| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/480/2014 Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej zapłaty

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, w następujacych wysokościach:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego i roweru - 3,30 zł;

2) od pozostałych - 15,35 zł.

2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 767,68 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonywali będą inkasenci.

3. Na inkasentów wyznacza sie sołtysów poszczególnych sołectw - wykaz sołtysów stanowi załącznik do uchwały.

4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się dla każdego z inkasentów w wysokosci 1% od zainkasowanych kwot.

5. Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/356/2013 Rady Gminy Pabianice z 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej zapłaty (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 5102).

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice


dr Arkadiusz Jaksa


Załącznik do Uchwały Nr LVII/480/2014
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 października 2014 r.

Wykaz sołtysów

Nazwisko i imię

Sołectwo

Błoch Jerzy

Bychlew

Wójcik - Fater Bożena

Gorzew, Okołowice

Sulej Grzegorz

Górka Pabianicka

Wąsat Andrzej

Hermanów

Szafrański Henryk

Jadwinin, Władysławów

Owczarek Teresa

Janowice, Huta Janowska

Komorowski Wiktor

Konin, Majówka

Madaj Stefan

Kudrowice

Wejchman Marianna

Piątkowisko

Lewandowski Wacław

Petrykozy

Jarmakowski Wojciech

Pawlikowice

Helbik Krystyna

Rydzyny

Klimek Małgorzata

Szynkielew

Antoniewski Grzegorz

Świątniki

Baran Andrzej

Terenin

Szczerkowski Krzysztof

Żytowice, Wysieradz

Urbańska Mariola

Porszewice

Pawlak Bogusława

Wola Żytowska


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.); 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »