| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 849), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części wpisane do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których po dniu 1 stycznia 2014 r. zakończono którekolwiek z następujących działań, zwanych dalej działaniami uprawniającymi do uzyskania zwolnienia:

1) prace konserwatorskie; lub

2) prace restauratorskie; lub

3) roboty budowlane w zakresie:

a) remontu elewacji budynków,

b) dachów,

c) prześwitów bramowych,

d) wykonania izolacji fundamentów,

e) przyłączenia budynków do sieci ciepła systemowego.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, na których usytuowane są budynki lub ich części podlegające zwolnieniu od podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1 oraz budowle związane z tymi budynkami lub ich częściami.

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, zwane dalej zwolnieniem, przysługuje na okres odpowiednio:

1) 3 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy koszty działań, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, wyniosły powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł;

2) 4 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy koszty działań, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, wyniosły powyżej 100 tys. zł do 200 tys. zł;

3) 5 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy koszty działań, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, wyniosły powyżej 200 tys. zł do 350 tys. zł;

4) 6 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy koszty działań, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, wyniosły powyżej 350 tys. zł do 500 tys. zł;

5) 7 kolejnych lat podatkowych - w przypadku, gdy koszty działań, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały, wyniosły powyżej 500 tys. zł.

4. Zwolnienie przysługuje podatnikowi od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono którekolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, o których mowa w ust. 1 oraz złożone zostało zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w § 3.

5. Zwolnienie przysługuje, gdy spełnione są łącznie następujące okoliczności:

1) na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia wydana została decyzja przez właściwy organ lub przeprowadzenie ww. działań zostało zgłoszone do właściwego organu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200);

2) na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia wydane zostało pozwolenie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub miejskiego konserwatora zabytków zgodnie z właściwością;

3) dokonano zawiadomienia o zakończeniu któregokolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, a w przypadku braku wymogu w tym zakresie, podatnik złożył oświadczenie o terminie zakończenia ww. działań;

4) uzyskano wytyczne konserwatorskie dla sposobu i zakresu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia oraz pozytywną opinię wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków zatwierdzającą ww. działania.

6. Zwolnienie nie przysługuje w przypadku:

1) gdy działań uprawniających do uzyskania zwolnienia dokonano z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz nie uzyskano pozytywnej opinii wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków zatwierdzającej takie działania;

2) budynków lub ich części położonych na gruncie, dla którego wyznaczono lokalizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446
oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133).

7. W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków - należy przez to rozumieć budynek lub jego części, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie gminy, jak i w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, ujęte w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez prezydenta w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta - gminy Łódź;

2) pracach konserwatorskich - należy przez to rozumieć działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji budynków lub ich części wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, zahamowanie procesów ich destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;

3) pracach restauratorskich - należy przez to rozumieć działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych budynków lub ich części wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części oraz dokumentowanie tych działań;

4) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym budynku lub jego części robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

5) elewacji - należy przez to rozumieć zewnętrzne ściany budynku wraz z występującymi na nich elementami architektonicznymi oraz stolarką okienną i drzwiową;

6) pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

7) pozwoleniu na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia - należy przez to rozumieć uzyskanie stosownych wytycznych konserwatorskich, pozytywnych opinii wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków oraz decyzji administracyjnych, zezwalających na rozpoczęcie i wykonywanie prac w budynku lub jego części, jak również zgłoszenie wykonania prac, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

8) roku podatkowym - należy przez to rozumieć okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

9) zawiadomieniu o zakończeniu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia - należy przez to rozumieć zawiadomienie właściwego organu, a w przypadku braku takiego obowiązku złożenie oświadczenia podatnika o dacie zakończenia tych działań.

§ 3. 1. Korzystanie ze zwolnienia wymaga dokonania zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, podatnik zobowiązany jest do złożenia:

1) kopii (poświadczonej przez pracownika miejskich służb konserwatorskich za zgodność z oryginałem) karty adresowej zabytku nieruchomego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków;

2) kopii (poświadczonej przez podatnika za zgodność z oryginałem) decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia budynku lub jego części wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia;

3) kopii (poświadczonej przez podatnika za zgodność z oryginałem) zgłoszenia działań uprawniających do uzyskania zwolnienia właściwemu organowi, jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają;

4) kopii (poświadczonej przez podatnika za zgodność z oryginałem) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, jeżeli przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) wymagają uzyskania pozwolenia;

5) kopii (poświadczonej przez podatnika za zgodność z oryginałem) zawiadomienia
o zakończeniu któregokolwiek z działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, a w przypadku braku takiego obowiązku oświadczenia podatnika o zakończeniu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia, wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały;

6) wytycznych konserwatorskich dla sposobu i zakresu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia oraz pozytywnej opinii wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków zatwierdzającej ww. działania;

7) oświadczenia o wysokości poniesionych w związku z działaniami uprawniającymi do uzyskania zwolnienia kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1, wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do uchwały wraz z kopiami (poświadczonymi przez podatnika za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dokumentujących wysokość poniesionych kosztów;

8) deklaracji, bądź jej korekty, na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

3. W przypadku, gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, udzielenie tej pomocy wymaga dodatkowo złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc i w okresie dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276).

§ 4. 1. Do kosztów przeprowadzenia działań uprawniających do uzyskania zwolnienia zalicza się udokumentowane fakturami lub rachunkami nakłady poniesione wyłącznie na:

1) wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji konserwatorskiej, sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, malowanie, odnowienie lub uzupełnienie tynków, okładzin, elementów i detali architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

3) wzmocnienie konstrukcji zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku;

4) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, bram;

5) wykonanie remontu balkonów albo ich odtworzenie;

6) wykonanie izolacji fundamentów;

7) przyłączenie budynku do sieci ciepła systemowego;

8) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac, o których mowa w pkt 2-7.

2. Podatnik zobowiązany jest do udokumentowania kosztów, o których mowa w ust. 1, związanych wyłącznie z działaniami uprawniającymi do uzyskania zwolnienia.

§ 5. W przypadku, gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, przez okres korzystania z tej pomocy podatnik zobowiązany jest do składania do dnia 31 stycznia każdego roku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 6. 1. Podatnik, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informacje w zakresie przesłanek, od których uzależnione jest zwolnienie bądź udzielenie pomocy de minimis, traci prawo do zwolnienia, a także pomocy de minimis za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, a także udzielonej pomocy de minimis.

2. Podatnik ma obowiązek powiadamiania organu podatkowego o okolicznościach mających wpływ na wielkość zwolnienia lub utratę prawa do zwolnienia, a także zmianie mającej wpływ na wielkość pomocy de minimis lub utratę prawa do tej pomocy, w terminie 14 dni od dnia powstania tych okoliczności.

3. W przypadku, gdy w związku z udzieleniem pomocy de minimis na podstawie uchwały doszło do przekroczenia wielkości bądź intensywności pomocy innej niż de minimis, podatnik traci prawo do zwolnienia, poczynając od miesiąca, w którym doszło do tego przekroczenia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia bądź do pomocy de minimis, podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia bądź pomocy de minimis, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215 i 1328).

5. Podatnik jest zobowiązany do przechowywania dokumentów związanych z uzyskaną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej uzyskania.

§ 7. Możliwość ubiegania się o zwolnienie i pomoc de minimis w trybie niniejszej uchwały upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wykonujący zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi


Grzegorz MATUSZAK
Wiceprzewodniczący Rady


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCVIII/2017/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 listopada 2014 r.

.........................................................

imię i nazwisko (nazwa) podatnika

…………………………………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………………….

ZGŁOSZENIE
dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości

Zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 1 uchwały Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis, dokonuję zgłoszenia dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości budynku/części budynku* zlokalizowanego w Łodzi przy ul. …………….………. nr ……… o powierzchni użytkowej ………… m2, położonego na działce/działkach nr …………… o powierzchni …….… m2, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi.

Budowle związane z budynkami lub ich częściami, w których wykonano działania uprawniające do uzyskania zwolnienia:

1. …………………..…. (nazwa budowli) - ………..…. (wartość**);

2. ………………..……. (nazwa budowli) - ………..…. (wartość**);

3. ………………..……. (nazwa budowli) - ……..……. (wartość**).

Oświadczam jednocześnie, że zgłaszane budynki lub ich części nie mieszczą się w zakresie wyłączeń spod stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 6 ww. uchwały.

Do zgłoszenia dołączam następujące dokumenty:

1. ……………………………………………………………;

2. ……………………………………………………………;

3. ……………………………………………………………;

4. …………………………………………………………….
………………………….

podpis podatnika


....................................................

miejscowość, data
_______________

* niepotrzebne skreślić

**określona zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCVIII/2017/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 listopada 2014 r.

........................................................

imię i nazwisko (nazwa) podatnika

…………………………………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………………….

OŚWIADCZENIE
o zakończeniu działań uprawniających do uzyskania zwolnienia

Zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis, oświadczam, że działania uprawniające do uzyskania zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 ww. uchwały w budynku/części budynku* zlokalizowanym w Łodzi przy ul. ………………………….. nr ……….. o powierzchni użytkowej …………… m2, położonym na działce/działkach nr ……………. o powierzchni ………… m2, zostały zakończone w dniu ……………………….………………………….

podpis podatnika

..................................................

miejscowość, data
_______________

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCVIII/2017/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 listopada 2014 r.

.........................................................

imię i nazwisko (nazwa) podatnika

…………………………………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………………….

OŚWIADCZENIE
o wysokości poniesionych kosztów

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 7 uchwały Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis, oświadczam, że całkowite koszty działań, o których mowa w § 4 ust. 1 ww. uchwały, w budynku/części budynku* zlokalizowanym w Łodzi przy ul. ………………………………… nr ….……. o powierzchni użytkowej ……………… m2, położonym na działce/działkach nr ………… o powierzchni ………….. m2, wyniosły ……………………………… zł.


………………………….

podpis podatnika
..................................................

miejscowość, data
_______________

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »