| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Zelowa; Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 17 września 2014r.


pomiędzy Gminą Zelów, zwaną dalej "Gminą", w imieniu której działa:Pani Urszula Świerczyńska - Burmistrz Zelowa a Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice, zwaną dalej "Miastem", w imieniu której działa: Pan Zbigniew Dychto - Prezydent Miasta Pabianic.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr III/29/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania umów i porozumień dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej,

strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad zwrotu kosztów za 1 (jedno) dziecko, będące uczniem szkoły, dla której Gmina jest organem prowadzącym a uczęszczające na religię w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, mieszczącym się przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach, przy ul. Konopnej 26.

2. Nauczyciel religii - katecheta wskazany przez Pastora w/w Zboru, zatrudniony jest w Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach.

§ 2. 1. Wynagrodzenie katechety w roku szkolnym 2014/2015 wynosi: 10.757 zł.

2. Ilość uczniów uczęszczających na religię: 7 dzieci.

3. Gmina zobowiązuje się do zwrotu 1/7 kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Miasto, co stanowi 1.536,70 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć zł 70/100) na cały rok szkolny za jedno dziecko uczęszczające na religię do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego w Pabianicach.

§ 3. 1. Należność, o której mowa w § 2 ust. 3 będzie płacona przez Gminę przelewem na rachunek bankowy:Miasto Pabianice 03 1560 0013 2058 9153 1000 0002w dwóch transzach:

a) do dnia 30 listopada za miesiące wrzesień, październik, listopad i grudzień 2014 r. kwota: 512,30 zł (słownie: pięćset dwanaście zł 30/100),

b) do dnia 30 czerwca 2015 r. za miesiące od stycznia do sierpnia 2015 r. kwota: 1.024,40 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia cztery zł 40/100).

2. W przypadku zwłoki w zapłacie, Miastu przysługiwać będzie uprawnienie do naliczania odsetek ustawowych.

§ 4. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na religię ucznia Gminy, Miasto powiadomi niezwłocznie Gminę.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 sierpnia.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Prezydent Miasta Pabianic


Zbigniew Dychto

Burmistrz Zelowa


Urszula Świerczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »