| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/408/14 Rady Gminy Szczerców

z dnia 4 listopada 2014r.

w sprawie określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072), art. 5 ust. l, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,29 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż usługowa, handlowa lub wytwórcza w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 23,13 zł;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej usługowej, handlowej lub wytwórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej usługowej, handlowej lub wytwórczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 13,20 zł;

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,69 zł;

5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,40 zł;

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej: 2,22 zł.

2. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni: 0,90 zł;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni: 4,58 zł;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni: 0,14 zł.

3. Od budowli 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności służącej do celów ochrony przeciwpożarowej;

2) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn .zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Szczerców Nr XXXVII/327/13 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczerców.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Szczerców


Jan Kaczmarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »