysta od nr. 131 do nr. 145 B, 146 A, od nr. 147 do nr. 156 C, Różana, Rzeźna, Teligi, Wysoka od nr. 21 do nr. 26

874

874 : 842,2 = 1,038

1

3

Andrespol

Elizy Orzeszkowej, G. Zapolskiej, Jęczmienna, Niska, Pokojowa, Rokicińska strona parzysta od nr. 130 do nr. 146, 146 B do 146 F, Urocza, Wysoka od nr. 1 do nr. 20 A, Żytnia

873

873 : 842,2 = 1,037

1

4

Andrespol

Głogowa, Grodzka, Krzywa, Lipowa, Mała, Patriotyczna, Podolska, Rokicińska strona parzysta od nr. 104 do nr. 124,strona nieparzysta od nr. 103 do nr. 123, Świerczewskiego, Tuszyńska, Zaułek, Zduńska

865

865 : 842,2 = 1,027

1

5

Bedoń Przykościelny

Asnyka, Bajeczna, Bliźniacza, Brzezińska, Kolejowa, Kościelna, Łąkowa, Magdalenki od nr. 25 do nr. 33, Mokra, Mroczna, Ogrodowa, Olszynowa, Parandowskiego, Piaskowa, Serenady, Sienkiewicza, Słowikowa, Wesoła, Wierzbowa, Wodna, Wyspiańskiego

693

693 : 842,2 = 0,8228

1

6

Bedoń Przykościelny

Cicha, Główna, Grabowa, Magdalenki nr. 17, Mostowa, Wąska, Wiśniowa

689

689 : 842,2 = 0,8181

1

7

Bedoń Wieś, Nowy Bedoń

Sołectwo Bedoń Wieś
Sołectwo Nowy Bedoń

(397+495)
892

892 : 842,2 = 1,059

1

8

Janówka

Sołectwo Janówka

912

912 : 842,2 = 1,083

1

9

Justynów

Akacjowa, Cienista, Daszyńskiego od nr. 39 do nr. 86, Długa, Hulanka od nr. 1 do nr. 35, Korczaka, Ks. Ciesielskiego, Kwiatowa, Letniskowa, Łódzka od nr. 41 do nr. 66, Makowa, Malinowa, Moniuszki, Nowa od nr. 1 do nr. 58, Piaskowa, Piękna, Plażowa, Podgórna, Polna, Spacerowa, Tulipanowa, Wesoła, Wypoczynkowa

749

749 : 842,2 = 0,8893

1

10

Justynów

1- go Maja, Bedońska, Bukowa nr. 19 i nr. 19A, Dobra, Główna od nr. 1 do nr. 36, Górna, Graniczna, Jordanowska, Kasprzaka, Kolejowa, Kresowa, Lawendowa, Ludowa, Łąkowa, Ogrodowa, Orzechowa, PKWN, Pólnocna, Robotnicza, Słoneczna, Struga, Wczasowa, Wspólna, Zachodnia, Zielona

750

750 : 842,2 = 0,8905

1

11

Justynów

Bukowa od nr. 79 do nr. 107, Cicha, Daszyńskiego od nr. 1A do nr. 33, Główna od nr. 38 do nr. 82B, Hulanka od nr. 37 do nr. 61, Jeżynowa, Kręta, Krótka, Krzywa, Leśna, Łódzka od nr. 1 do nr. 39, Mickiewicza, Modra, Nowa od nr.67/69 do nr. 108/ 110, Południowa, Reymonta, Rzemieślnicza, Słowackiego, Staszica, Wiosenna

765

765 : 842,2 = 0,908

1

12

Stróża

Sołectwo Stróża

949

949 : 842,2 = 1,1268

1

13

Wiśniowa Góra
Kraszew

Wiśniowa Góra: 1-Go Maja, Klonowa, Nowotki, Parkowa, Szkolna, Tuszyńska strona parzysta od nr. 32 do nr. 64, strona nieparzysta od nr. 33 do nr. 65, Zubrzyckiego
Sołectwo Kraszew

(451+773)
1224

1224 : 842,2 = 1,453

1

14

Wiśniowa Góra

Błotnista, Brzozowa, Buczka, Feliksińska, Kraszewskiego, Lecznicza, Piekarnicza, Sąsiedzka, Szarotki, Tuszyńska strona parzysta od nr. 66 do nr. 100, strona nieparzysta: od nr. 107 do nr. 117, Zagajnikowa

778

778 : 842,2 = 0,9238

1

15

Wiśniowa Góra

Akacjowa, Aleja Róż, Borowa, Gimnastyczna, Kolarska, Kolorowa, Konopnickiej, Oficerska, Podleśna, Prywatna, Sosnowa, Topolowa, Tuszyńska strona parzysta:od nr. 102 do nr. 114, strona nieparzysta: od nr. 121 do nr. 163, Tyrolska, Wspólna

761

761 : 842,2 = 0,9036

1

Łączna liczba mandatów: 15

Dokonany podział na okręgi wyborcze jest stały i spełnia wszelkie wymogi wynikające z ustawy kodeks wyborczy. Zmiany granic okręgów wyborczych będą dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze nie spełnia wymogów ustawowych.

Podział gminy na nowe okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji, przed wyborami samorządu terytorialnego w 2014r. Rada Gminy Andrespol oraz Komisarz Wyborczy będą musieli sprawdzić czy podział na okręgi spełnia wymogi formalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »