Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta Zgierza

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/653/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały Nr LIII/653/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2015 roku ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Starostwo Powiatowe w Zgierzu pobiera wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6,5% od kwoty opłaty skarbowej zainkasowanej i przekazanej do Urzędu Miasta Zgierza.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego Starostwu Powiatowemu w Zgierzu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa od dnia 1 stycznia 2015 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe