| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2014r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016

Na podstawie art. 28 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3719 i Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1661) w załączniku Nr 5 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 2 dotycząca działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania otrzymuje brzmienie:

2

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Utrzymanie otwartego charakteru siedliska.
Działanie obligatoryjne.
Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe. Zadanie należy rozpocząć w pierwszych 3 latach obowiązywania planu zadań ochronnych, a następnie kontynuować co roku w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych.

Działanie fakultatywne
Użytkowanie łąkarskie zgodnie z wymogami odpowiednich pakietów rolno-środowiskowych.
Ekstensywne użytkowanie kośne - koszenie na wysokość minimum 10 cm z usunięciem pokosu (najlepiej ręczne lub lekkim sprzętem). Koszenie wykonane pomiędzy 15 września a 30 października.
Zaniechania stosowania nawożenia,
Realizację zadania należy rozpocząć w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych,
a później corocznie w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych.

Działki ewidencyjne numer:
powiat białobrzeski, gmina Promna, obręb
Falęcice: 288, 289/1, 290/1, 291/1, 290/2, 291/3, 291/2, 292/1, 292/2, 293, 294/1, 294/2;
powiat grójecki, gmina Nowe Miasto nad Pilicą : 94;
powiat przysuski gmina Klwów, obręb Brzeski: 72, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 100/1, 101/2, 100/2, 101/1, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 115, 118, 119, 122, 123, 126, 127/1, 152/1, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 284, 285, 286, 287, 288;
powiat przysuski, gmina Klwów, obręb Ligęzów: 832, 833/1, 833/2, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922/1, 922/2, 923, 924, 925/1, 925/2, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 1935, 1936, 10021;
powiat przysuski, gmina Odrzywół, obręb Wysokin: 2820, 2822, 2824/1, 2848, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884/1, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 3521/1, 3521/2, 3521/3, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528/1, 3528/2, 3528/3, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539/1, 3539/2, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546/1, 3546/2, 3546/3, 3547, 3549/1, 3550, 3552, 3553, 3554, 3555/1, 3555/2, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3574, 3575/1, 3575/2, 3576, 3577/2, 3578/1, 3578/2, 3579, 3580, 3581, 3582/1, 3582/2, 3582/3, 3583, 3584, 3585/1, 3585/2, 3586, 3587, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3600, 3602, 3604, 3606, 3608, 3610, 3613, 3615, 3617, 3619, 3621, 3623, 3625, 4041, 4042, 4043, 4044, 4046.

Działania obligatoryjne: właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru.

Działania fakultatywne:
właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości,
a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na
podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

2) uchyla się lp. 3 i 4;

3) lp. 5 dotycząca działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania otrzymuje brzmienie:

5

6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Utrzymanie otwartego charakteru siedliska.
Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty Ochrony.
Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe.
Zadania należy rozpocząć w pierwszych 3 latach obowiązywania planu zadań ochronnych, a następnie kontynuować co roku.
Działanie fakultatywne
Dla wszystkich typów użytkowania:
a) nawożenie azotem w ilości nieprzekraczającej 60 kg /ha w danym roku;
b) zakaz przeorywania;
c) zakaz wapnowania, chyba, że wapnowanie nie wpłynie negatywnie na siedliska.

Przy użytkowaniu kośnym:
a) jeden lub dwa pokosy w roku:
b) koszenie w terminie od 1 sierpnia do 30 września na wysokości 10-15 cm.
c) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy), w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;
pozostawienie fragmentów niekoszonych - 10% powierzchni działki rolnej.
d) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni niekoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej;
e) przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas w obsadzie zwierząt do 1 Dużej Jednostki Przeliczeniowej / 1 hektar a trwałych użytków zielonych, po pokosie w terminie do
października.

Przy użytkowaniu pastwiskowym:
a) wypas przy obsadzie zwierząt 0,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej - 1,0 Dużej Jednostki Przeliczeniowej /1 hektar trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, w sezonie od 1 maja do 1 października;
b) obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 1 sierpnia do 30 września.

Działki ewidencyjne numer:
powiat białobrzeski, gmina Białobrzegi, obręb Białobrzegi: 2, 699/1, 1478/1, 1480/1, 1482/1, 1484/1, 1486/1, 1488/1, 1490/1, 1492/1, 1494/1, 1496/1, 1498/1;
powiat białobrzeski, gmina Białobrzegi, obręb Mikówka: 495/5, 500/2;
powiat białobrzeski, gmina Promna, obręb Osuchów: 684/1;
powiat białobrzeski, gmina Promna, obręb Przybyszew: 2833;
powiat białobrzeski, gmina Wyśmierzyce, obręb Wyśmierzyce: 3/6, 51, 424;
powiat białobrzeski, gmina Wyśmierzyce, obręb Korzeń: 279, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 416;
powiat Białobrzeski, gmina Wyśmierzyce, obręb Redlin: 11, 12, 13, 14, 15, 27, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 48;
powiat białobrzeski, gmina Wyśmierzyce, obręb Witaszyn: 206, 207, 208, 209, 558;
powiat grójecki, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, obręb Nowe Miasto: 322, 323;
powiat grójecki, gmina Warka, obręb Warka-Niemojewice: 279/1, 281/1, 283/1, 285/1;
powiat grójecki, gmina Warka, obręb Warka: 152/2, 152/6, 954/3, 975, 976/2, 977/2, 980, 981;
powiat grójecki, gmina Warka, obręb Budy Michałowskie: 31;
powiat grójecki, gmina Warka, obręb Michałów Dolny: 111;
powiat grójecki, gmina Warka, obręb Michałów Górny: 415, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 520;
powiat grójecki, gmina Warka, obręb Michałów Parcela: 1215/1, 1231, 1236/4, 1237, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1239, 1240/1, 1240/2, 1242/1, 1244, 1245, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1256/2, 1256/3, 1257/1, 1258/1, 1259/1, 1259/2, 1260, 1268, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1290/1, 1291, 1292/2, 1293/1, 1294/3, 1294/4, 1295/1, 1296/1, 1300/1, 1301/1, 1305, 1331, 1332, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1345, 1353, 1356/1, 1356/3, 1356/4, 1356/5;
powiat kozienicki, gmina Magnuszew, obręb Mniszew: 252, 1155/1, 1155/2, 1156/1, 1156/2, 1157/1, 1157/2, 1158/1, 1158/2, 1159/1, 1159/2, 1160/1, 1161/1, 1162/1, 1163/1, 1164/1, 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2, 1169/1, 1169/2, 1170/1, 1170/2, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1173/3, 1173/4, 1173/5, 1173/6, 1174/3, 1174/4, 1175/2, 1175/3, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219/1, 1220, 1222/2, 1225/2, 1226, 1227, 1232, 1737, 1769, 1770, 1837, 1838, 2103, 2104, 2119, 2169/2, 2193, 2194, 2365, 10000;
powiat przysuski, gmina Odrzywół, obręb Łęgonice Małe: 485, 629/1.

Działania obligatoryjne: właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru.
Działania fakultatywne:
właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości,
a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia
zawartego
z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

4) uchyla się lp. 6-13;

5) uchyla się lp. 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi


Kazimierz Perek

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


Aleksandra Atłowska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »