Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Budziszewice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Budziszewice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014 r. poz.379, 1072) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z 2014 r. poz.40) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014 r. poz. 935), Rada Gminy Budziszewice, uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Budziszewice z kwoty 61,37zł za 1 dt do kwoty 60,00zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jagiełło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe